Nature
با ما تماس بگیرید
شبکه های اجتماعی
براي جستجو، عبارت مورد نظر خود را وارد کنيد
به وب سایت توجیهی خوش آمدید ... امروز : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

وب سایت توجیهی دات کام این افتخار را دارد که با همکاری جمع بزرگی از مشاورین و مهندسین خبره، طرح های توجیهی مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات بانکی و شروع به فعالیت های اقتصادی را در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار داده و مرحله به مرحله تا اخذ تسهیلات بانکی و شروع به کار.... متقاضیان را همراهی نموده است.
راهنما
«تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»

تبلیغات

کمک به سیلزدگان کشور


50 درصد تخفیف

50 درصد تخفیف

فایل های رایگان توجیهی

سروش

طرح توجیهی امکان سنجی تولید 1125 تن غذای کمکی کودک 65 صفحه

طرح توجیهی امکان سنجی تولید 1125 تن غذای کمکی کودک 65 صفحه

تولید غذای کمکی کودک از میوه ها و سبزیجات

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات :65

ظرفیت :1125 تن

اشتغالزایی : 23

غذای کودک

معرفی محصول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 1
بخش اول : معرفی محصول ……………………………………………………………………………………………. 2
2 -2 -نام و کد محصوالت )آیسیک 2 ……………………………………………………………………………… )2
1-2 -شماره تعرفه گمرکی ………………………………………………………………………………………………….. 21
2-2 -شرایط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. 21
5-2 -بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ) ملی یا بین المللی ( ………………………. 21
1-2 -بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول …………….. 21
1-2 -معرفی موارد مصرف و کاربرد ………………………………………………………………………………….. 20
0-2 -بررسی کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… 20
0-2 -اهمیت استراتژیکی کاال در دنیای امروز ……………………………………………………………………. 23
3-2 -کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ………………………………………………… 13
12 ………………………………………………………………………………………………………. صادرات شرایط- 2-23
بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. 22
2-1 -بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون ………………………… 12
1-1 -بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا ……………………………. 10
2-1 -بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال 2203 ………………………………. 23
5-1 -بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون …………………………………………….. 2

1-1 -بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 2203 ………………….. 25
1-1 -بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه پنجم …………………….. 25
بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی ……………………………………………………………………….. 04
2 -بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور………………………… 52
5 -تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول ……………………… 51
1 -بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت ……………….. 52
1 -میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و منابع تامین آن …………………………………………….. 12
0 -پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ………………………………………………………………………. 12
0 -وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال …………………………………………………………………. 11
3 -بررسی تاسیسات و امکانات زیر بنایی مورد نیاز طرح…………………………………………………….. 10
23 -وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی ………………………………………………………………….. 13
22 -تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید … 12

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی
انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طررح مردرد بررسری و لنرالی قررار
گرفته و نتایج حاصل از لن به عندان مبنایی برای تصریی گیرری سررمایه گرذاران مردرد اسرتهاده قررار
میگیرد.
گ ارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تدلید غذای کیکی کردد از میرده هرا و سرب یجات
میباشد. این مطالعات در قالب متدولدژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطراب متردولدژی
فدق ، ابتدا محصدل مدرد مطالعه به طدر دقی معرفی شرده و سر ب بررسری هرای ززم روی برازار لن
صدرت خداهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصدص چگدنگی تدلید و امکانات سخت و نرماف اری
مدرد نیاز نی شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حج سرمایهگرذاری مردرد نیراز بررای
اجرای طرح برلورد و ارائه خداهد شد تا با استهاده از لن سرمایه گذران و عالقه مندان محتررم بتداننرد
کلیه اطالعات مدرد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید براز و مسریر شرها
اقدام نیایند. امید است این مطالعات کیکی هرچند کدچک در راستای تدسعه صرنعتی کوردرمان بعیرل
بیاورد .
طراحی و احداث صنایع نیازمند شناخت مبانی و تئدری و برخردرداری از دیردگاه هرای تجربری و
عیلی متناسب با شرایط اقتصادی حاک و دانش فنی مدجدد جامعه، به منظدر نیل بره اهردا تدلیردی
میباشد.

