دانلود رایگان بسته تولید گل محمدی

گل محمدی-1

تقریظ ……………………………………………………………………………5
پیشگفتار…………………………………………………………………………7
تعریف کشت دیم ………………………………………………………………16
علت انتخاب گل محمدی برای کشت دیم …………………………………….16
1 .مقاوم بودن این گیاه به شرایط کم آب……………………………………..16
2 .عجین بودن فرآوردههای این محصول با فرهنگ کشورمان…………………17
3 .مقاوم بودن به شرایط نامساعد محیطی و خاکی ……………………………17
4 .مقاوم بودن به حمله آفات و بیماریها و امکان کشت ارگانیک آن …………17
1 .شرح فعالیت بهعنوان یک شغل …………………………………………….20
هدف کلان……………………………………………………………………..22
هدفهای خرد…………………………………………………………………..22
مشخصات محل اجرای طرح …………………………………………………..24
روش تولید کشت ارگانیک واصولی…………………………………………….26
نمودار فرآیند تولید…………………………………………………………….27
روشهای تکثیرگل محمدی……………………………………………………27
شرایط کشت گیاه گل محمدی………………………………………………..28
آبیاری ………………………………………………………………………….28
خاک……………………………………………………………………………29
نیاز کودی و مواد غذایی ………………………………………………………30
نور ……………………………………………………………………………..31
دما و رطوبت……………………………………………………………………32
33……………………………………………………………………… PHشوری
کاشت گیاه گل محمدی……………………………………………………..33
دستور کار ایجاد گلستان گل محمدی…………………………………………34
4 بسته کار آفرینی تولید گل محمدی
روش داشت (تنک و سله و وجین)…………………………………………….37
آفات گل محمدی………………………………………………………………38
مبارزه با علف هرز………………………………………………………………39
زمان برداشت گل محمدی …………………………………………………….41
اندام مورد برداشت……………………………………………………………..42
گل باز ………………………………………………………………………….42
غنچه …………………………………………………………………………..43
گلابگیری……………………………………………………………………..43
گلابگیری سنتی………………………………………………………………44
گلابگیری صنعتی…………………………………………………………….45
فراوردههای گل محمدی……………………………………………………….47
2 .مدیریت مالی………………………………………………………………..51
الف) هزینهها (پرداختیها) …………………………………………………….51
ب) درآمدها (دریافتیها) ………………………………………………………52
53…………………………………………………. کنونی ارزش Present Value
درآمد ناخالص تولید محصول در هکتار………………………………………..58
سودآوری و توجیه اقتصادی فعالیت……………………………………………59
63……………………………………………………………………..بازاریابی. 3
رویههای تولید (وضع موجود)………………………………………………….68
سرمایهگذاران و سهامداران اصلی………………………………………………68
مأموریت………………………………………………………………………..68
4 .مدیریت نیروی انسانی………………………………………………………69
اعضای تیم کاری……………………………………………………………….69
تجارت و بازار گل محمدی …………………………………………………….70
بستهبندی………………………………………………………………………72
نام کارخانجات گلابگیری صنعتی درایران ……………………………………74

 

گل محمدی-1

 

طرح پرورش 900/000 شاخه گل و گیاهان زینتی

 

 

مقدمه
گلمحمدی نسبت به شرایط محیطی سازگاری خوبی دارد و از شاخصترین
صفات گلمحمدی بقاء و سازگاری آن نسبت به خشکی است و از این گیاه
بهعنوان گیاه زینتی و دارویی استفاده میشود. این گیاه هماکنون در استانهای
کاشان، فارس و اصفهان در سطح وسیع کشت میشود. این گیاه دارای خواص
دارویی ارزندهای است همچنین در استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان،
خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری، خوزستان، یزد، زنجان، کردستان،
کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان، لرستان، چهارمحالوبختیاری میباشد
و مدت اجرای آن 5 سال است.

