sang-masnooei

دانلود طرح توجیهی تولید 15000 تن سنگ مصنوعی

دانلود طرح توجیهی تولید 15000 تن سنگ مصنوعی

نوع فایل: pdf        تعداد صفحات :85          ظرفیت :15000 تن           اشتغالزایی : 49

 

 

استفاده از سنگ و کاربردهای آن در طول تاریخ تغییرات زیادی کرده است و پتانـسیلهـای اقتـصادی آن نیـز دائمـا
تغییر کرده است. سنگ در عصر حجر ابزاری برای دفاع و شکار بوده بعدها از آن ظروف نگهداری و طبخ غذا درست
کردهاند و در دوران امپراتوریها مجسمه سنگی و ستونهای زیبا نماد و عظمت و قدرت شدند امروزه سـنگ جزیـی
مهم از هر ساختمانی است. استفاده از پلاک سنگ برای نمای ساختمان در کـشور از زمـانهـای قـدیم رواج داشـته
است. اما استفاده وسیع و فراگیر آن در کشور حدود 50 سال پیش با ورود اولین کارخانه ماشینی تولیـد پـلاک (سـال
1317 (با ورود یک خط کامل آلمانی توسط آستان قدس رضوی در مشهد رواج یافت .

دانلود طرح تراش یک تن سنگهای نیمه قیمتی

 

صنعت سنگ در دنیا جز در دوره رکود عمیق اقتصاد جهانی در اواخر دهه 1930 ،همواره سـیر رشـد و تحـول را طـی
کردهاست. ارزش افزوده سنگهای فرآوری شده تزیینی و نما در مقایسه با سایر بخشهای تولیدی آن در سـالهـای
اخیر رشدقابلتوجهی داشته و فعالیتهایی نظیر برش، ساب و صیقل و فعالیتهای جانبی دیگـر، مـشاغل بـسیاری را
در دنیا ایجاد وپشتیبانی کرده است.
ارزش محصول نهایی (فرآوری شده) سنگ، حدود شش برابر محصول خـام آن اسـت و تقریبـاً تمـامی هزینـههـای
مراحلاکتشاف، استخراج، تولید و فرآوری آن را پوشش میدهد و درآمـدهای قابـلتـوجهی بـرای سـرمایهگـذاران و
فعالان در اینرشته بهبار میآورد.
پیشرفت صنعت سنگ در جهان، مدیون چند عامل اسـت کـه عبارتنـد از: پراکنـدگی ذخـایر در دنیـا، آمـاده مـصرف
بودنسنگ پس از استخراج و سرمایهگذاری محدود برای این صنعت در قیاس با دیگر محصولات طبیعی.
در همین حال، کیفیت طبیعی فرآوردههای سنگهای تزیینی و نما و جلوههای زیبای سنگ از علل رشد ایـن صـنعت
در جهانو پایداری تقاضا برای آن بوده است.
پیش از این «اروپا» مرکز تولید، فرآوری و تجارت جهانی سنگهای تزیینی و نما بود، اما این تمرکـز اکنـون تـا
حدودی بر همخورده که از پراکندگی ذخایر سنگهای تزیینی و نما و کشف ذخایر مهم آن در کشورهای درحال
توسعه تا حدودی نشأتگرفته است

170صفحه راهنما

در تلگرام و واتساپ مختص خریداران طرح آماده

 

« همچنین امکان دریافت رایگان این طرح توجیهی و یا خلاصه آن »

فقط در پایین همین صفحه درخواست نمایید تا در واتساپ یا تلگرام ارسال گردد

2021-04-19T03:42:20+04:30

وضعیت سنگ در ایران

از زمانهای قدیم سنگ بصورت دست تراش زیـر بنـا پلـه و سـتون و سـر درب و غیـره بـا
ضخامت های حدود 15 سانتیمتر استفاده می شد و اگر نیاز به ضخامت کمتـر بـود بعـضی
از سنگها را بـا اره دو سـر چـوب بـری بـرش مـی دادنـد تـا اینکـه بعـد از سـال 1300 کـه
ساختمانهای بزرگ دولتـی در تهـران بنـا شـد صـنعت سـنگ هـم در ایـران شـکل گرفـت و
دستگاههای اره سنگ بری با تیغه های فولادی و مصرف کوارتزیت یکی پـس از دیگـری در
کارخانجات نصب شدند و شروع به تولید کردند اولین دستگاه برش سـنگ کـه یـک نـوع اره
با تیغه های آهنی بود و با پودر سیلیس کار می کرد بنام اره گلـی معـروف اسـت ظـاهراً در
حدود 1307 یعنی نزدیک به هفتاد سال قبل همزمان با شروع عملیات سـاختمانی کـاخ مرمـر
ساخته شد و در منطقه نازی آباد تهران نصب گردید . از فشار وزنـه هـایی کـه بـه دسـتگاه
آویزان می شد جهت برش استفاده می گردید . دومین کارخانه از همین نـوع مـدت کوتـاهی
پس از آن در مشهد نصب شد در حوالی سال 1312 شخصی بنـام گلداسـمیت یـک دسـتگاه
اره جهت تهیه سنگ مورد نیاز ساختمان بانک ملی شعبه بازار که در دسـت احـداث بـود در
محل نصب می کند . همچنین شـرکت اشـکودا یـک دسـتگاه اره مـشابه جهـت تـامین سـنگ
ساختمان دادگستری نصب می نماید . دستگاههای مزبور پـس از اتمـام عملیـات سـاختمانی
برچیده می شوند . در سال 1320 آقای گلداسمیت با یک نفـر ایرانـی اره جدیـدی در منطقـه
جوادیه تهران نزدیک پل راه آهن راه اندازی می نماید همزمان کارخانه نازی آبـاد اره خانـه