……………………………………………

1 – 1 – نام و کد محصول )آیسیک 3)
کد ISIC محصول
هر محصدل ویژگیها و موخصات خاصی دارد که پیش از هر گدنه بررسی فنی، مالی و اقتصرادی
طرح، ززم است این خصدصیات به درستی شناخته شدند.
شناخت صحیح موخصات و انداع مختلف محصدل، بدون تردید راهنیای مناسبی جهت تصریی –
گیریهای ززم در انتخاب روش و عیلیات تدلید و محاسبات بعدی مدرد نیاز خداهد بدد. محصدل مدرد
نظر برای تدلید در این طرح غذای کیکی کدد بر پایه میده جات میباشد.
مطاب طبقه بندی وزارت صنایع و معادن محصدزت غذای کدد بر پایه میده جات دارای کد لیسیک
11029411 میباشد .
ززم به ذکر است که هرگدنه غذایی که عالوه بر شیرمادر به کردد داده مری شردد را غرذای کیکری
کدد مینامند.
غذای کدد یکی از مه ترین عدامل رشد و ساختار بدنی و فکری کدد مری باشرد. در مقدمره
این گ ارش به بررسی در زمینه تغذیه کدد میپردازی .
مراقبت از کددکان در جدامع نخستین، شباهتهایی با زندگی امروزه داشت. برخی قبایل، کدد
را نه به خاطر خدیش، بلکه به خاطر لیندهاش ارج مینهادند. در این جدامع، انسانها برای تغذیه و دوری
جستن از خطرها، در برابر حیدانات دست به تالش میزدند، اما لنهرا کره ضرعیف ترر بددنرد، از میران
میرفتند. ندزادان غیرطبیعی و بییار نی اغلب طرد میشدند و در میان بعضری قبایرل، حتری بره دسرت

والدین به کام مرگ فرستاده میشدند. اگر کددکی بییار به تصاد از مراقبت مادری بهره میبرد، زنده
میماند. در عصر حاضر که قرن کدد نامیده شده، به تالشهای کارشناسان مسائل کددکران در تیرام
زمینهها از جیله مسایل تغذیه لنان اف وده شده است. در سالهای اخیر شداهد بسیار نوان میدهد کره
رشد عقلی و هدشی انسان، با کییت و کیهیت تغذیهاش، در زمان قبل و بعد از تدلرد، پیدنرد کامرل دارد.
پژوهشهایی که در این زمینه صدرت گرفته بازگدکننده این حقیقت است که تغذیه کافی و کامل بررای
رشد طبیعی مغ ، ه در لغاز توکیل جنین و ه در طی نخستین ماه زندگی او، یعنری زمرانی کره مغر
کامل میشدد، امری حیاتی است.
هیچنین در پژوهشهای دیگر روشن شده است که بهره هدشی کددکان مبتال به سدء تغذیه و ک
غذایی شدید، از بهره هدشی کددکان ه وطن خدیش که از تغذیه نسبتاً بهتری برخدردارنرد، بره شرکل
چو گیری پایینتر است، در کودرهای تدسعه یافته، مادر با تدلد ندزاد، از امتیازهرای شایسرته ای چردن
پاداش، تودی ، تأمین اجتیاعی و انداع حیایتهای دولتی میگیرد، اما ب رگترین کیکهای دولت به ایرن
گدنه مادران، تهیه انداع غذاهای مناسب برای کددکان است. نکته لشکار این است که تغذیه، در مرحلره
حساس اولیه زندگی و رشد کدد تأثیر و اهییتی اساسی دارد.
در اینجا است که به ویژه ارزش مداد غذایی، می ان نیاز بدن به انداع مداد غذایی، انداع رژی های
غذایی مناسب برای کددکان در مراحل مختلف رشد، بهداشت غذا، عادتهای غذایی درسرت و دسرتدر
تهیه بعضی از انداع غذاها ضرورت خدد را بیوتر نوان میدهد.

دانلود طرح توجیهی 500 تن غذای کودک

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

طرح توجیهی امکان سنجی تولید 1125 تن غذای کمکی کودک 65 صفحه
قیمت : 6,500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید
شما اولین نفری هستید که در این مورد دیدگاهی بیان می کنید ارسال دیدگاه


 سفارش طرح توجیهی
مزایای نگارش طرح توجیهی 1398 در این سایت >>>>> >تجربه ۲۰ سال کار کارشناسی در حوزه های اعتباری و بانکی (پشتیبان تحربی طرح ) می باشد *در زمینه( وثایق بانکی )مشاوره های لازم ارائه میگردد* تا ۶ ماه پشتیبانی انجام اصلاحات طرح توجیهی گارانتی دارد* ضمیمه نرم افزار کامفار که پیشرفته ترین نرم افزار تخصصی تجزیه و تحلیل طرح توجیهی میباشد و برخی از بانکها هم آن را لارم می دانند انجام میشود * طرح توجیهی بسته به پروژه(ساده)در حجم 25-35 صفحه و (تفصیلی) در حجم ۱۰۰ الی ۱۵۰ صفحه تدوین میشود *در صورت پرداخت یک سوم هزینه ، کار نگارش طرح استارت خواهد خورد *نگارش طرح از 24 ساعت الی 2 هفته بسته به پروژه مورد نظر زمان می برد *سایت توجیهی دات کام - www.tojihi.com