16 بسته کار آفرینی تولید گل محمدی
تعریف کشت دیم
کشت دیم، نوعی کشت محصول
است که برای مرحله کاشت یا
داشت آن عمل آبیاری پیشبینی
نشده است و آب مورد استفاده
گیاه بهطور مستقیم از نزولات
آسمانی یا آب تحتالارضی تأمین
میشود. کشت دیم عموماً در زمین کشاورزی دیم انجام میشود ولی کشت این
گیاه بهطور استثنا ممکن است به صورت تناوبی در زمین کشاورزی آبی نیز انجام
گیرد.
علت انتخاب گل محمدی برای کشت دیم
1 .مقاوم بودن این گیاه به شرایط کم آب
از شاخصترین صفاتی که در گلمحمدی میتوان ذکر کرد بقاء و سازگاری این
گیاه به خشکی است. اکنون 40درصد از گلستانهای کشور بهصورت دیم کشت
شدهاند و سایر گلستانها در مناطق مختلف فارس، کرمان، کاشان، آذربایجان
شرقی و سایر استانها است، که در طول سال فقط 2 تا 3 بار آبیاری میشوند.
به تجربه ثابت شده در مناطقی که بارندگی از 350 میلیمتر بیشتر باشد کشت
دیم آن امکانپذیر است. گرچه بهطور مسلم کاهش عملکرد اقتصادی در آن
مشاهده میشود.
بسته کار آفرینی تولید گل محمدی 17
تحمل بهشوری خاک، در 5EC دسیمتر (زیمنس) هم مشاهده شده که
گیاه رشد کرده و تولید گل دارد.
2 .عجین بودن فرآوردههای این محصول با فرهنگ کشورمان
از دیر باز این گیاه کشت و کار گردیده و طبق اسناد و مدارک این گیاه بومی
کشور بوده و اولین بار گلابگیری در کشورمان انجام شده است. این گیاه بهطور
کامل برای کشاورزان شناخته شدهاست.
3 .مقاوم بودن به شرایط نامساعد محیطی و خاکی
هماکنون گلمحمدی در اراضی شیبدار و اراضی که امکان کشت هیچ گیاهی
نیست کشت میشود و دارای توجیه اقتصادی بالایی است بهطوریکه بسیاری از
کشاورزان مایل به توسعه بیشتر این گیاه هستند.
4 .مقاوم بودن به حمله آفات و بیماریها و امکان کشت ارگانیک آن
قیمت محصولات ارگانیک (گلاب و اسانس) در بازارهای جهانی چند برابر
محصولات غیر ارگانیک است و باتوجه به اینکه گلمحمدی گیاهی است که
بسیار مقاوم به حمله آفات و بیماریها است و بهراحتی امکان کشت ارگانیک
آن در عرصههای بکر و دا منههای طبیعی وجود دارد امکان توسعه کشت آن
بهراحتی امکانپذیر است، بهطوریکه هماکنون نیز بسیاری از گلستانها در نقاط
مختلف ایران بهعلت عدم استفاده از سم و قابلیت اخذ گواهی ارگانیک بینالمللی
را دارند.
18 بسته کار آفرینی تولید گل محمدی
دیدگاه کلی: جهت اصلاح و احیاء مراتع بیابانی و کویری و جهت احیاء
مراتع کوهستانی و نیمه استپی میتوان از گلمحمدی بهتنهایی و یا بهصورت
مخلوط با سایر گونههای دیم انجام شود.
جهان امروز، جهان تولید، صادرات، ارزشافزوده و جهان برترینهای
اقتصادی است. حتی سیاست را، توانمندان اقتصادی رقم میزنند. در این میان،
در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مزیت نسبی بخش کشاورزی
بیش از سایر بخشهای اقتصادی است. زیربخشهایی از این بخش بهواسطه
شرایط آب و هوایی و برخی دیگر از مزیتها مانند نیروی کار ارزان، وجود
نهادههای اولیه در داخل، وجود دانش بومی ارزشمند از جایگاه ارزندهای
برخوردار است. صنعت گیاهان دارویی از جمله این زیربخشها است.

دانلود خلاصه طرح گل محمدی -98

 

 

دانلود رایگان این بسته  در کانال سروش

 

 

کانال

0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *