دانلود طرح توجیهی بسته بندی 400 تن عسل 90 صفحه

دانلود طرح توجیهی زنبور عسل


دانلود طرح توجیهی بسته بندی 400 تن عسل 90 صفحه

نوع فایل : pdf           صفحات: 90            ظرفیت: 400 تن               تعداد شاغلین: 19نفر

 

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

 

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود- هر دانشجو تنها یک بار

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

یا هزینه طرح های بالای 10 صفحه را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

 

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

عسل ترکیبی طبیعی مملو از قندها است . تمامی این قندها ساده اند و در عسل فیبری وجود ندارد. دوترکیب مهم- و فراوان عسل فروکتوز و گلوکز اند و آب سومین ترکیب فراوان عسل است. غیر از قندها مواد دیگری چون اسیدها ، موادمعدنی و پروتئین نیز در عسل یافت میشود. چون فروکتوز در عسل فراوان است شیرینی آن از شکر بیشتراست که تا 1.5 برابر شیرینتر هم میشود…

دانلود طرح توجیهی بسته بندی عسل

سرفصل و عناوین مطالب طرح توجیهی :

– خلاصه طرح

– مشخصات سرمایه گذاری طرح

– معرفی محصول

– فرآیند تولید

– سرمایه گذاری ثابت طرح

– محوطه سازی

– ساختمان های مورد نیاز

– تاسیسات و  تجهیزات

– هزینه ماشین آلات

– هزینه وسایل آزمایشگاهی

 

دانلود رایگان – 17 صفحه 

بسته بندی عسل

– هزینه وسایل نقلیه

– هزینه های قبل از بهره برداری

– جدول هزینه های ثابت طرح

– جدول هزینه های جاری طرح

– حقوق و دستمزد نیروی انسانی

– هزینه سوخت و انرژی

– هزینه استهلاک، تعمیر و نگهداری

– سرمایه در گردش

– قیمت فروش

– محاسبه نقطه سر به سر

– محاسبه سود ویژه

– محاسبه سود عملیاتی

– دوره برگشت سرمایه

===================================================================================

دانلود طرح توجیهی بسته بندی 240 تن عسل 17صفحه

 

نوع فایل : pdf                       صفحات: 17صفحه                            ظرفیت :240تن                             اشتغالزایی: 15 نفر

ﻏﺬا  ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت و ﺑﻘﺎی ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪون آن ﺣﯿﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ، ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ . ﺣﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ، ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ  ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی و ﺣﺮﮐﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﺪ و اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﺤﻮل ﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﮐﺪﺑﺎﻧﻮ ﺑﺮای ﻃﺒﺦ ﻏﺬا زﻣﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺻﺮف ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار دارﻧﺪ . اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎ و ، رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ، ﻣﺼﺮف در اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ … در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺪاری زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه وﺟﻮد دارد .
ﮐﻪ ، از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻤﻊ آوری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺪد اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳ ﺗﻮ ﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزار و اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در رده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد……………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا برای شما ارسال گردد

کلیه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

———————————————————————————————–

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

سابقه سایت از سال  1390 – لطفاً نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

دانلود طرح توجیهی بسته بندی 400 تن عسل 90 صفحه
قیمت : 7,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

در صورت استفاده از فیلتر شکن در هنگام خرید آنرا خاموش کنید 

خرید

170 صفحه راهنما  نیز جزوخرید شماست برای دریافت از طریق تلگرام کلیک کنید

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین میتوانید

بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان

لطفاً یک راه ارتباطی - ایمیل - پیامک- تلگرام با خرید خود ارسال کنید

تا در صورت هرگونه مشکل یا نقص در فایل بتوانیم ارسال کنیم

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات

انتقاد خود را مطرح کنید 

درخواست طرح خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.