دانلود طرح توجیهی امکان سنجی تولید 7000 دستگاه دوچرخه طبیدانلود طرح توجیهی امکان سنجی تولید 7000 دستگاه دوچرخه طبی

نوع فایل: pdf  – تعداد صفحات :52  – ظرفیت :7000  –  اشتغالزایی : 27   

 

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

 

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود- هر دانشجو تنها یک بار

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

یا هزینه طرح های بالای 10 صفحه را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

 

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

دوچرخه طبی

ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴ ﺪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺛﺎﺑﺖﻃﺒﻲ و ورزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . اﻳ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴ ﻪ ﮔﺮدﻳ ﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻓﻮق اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗ ﻴ ، ﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎی ﻻزم روی ﺑـﺎزار آن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨ ﻲ در ﺧـﺼﻮص ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲﺗﻮﻟ ﻴـ ﺪ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺳـﺨﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴ ﺎز ﻧﻴ ﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳ ﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاری
ﻣﻮرد ﻧﻴ ﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺮآورد و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺮﻣﺎﻳ ﻪ ﮔﺬران و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠ ﻴ ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴ ﺎز را ﻛﺴﺐ و در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳ ﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘـﺼﺎدی
ﺑﺎ دﻳ ﺪ ﺑﺎز و ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻔﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻣﻴ ﺪ اﺳﺖ اﻳ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻜـﻲ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛﻮﭼـﻚ در راﺳـﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﻴ ﺎورد

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، دوﭼﺮﺧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺒﻲ و ورزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ دوﭼﺮﺧـﻪ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ورزش و ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻴﻤﺎران در ﭘﺰﺷﻜﻲ دارﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد . دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺒﻴﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛـﻪ اﻳـﻦ دوﭼﺮﺧـﻪ ﻫـﺎ ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﺮخ ﻋ ﻘﺐ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻗﺮص ﻓﻠﺰی ﭼﺪﻧﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻫﻨﮕـﺎم رﻛـﺎب زﻧـﻲ اﻳﻦ ﻗﺮص ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ . وزن ﻗﺮص ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ورزﺷﻜﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﻤـﺎر در ﻫﻨﮕﺎم رﻛﺎب زدن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوﭼﺮﺧﻪ راﻧﻲ ﮔﺮدد . دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ روی زﻣﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﻟـﺬا اﻧﺮژی ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از رﻛﺎب زدن راﻧﻨﺪه ﺻﺮف ﭼﺮﺧﺶ آزاد ) ﺑﺪون اﺗـﺼﺎل ﺑـﻪ زﻣـﻴﻦ ( ﭼـﺮخ ﻋﻘﺐ ) ﻗﺮص ﭼﺪﻧﻲ ( ﻣﻲ ﮔﺮدد . ران و ﻛﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﭘﺎ ، ﻫﺪف از اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﻧﻮع دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ورزﺷﻜﺎران ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺳﺎزی ﻋﻀﻼﻧﻲ و در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺎدی آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

♦ اﻧﻮاع دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﻲ و ورزﺷﻲ دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ را در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻛﺮد : 9 دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺒﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎ ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ زی ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻟـﺬا ﻧﻴﺮوی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای رﻛﺎب زﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻚ ﻓـﺮد ﺑﻴﻤـﺎر ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺟـﺮا ﻣـﻲ ﮔـﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺗﻮرز و ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد از آن اﺳﺘﻔ ﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ورزﺷﻲ 9 دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ورزﺷﻜﺎران ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻟﺬا ﻧﻴـﺮوی ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮای رﻛﺎب زﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﻃﺒﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺤﺼﻮلISIC ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪی وزارت ﺻـﻨﺎﻳ ﻊ و ﻣﻌـﺎدن دارای ﻛـﺪ آ ﻳـﺴﻴ ﻚ ﻣﻲ 36931271 ﺑﺎﺷﺪ.
-ﮔﻤﺮﻛ 1-2 ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻲ ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺷـﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﺮای دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺒﻲ و ﻳﺎ ورزﺷـﻲ ﺑﺪﺳـﺖ ﻧﻴﺎﻣـﺪه اﺳـﺖ وﻟـﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻴـﺪاﻧﻲ
وﺟﻮد ﻣﺎرک ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺎزار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و

رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 9506 ﻛﺎﻻ در ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺷﻴﺎء و ادوات ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 4 ﺣﻘﻮق ورودی اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻛﺎﻻﻫﺎ 20 ﺗﺎ درﺻﺪ اﺳﺖ .
-ﺷﺮا 1-3 ﻳ ﻣﺤﺼﻮل ﻂ واردات ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺎﻻی ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﻤﺎ ره ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﻣـﺴﺘﻘﻠﻲ ﻧـﺪارد وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻲ در ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ذﻛﺮ ﺷـﺪه
، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺖ ﺧﺎﺻ ﻲﺑﺮا ی ﻧﺪارد واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد . ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛ ﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻴ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﻭﺍ ، ﺰﺍﻥ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑـﺎﻻ ﺭﺩﺍﺕ ﻭﺟـﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
-ﺑﺮرﺳ 1-4 ﻲاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘ ﻴ ﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳ ﻧﺘﻴ ، ﺮان ﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 4605 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ ﺷﻤﺎره 1377 ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در ﺳـﺎل در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم دوﭼﺮﺧـﻪ ﺛﺎ ﺑﺖ ورزﺷﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ زﻳﺮ در ﻣﻮرد ﻃﺒﻲ دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ورزﺷﻲ و در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد . D اﺳﺘﺎﻧﺪارد ژاﭘﻦ 9512 DIN اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎﺋﻲ 3365

طرح توجیهی تولید 35000 عدد تجهیزات پزشکی

=============================================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و به وجود طرح توجیهی اختصاصی و به روز نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که امکان سنجی و توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه کوتاه و یا امکان دانلود رایگان خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

در صورت تراکنش های  ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

دانلود طرح توجیهی امکان سنجی تولید 7000 دستگاه دوچرخه طبی
قیمت : 7,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات درخواست خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.