توجیهی دات کام
با ما تماس بگیرید
شبکه های اجتماعی
براي جستجو، عبارت مورد نظر خود را وارد کنيد
به وب سایت توجیهی خوش آمدید ... امروز : یکشنبه 6 بهمن 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

وب سایت توجیهی دات کام این افتخار را دارد که با همکاری جمع بزرگی از مشاورین و مهندسین خبره، طرح های توجیهی مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات بانکی و شروع به فعالیت های اقتصادی را در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار داده و مرحله به مرحله تا اخذ تسهیلات بانکی و شروع به کار.... متقاضیان را همراهی نموده است.
راهنما
«تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»

امام رضا علیه السلامسردار سلیمانی


تبلیغات

کمک به سیلزدگان کشور


50 درصد تخفیف

50 درصد تخفیف

فایل های رایگان توجیهی

سروش

دانلود طرح توجیهی بسته بندی 400 تن عسل 90 صفحهدانلود طرح توجیهی بسته بندی 400 تن عسل 90 صفحه

 

نوع فایل : pdf

صفحات: 90

ظرفیت: 400 تن

تعداد شاغلین: 19نفر

 

دانلود رایگان – 17 صفحه 

 بسته بندی عسل

عسل ترکیبی طبیعی مملو از قندها است . تمامی این قندها ساده اند و در عسل فیبری وجود ندارد. دوترکیب مهم- و فراوان عسل فروکتوز و گلوکز اند و آب سومین ترکیب فراوان عسل است. غیر از قندها مواد دیگری چون اسیدها ، موادمعدنی و پروتئین نیز در عسل یافت میشود. چون فروکتوز در عسل فراوان است شیرینی آن از شکر بیشتراست که تا 1.5 برابر شیرینتر هم میشود…

دانلود طرح توجیهی بسته بندی عسل

سرفصل و عناوین مطالب طرح توجیهی :

– خلاصه طرح

– مشخصات سرمایه گذاری طرح

– معرفی محصول

– فرآیند تولید

– سرمایه گذاری ثابت طرح

– محوطه سازی

– ساختمان های مورد نیاز

– تاسیسات و  تجهیزات

– هزینه ماشین آلات

– هزینه وسایل آزمایشگاهی

– هزینه وسایل نقلیه

– هزینه های قبل از بهره برداری

– جدول هزینه های ثابت طرح

– جدول هزینه های جاری طرح

– حقوق و دستمزد نیروی انسانی

– هزینه سوخت و انرژی

– هزینه استهلاک، تعمیر و نگهداری

– سرمایه در گردش

– قیمت فروش

– محاسبه نقطه سر به سر

– محاسبه سود ویژه

– محاسبه سود عملیاتی

– دوره برگشت سرمایه

===================================================================================

دانلود طرح توجیهی بسته بندی 240 تن عسل 17صفحه

 

نوع فایل : pdf

صفحات: 17صفحه

ظرفیت :240تن

اشتغالزایی: 15 نفر

ﻏﺬا  ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت و ﺑﻘﺎی ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪون آن ﺣﯿﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ، ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ . ﺣﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ، ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ  ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی و ﺣﺮﮐﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﺪ و اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﺤﻮل ﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﮐﺪﺑﺎﻧﻮ ﺑﺮای ﻃﺒﺦ ﻏﺬا زﻣﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺻﺮف ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار دارﻧﺪ . اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎ و ، رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ، ﻣﺼﺮف در اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ … در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺪاری زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه وﺟﻮد دارد .
ﮐﻪ ، از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻤﻊ آوری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺪد اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳ ﺗﻮ ﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزار و اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در رده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد……………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا برای شما ارسال گردد

کلیه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

———————————————————————————————–

در صورتی که نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

سابقه سایت از سال  1390 – لطفاً نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

دانلود طرح توجیهی بسته بندی 400 تن عسل 90 صفحه
قیمت : 7,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

              

هموطنان عزیز سیل زده ی سیستان و بلوچستان نیازمند کمک تک تک ما هستند

مزایای نگارش طرح توجیهی 1398 در این سایت >>>>> >تجربه 22 سال کار کارشناسی در حوزه های اعتباری و بانکی (پشتیبان تحربی طرح ) می باشد *در زمینه( وثایق بانکی )مشاوره های لازم ارائه میگردد* تا ۶ ماه پشتیبانی انجام اصلاحات طرح توجیهی گارانتی دارد* ضمیمه نرم افزار کامفار که پیشرفته ترین نرم افزار تخصصی تجزیه و تحلیل طرح توجیهی میباشد و برخی از بانکها هم آن را لارم می دانند انجام میشود * طرح توجیهی بسته به پروژه در حجم ۱۰۰ الی ۱۵۰ صفحه تدوین میشود *در صورت پرداخت یک سوم هزینه ، کار نگارش طرح آغاز خواهد شد *نگارش طرح از 24 ساعت الی 2 هفته بسته به پروژه مورد نظر زمان می برد *سایت توجیهی دات کام - www.tojihi.com

*سایت توجیهی دات کام www.tojihi.com دریافت رایگان طرح های توجیهی آماده زیر 5000 تومان - تخفیف 15 درصدی هزینه اعلام شده کارشناس جهت بروز رسانی و نگارش طرح توجیهی اختصاصی