طرح توجیهی امکان سنجی 500 تن ترشی ماهی 49 صفحهطرح توجیهی امکان سنجی 500 تن ترشی ماهی 49 صفحه

 

 

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

 

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود- هر دانشجو تنها یک بار

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

یا هزینه طرح های بالای 10 صفحه را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

 

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 49

ظرفیت : 500 تن

اشتغالزایی: 25 نفر

 

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی
انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح موررد بررسوی و انوالیر قورار
گرفته و نتایج حاصل از ان به عنران مبنایی برای تصویی گیوری سورمایه گوذ اران موررد اسوتداده قورار
میگیرد.
گرارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی ترلید ترشی ماهی میباشود. ایون مطالعوات در قالو
متدولرژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولرژی فرق ، ابتدا محصرل مررد مطالعه
به طرر دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای الزم روی بواز ار ان صوررت وراهود گرفوت و در اداموه
مطالعات فنی در وصرص چگرنگی ترلید و امکانات سخت و نرمافراری مررد نیاز نیر شناسایی شده و در
نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حج سرمایهگذاری مررد نیاز برای اجرای طرح بوراورد و اراهوه وراهود
شد تا با استداده از ان سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بترانند کلیه اطالعات مررد نیاز را کسو و
در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شداف اقدام نیایند. امید است این مطالعوات
کیکی هرچند کرچک در راستای ترسعه صنعتی کشررمان بعیل بیاورد .

 

رئوس مطالب
1-1 -نام و کد محصوالت )آیسیک(
2-1 -شماره تعرفه گمرکی
3-1 -شرایط واردات
4-1 -بررسی و ارائه استاندارد
5-1 -بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
6-1 -معرفی موارد مصرف و کاربرد
7-1 -بررسی کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
8-1 -بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیای امروز
9-1 -کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
11-1 -معرفی شرایط صادرات

 

1 -معرفی محصول
1-1 -نام و کد محصوالت )آیسیک (
به طرر کلی باید گدت ترشی ها و شرر غذاهایی هستند که برای جلرگیری از فسادشان در محلورل هوای
سرکه یا اب نیک قرار می گیرند.
این نرع غذاها، شامل دو دسته هستند. دسته ی اول مرادی هستند که در سورکه نگوه داری موی شورند
سرکه اسیدی است که باکتری های اندکی در ان زنده میمانند. این نرع را ترشی میگریند. انراع ترشی
های مرجرد بازار در این گروه قرار دارند .
در دسته ی دوم مراد در محلرل نیک نگه داری میشرند که باعث ایجاد تخییور در ان هوا موی شورد.
تخییر یعنی رشد باکتری های “مدید” که مانع فساد مراد می شرند. فساد موراد معیورالا ناشوی از نورع
واصی باکتری می باشد. مثال معیرل این دسته، ویارشرر و شرر کل و غیره می باشد.
ترشی و شرر درست کردن فقط یک تکنیک جهانی نیست بلکه تکنیک باستانی ه موی باشود . هوراران
سال است که ما و اجدادمان در جستجری روش هایی برای نگه داری غذاها هستی تا در زمستان هوای
طرالنی، قحطیها و سایر مراقع نیاز از ان ها استداده کنی . در این کار غریره ی حیات نیر بوه موا کیوک
کرده است. به طرر مثال در تاریخ امده است که کارگران دیرار چین، نرعی کل تخییر شده را به عنران
غذا میل میکردند.

در حال حاضر انراع ترشی در کشرر ترلید و به مصرف می رسد و لذا بازار این محصرالت از رونق وربی
برورردار است .
محصرل مررد بررسی طرح حاضر ، ترشی ماهی است . این کاال هنرز ترلید تجواری نداشوته و صورفا در
سطح ترلید وانگی و انه در بروی استان های کشرر معیرل می باشد . لذا در این طرح در نظور اسوت
ترلید انبره ان مطابق فرمرل ساوت صنعتی انجام و در نهایت به بازار عرضه گردد .

مصرف ترشی ماهی با بسیاری از غذاها بخصرص غذاهای گرشتی کامال مطلرب برده و به نظر می رسود
که بازار پسندی وربی برای ان وجرد داشته باشد .
کد ISIC محصول
مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن ، ترشی ها و شررها در حالت کلی دارای یک کد ایسیک برده
و لذا کد تدکیکی برای انراع ترشی از جیله ترشی ماهی وجرد ندارد .

2-1 -شماره تعرفه گمرکی
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ، نتیجه گیری شده است که ترشی ماهی
فاقد شیاره تعرقه گیرکی است که این امر به دلیل فقدان واردات و صادرات ایون محصورل موی ترانود
معرفی گردد .
3-1 -شرایط واردات محصول
با عنایت بر نبرد شیاره تعرفه برای کاالی مررد بررسی و هیچنین فقدان سوابقه واردات و صوادرات در
سالهای گذشته ، ضرابط قابل استنادی را نیی تران در مررد شرایط واردات محصرل مررد بررسوی اراهوه
داد .

 

 

طرح توجیهی امکان سنجی 500 تن ترشی ماهی 49 صفحه
قیمت : 3,500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

خرید

170 صفحه راهنما  نیز جزوخرید شماست برای دریافت از طریق تلگرام کلیک کنید

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات درخواست خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.