طرح توجیهی امکان سنجی 21/000 عدد ترانس جرقه مشعل و سوخت پاشطرح توجیهی امکان سنجی 21/000 عدد ترانس جرقه مشعل و سوخت پاش

 

نوع فایل :pdf

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

 

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود- هر دانشجو تنها یک بار

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

یا هزینه طرح های بالای 10 صفحه را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

 

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

تعداد صفحات : 47

ظرفیت : 21 هزار

اشتغالزایی: 22 نفر

 

مقدمه
در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مـورد بررسـی آنـالیز قـرار گرفتـه نتـایج
حاصل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد اسـتفاده قـرار
میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنج مقدمات برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک شهرکهای
صنعتی ایران جهت بروزرسانی بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا ایـن
مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریف شـده
به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهت استانداردسـازی مبـانی کـه
بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد همچـون میـزان سـرمایهگـذاری لازم، بـرآورد هزینـههـای تاسیسـات
ماشینآلات چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه تدوین دستورالعمل نمـود کـه مطالعـه ایـن دسـتورالعمل
میتواند سرمایه گذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی بررسیهای فنی این مطالعات راهنمایی نماید.
در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرف شده سپس بررسی ها لازم در خصوص بازار آن بعمل آمـده
در ادامـه مطالعـات فنـ در خصـوص چگـونگ تولیـ امکانـات سـخت افـزار نـرم افـزار مـورد یـاز یـ
بررسی شده در نها ظرفیـ هـا اقتصـاد میـزان سـرما گـذار مـورد یـاز بـرا اجـرا طـرح بـرآورد
شـده تـا بـا اسـتفاده از آن سـرما گـذران محتـرم بتواننـد کلیـ اطلاعـات مـورد یـاز را کسـب درجهـت
انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز مسیر شفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند.
خاطر نشان مینماید که در خصوص گزارش حاضر که مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید تـرانس جرقـه مشـعل
سوخت پاش میباشد باید به این نکته توجه لازم را مبذول داشت که با توجه به اینکه به طـور کلـی در زمینـه تولیـد
لوازم تجهیزات الکترونیکی از جمله محصول این طرح فاصله نسـبتا زیـادی بـین کشـورمان بـا کشـورهای صـاحب
تکنولوژی در این زمینه وجود دارد لذا اقبال عمومی بیشتر به سمت استفاده از لوازم الکتریکـی وارداتـی بـا نشـانهای
تجاری معتبر خارجی میباشد. همچنین در حال حاضر توازن نسبی در بازار مصرف این محصول برقرار مـیباشـد لـذا
ورود به بازار فروش آن به سادگی امکانپذیر نیست. با توجه به ایـن توضـیحات بـه سـرمایه گـذاران محتـرم توصـیه
میشود در ابتدای راه اندازی این واحد صنعتی با ایجاد تعامل عقد قرارداد با شرکتهای معتبر در زمینه تولید ترانس
جرقه مشعل سوخت پاش که نوعی ترانس تقویت ولتاژ میباشد نسبت بـه مونتـاژ داخلـی آن بـا نشـان تجـاری آن
شرکت اقدام نموده در آینده پس از دستیابی به تکنولوژی لازم درصدد تولید آن برآیند. از دیگر نکـات قابـل توجـه
این است هر واحد تولیدی جهت رقابت بقا در بازار مصرف میبایستی در طرحهای توسعه به تولید طیف وسیعی
از محصولات هم خانواده توجه ویژهای داشته باشد. در طرح حاضر نیز لازم است سـرمایه گـذاران محتـرم نسـبت بـه
تولید محصولات متنوع همخانواده با ترانس جرقه مشعل سـوخت پـاش نظیـ ترانسـفورماتورهای قـدرت توزیـع،
ترانس فشار ضعیف ترانس اندازهگیری در طرحهای توسعه اقدام نمایند.