دانلود طرح توجیهی تولید 27500 متر مربع سمنت پلاست

 

خود را تا 11 دستگاه توسعه می دهد . پس از آن در سال 1327 یـک واحـد دیگـر در منطقـه
میدان ژاله تهران راه اندازی می شود . در سال 1342 با سیستم جدیدی که طراحـی شـده
است برای اره ها پایه های چدنی ساخته می شود و سیستم وزنه ای به محور پیچـی تبـدیل
مـی گـردد کـه هـم اکنـون نیـز بـصورت تکمیـل شـده از آن اسـتفاده مـی شـود . بغیـر از
دستگاههای برش وضع مابقی وسایل و یا دستگاههای این صنعت سیر تکاملی آنهـا نیـز بـه
همین صورت بود اوائل کار برای ساب دادن سـنگ از شـیلنگ مخـصوص کـه در بـالای آن
سنگ سمباده نصب شده بود اسـتفاده مـی گردیـد . ایـن دسـتگاه بـصورت ویبراتـور کـار
میکرد و سنگ را می سائید . برای تهیه پلاک سنگ از فرز دستی که با دیسک آهنی کـار مـی
کرد استفاده می شد . بغیر از مشکلات مراحل تولیـد , مـسایل جنبـی در قـسمتهای خـدماتی
وجود داشت که عملیات را دشوار تر می ساخت از آن جمله تخلیـه سـنگ از کـامیون بـود
که در محوطه کارخانه با استفاده از غلطک و دیلم انجام می گرفت و سنگ بـه پـایین پرتـاب
می شد . تا اینکه در حدود 1340 یکی از کارخانجات سنگ بری یک دسـتگاه جرثقیـل دروازه
ای از خارج وارد و نصب می نماید . در همین سال و بـا نـصب چـر ثقیـل دروازه ای اولـین
اره 60 تیغه خارجی که از پودر کوارتز استفاده می کرد نـصب شـد و مـورد بهـره بـرداری
قرار گرفت . سپس تا حدود سال 1345 تولید سنگ به همین نحو ادامـه داشـت و پـس از آن
اولین اره سنگ بری که با تیغه های الماسه کار می کرد از خارج خریـداری و نـصب گردیـد
و راه برای تولید انبوه سنگ بازشد . البته در خارج از کشور حدود پـانزده سـال قبـل از آن

برش با تیغه های الماسه متداول شده بود .تا پایان سال 1342 جمعاً حـدود 10 واحـد سـنگ
بری در کشور وجود داشت که از این تعداد یکـی در مـشهد , یکـی در اصـفهان و مـابقی در
تهران نصب شده بـود طـی حـدود 25 سـال گذشـته تعـداد واحـدهای سـنگ بـری بـیش از
دویست برابر شده اند که شاید در کمتر صنعتی چنین رشدی صورت گرفته باشد . در حـال
حاضر در ایران حدود 2400 کارخانه سنگ بری با 5000 ماشین برش اره و قله بـر و تولیـد
روزانه 200هزار متر مربع و با نیروی اشتغال یکصد هزار نفـر در حـال فعالیـت مـی باشـند
.این تعداد کارخانه با تولید سـالیانه 50 میلیـون متـر مربـع سـنگ قادرنـد عـلاوه بـر تـامین
نیازهای داخلی کشور مقادیر قابل توجهی از تولیـد خـود را بـه کـشور دیگـر صـادر کننـد .
لیکن متاسفانه در چند سال گذشته قادر نبودنـد سـنگهای نـسبتاً بـزرگ کـه قابـل صـادرات
باشد تولید کنند و فقط به تولیدات هفت سانتیمتری و 20*40 و 15*30 و امثـال آن آنهـم بـا
کیفیتی که قابل قبول بازار داخلی هم نیست میپرداختند. بعلاوه سنگ بریها بـا صـرف هزینـه
های گزاف ارزی و ریالی بر روی سنگها ناقواره و بد رنگ کار میـشد کـه بـازدهی مناسـبی
هم نداشت . بعنوان مثال در گذشته با سنگهای قواره و سالم که از معـادن بـه کارخانـه مـی
آمد از هر تن سنگ کوپ 10 الی 12 متر مربع سنگ پلاک تهیه می شد و با این رکـود از هـر
تن سنگ کوپ بدلیل بدقواره بودن و شکستهای موجود در آن 5 الی 6 متر مربع پـلاک تهیـه
می شد . بعبارت دیگر راندمان تولید با صرف همان هزینه های سابق به نصف کاهش یافتـه
بود .البته با ایجاد شرایط رقابتی و بازار بهتر این مشکل بهبود یافته است .

=============================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که امکان سنجی و توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

دانلود طرح توجیهی تولید 15000 تن سنگ مصنوعی
قیمت : 15,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

توجه فرمائید

2021-04-13T13:51:46+04:30

4 پاسخ
  1. صدیقه
    صدیقه گفته:

    سلام . طرح تولید سنگ مصنوعی خیلی طرح کامل و درستی هست. ممنون که برام ارسالش کردین

    پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *