طرح توجیهی امکان سنجی تولید 1125 تن غذای کمکی کودک 65 صفحهطرح توجیهی امکان سنجی تولید 1125 تن غذای کمکی کودک 65 صفحه

تولید غذای کمکی کودک از میوه ها و سبزیجات

نوع فایل: pdf                  تعداد صفحات :65                      ظرفیت :1125 تن                   اشتغالزایی : 23

غذای کودک

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

 

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود- هر دانشجو تنها یک بار

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

یا هزینه طرح های بالای 10 صفحه را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

 

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

معرفی محصول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 1
بخش اول : معرفی محصول ……………………………………………………………………………………………. 2
2 -2 -نام و کد محصوالت )آیسیک 2 ……………………………………………………………………………… )2
1-2 -شماره تعرفه گمرکی ………………………………………………………………………………………………….. 21
2-2 -شرایط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. 21
5-2 -بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ) ملی یا بین المللی ( ………………………. 21
1-2 -بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول …………….. 21
1-2 -معرفی موارد مصرف و کاربرد ………………………………………………………………………………….. 20
0-2 -بررسی کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… 20
0-2 -اهمیت استراتژیکی کاال در دنیای امروز ……………………………………………………………………. 23
3-2 -کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ………………………………………………… 13
12 ………………………………………………………………………………………………………. صادرات شرایط- 2-23
بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. 22
2-1 -بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون ………………………… 12
1-1 -بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا ……………………………. 10
2-1 -بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال 2203 ………………………………. 23
5-1 -بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون …………………………………………….. 2

1-1 -بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 2203 ………………….. 25
1-1 -بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه پنجم …………………….. 25
بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی ……………………………………………………………………….. 04
2 -بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور………………………… 52
5 -تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول ……………………… 51
1 -بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت ……………….. 52
1 -میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و منابع تامین آن …………………………………………….. 12
0 -پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ………………………………………………………………………. 12
0 -وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال …………………………………………………………………. 11
3 -بررسی تاسیسات و امکانات زیر بنایی مورد نیاز طرح…………………………………………………….. 10
23 -وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی ………………………………………………………………….. 13
22 -تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید … 12

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی
انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طررح مردرد بررسری و لنرالی قررار
گرفته و نتایج حاصل از لن به عندان مبنایی برای تصریی گیرری سررمایه گرذاران مردرد اسرتهاده قررار
میگیرد.
گ ارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تدلید غذای کیکی کردد از میرده هرا و سرب یجات
میباشد. این مطالعات در قالب متدولدژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطراب متردولدژی
فدق ، ابتدا محصدل مدرد مطالعه به طدر دقی معرفی شرده و سر ب بررسری هرای ززم روی برازار لن
صدرت خداهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصدص چگدنگی تدلید و امکانات سخت و نرماف اری
مدرد نیاز نی شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حج سرمایهگرذاری مردرد نیراز بررای
اجرای طرح برلورد و ارائه خداهد شد تا با استهاده از لن سرمایه گذران و عالقه مندان محتررم بتداننرد
کلیه اطالعات مدرد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید براز و مسریر شرها
اقدام نیایند. امید است این مطالعات کیکی هرچند کدچک در راستای تدسعه صرنعتی کوردرمان بعیرل
بیاورد .
طراحی و احداث صنایع نیازمند شناخت مبانی و تئدری و برخردرداری از دیردگاه هرای تجربری و
عیلی متناسب با شرایط اقتصادی حاک و دانش فنی مدجدد جامعه، به منظدر نیل بره اهردا تدلیردی
میباشد.

……………………………………………

1 – 1 – نام و کد محصول )آیسیک 3)
کد ISIC محصول
هر محصدل ویژگیها و موخصات خاصی دارد که پیش از هر گدنه بررسی فنی، مالی و اقتصرادی
طرح، ززم است این خصدصیات به درستی شناخته شدند.
شناخت صحیح موخصات و انداع مختلف محصدل، بدون تردید راهنیای مناسبی جهت تصریی –
گیریهای ززم در انتخاب روش و عیلیات تدلید و محاسبات بعدی مدرد نیاز خداهد بدد. محصدل مدرد
نظر برای تدلید در این طرح غذای کیکی کدد بر پایه میده جات میباشد.
مطاب طبقه بندی وزارت صنایع و معادن محصدزت غذای کدد بر پایه میده جات دارای کد لیسیک
11029411 میباشد .

 

دانلود طرح توجیهی 500 تن غذای کودک


ززم به ذکر است که هرگدنه غذایی که عالوه بر شیرمادر به کردد داده مری شردد را غرذای کیکری
کدد مینامند.
غذای کدد یکی از مه ترین عدامل رشد و ساختار بدنی و فکری کدد مری باشرد. در مقدمره
این گ ارش به بررسی در زمینه تغذیه کدد میپردازی .
مراقبت از کددکان در جدامع نخستین، شباهتهایی با زندگی امروزه داشت. برخی قبایل، کدد
را نه به خاطر خدیش، بلکه به خاطر لیندهاش ارج مینهادند. در این جدامع، انسانها برای تغذیه و دوری
جستن از خطرها، در برابر حیدانات دست به تالش میزدند، اما لنهرا کره ضرعیف ترر بددنرد، از میران
میرفتند. ندزادان غیرطبیعی و بییار نی اغلب طرد میشدند و در میان بعضری قبایرل، حتری بره دسرت

والدین به کام مرگ فرستاده میشدند. اگر کددکی بییار به تصاد از مراقبت مادری بهره میبرد، زنده
میماند. در عصر حاضر که قرن کدد نامیده شده، به تالشهای کارشناسان مسائل کددکران در تیرام
زمینهها از جیله مسایل تغذیه لنان اف وده شده است. در سالهای اخیر شداهد بسیار نوان میدهد کره
رشد عقلی و هدشی انسان، با کییت و کیهیت تغذیهاش، در زمان قبل و بعد از تدلرد، پیدنرد کامرل دارد.
پژوهشهایی که در این زمینه صدرت گرفته بازگدکننده این حقیقت است که تغذیه کافی و کامل بررای
رشد طبیعی مغ ، ه در لغاز توکیل جنین و ه در طی نخستین ماه زندگی او، یعنری زمرانی کره مغر
کامل میشدد، امری حیاتی است.
هیچنین در پژوهشهای دیگر روشن شده است که بهره هدشی کددکان مبتال به سدء تغذیه و ک
غذایی شدید، از بهره هدشی کددکان ه وطن خدیش که از تغذیه نسبتاً بهتری برخدردارنرد، بره شرکل
چو گیری پایینتر است، در کودرهای تدسعه یافته، مادر با تدلد ندزاد، از امتیازهرای شایسرته ای چردن
پاداش، تودی ، تأمین اجتیاعی و انداع حیایتهای دولتی میگیرد، اما ب رگترین کیکهای دولت به ایرن
گدنه مادران، تهیه انداع غذاهای مناسب برای کددکان است. نکته لشکار این است که تغذیه، در مرحلره
حساس اولیه زندگی و رشد کدد تأثیر و اهییتی اساسی دارد.
در اینجا است که به ویژه ارزش مداد غذایی، می ان نیاز بدن به انداع مداد غذایی، انداع رژی های
غذایی مناسب برای کددکان در مراحل مختلف رشد، بهداشت غذا، عادتهای غذایی درسرت و دسرتدر
تهیه بعضی از انداع غذاها ضرورت خدد را بیوتر نوان میدهد.

دانلود طرح توجیهی 500 تن غذای کودک

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

طرح توجیهی امکان سنجی تولید 1125 تن غذای کمکی کودک 65 صفحه
قیمت : 11,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

خرید

170 صفحه راهنما  نیز جزوخرید شماست برای دریافت از طریق تلگرام کلیک کنید

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات درخواست خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.