……………………

با مراجعه به فهرست استانداردهای تدوین شده مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران سایت این مؤسسه
شماره استاندارد برای این محصول مشاهده نشد.
بررسی ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی جهانی محصول

جهت تعیین قیمت هر کالا بایستی بازارهای تعیین کننده قیمت آنرا مورد بررسی قرار داد. در کشور ما بازارهای
تعیین کننده قیمت شامل ارگانهای ذیل میباشد.
نهادهای رسمی مانند وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از مصرفکنندگان تولیدکنندگان) سازمان بورس اوراق
بهادار، سازمان بورس فلزات …
بازارهای غیر رسمی مانند اصناف بازاریان
لازم به ذکر است که قیمت اغلب کالاهای اساسی که در سبد کالای مصـرفی خـانواده قـرار دارد یـا جـزو کالاهـای
استراتژیکی حساس محسوب میشوند توسط ارگانهای رسمی تعیین میشود سایر کالاها مانند کالای مورد بررسی
در این طرح توسط بازار های غیر رسمی فروشندگان واسطه ها تعیین میگردد.

……………..

همانگونه که پیش از این اشاره شد ترانس جرقه مشعل نوعی ترانس تقویت ولتاژ میباشد. محصول این طرح با توجـه
به مشخصات ارائه شده از سوی وزارت صنایع معـادن نـوعی از تـرانس تقویـت بـا ولتـاژ ورودی ٢٢٠ ولـت ولتـاژ
خروجی کیلو ولت میباشد. از محصول این طرح جهت تقویت ولتاژ شهری برای ایجاد جرقه جهـت روشـن نمـودن
مشعلهای صنعتی استفاده میشود. بدین ترتیب که اختلاف پتانسیل ایجاد شده ( کیلو ولت) بین دو الکتـرودی کـه
در خروجی این ترانس نصب شده سبب ایجاد جرقه شده گاز خروج از منبع را مشتعل مـیکنـد. از ایـن محصـول
جهت روشن نمودن مشعلهای صنعتی استفاده میگردد.

بررسی کالاهای جایگزین تجزیه تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
محصول طرح از ملزومات برقی میباشد با توجه به نیاز صـنعت کاربردهـای مـورد انتظـار از آن طراحـی تولیـد
شود. به طور کلی ترانسها دارای انواع مختلفی میباشند از جمله آنها مـیتـوان بـه ترانسـهای افزاینـده، ترانسـهای
کاهنده، ترانس اسباب بازی … اشاره نمود. هر یک از این ترانسها دارای کاربرد مخصوص به خود هستند همانگونـه
که پیش از این اشاره شد متناسب با آن کاربرد طراحی تولید شـده انـد. محصـول طـرح حاضـر نیـز از ایـن قاعـده
مستثنی نبوده تنها میتوان ترموکوپل را به عنوان کالای جایگزین آن معرفی نمود که نوعی ترانس جرقه اتوماتیـک

میباشد. بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
امروزه مشعلهای صنعتی نقش مهمی را فرآیند تولید ایفا میکنند. بسیاری از خطوط تولید صنایع مختلف
علیالخصوص صنایع فلزی بدون این مشعلها قابلیت فعال شدن نخواهند داشت. گرمای مورد نیاز جهت انجام فرآیند
تولید بوسیله مشعلهای صنعتی تامین میگردد لذا میتوان اذعان نمود این مشعلها قطعات آنها از جمله محصول این
طرح در دنیای کنونی صنعت دارای جایگاه اهمیت خاصی هستند.
کشورهای عمده تولید کننده مصرف کننده محصول
کشورهای عمده تولید کننده مصرف کننده این محصول کشورهای صنعتی شامل آمریکا، چین، ژاپن، آلمان فرانسه
انگلستان میباشند.
کشورهای آلمان ایتالیا چین فرانسه انگلستان از کشورهایی میباشند که بخش عمده این کالا را به کشورمان
صادر میکنند. کشورهای ترکیه عراق مقصد اصلی صادرات این محصول از کشورمان میباشند.

طرح توجیهی امکان سنجی 21/000 عدد ترانس جرقه مشعل و سوخت پاش
قیمت : 3,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات درخواست خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.