طرح توجیهی امکان سنجی 1100 تن ریخته گری چدنی آلیاژی 72 صفحهطرح توجیهی امکان سنجی 1100 تن ریخته گری چدنی آلیاژی 72 صفحه

 

نوع فایل: pdf

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

 

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود- هر دانشجو تنها یک بار

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

یا هزینه طرح های بالای 10 صفحه را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

 

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

تعداد صفحات :72

ظرفیت :1100 تن

اشتغالزایی : 25

ریخته گری چدنی آلیاژیمقدمه

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طـرحهـای سـرمایهگـذاری
اقتصادی انجام میگیـرد. در ایـن مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـی و مـالی و اقتـصادی طـرح مـورد
بررسـی و آنـالیز قــرار گرفتـه و نتـایج حاصــل از آن بــه عنـوان مبنـایی بــرای تــصمیمگیـری
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از آلیاژهای مختلف چـدن
به روش ریخته گری مـیباشـد. ایـن مطالعـات در قالـب متـدولوژی مطالعـات امکـانسـنجی تهیـه
گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طـور دقیـق معرفـی شـده و
سـپس بررسـیهـای لازم روی بـازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در
خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شـده و در نهایـت
ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتواننـد کلیـه اطلاعـات مـورد نیـاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امیـد اسـت
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

1 -معرفی محصول
1-1 -نام و کد محصولات (آیسیک3 (
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات صنعتی از چدن آلیاژی به طریق ریخته گـری
میباشد.
چدن ها ( iron cost ، (آلیاژی از آهن -کربن و سیلیسیم است کـه همـواره محتـوی عناصـری
در حد جزئی (کمتر از 1,0 درصد) و غالبا عناصر آلیاژی (بیشتر از 1,0 درصد) بوده و به حالـت
ریختگی یا پس از عملیات حرارتی به کار برده میشود. عناصر آلیاژی بـرای بهبـود کیفیـت چـدن
برای مصارف ویژه به آن افزوده میشود. آلیاژهای چدن در کارهای مهندسی کـه در آنهـا چـدن
معمولی ناپایدار است به کار مـیرونـد. اساسـا خـواص مکـانیکی چـدن بـه زمینـه سـاختاری آن
بستگی دارد و مهمترین زمینه ساختار چدنها عبارتند از :فریتـی ، پرلیتـی ، بینیتـی و آسـتینتی .
انتخاب نوع چدن و ترکیب آن براساس خواص و کاربردهای ویژه مربوطه تعیین میشود .
چدن ها به دو گروه اصلی طبقهبندی میشوند، آلیاژهایی برای مقاصد عمومی که موارد اسـتعمال
آنها در کاربردهای عمده مهندسی است و آلیاژهای بـا منظـور و مقاصـد ویـژه از جملـه چـدنهای
سفید و آلیاژی که برای مقاومت در برابر سایش ، خوردگی و مقاوم در برابر حرارت بـالا مـورد
استفاده قرار میگیرند. در طرح حاضر هدف تولید قطعـات ریختگـی از چـدن آلیـاژی اسـت ، لـذا
مطالعات بر روی این دو نوع چدن متمرکز شده است .

v معرفی چدن های آلیاژی
کربن چدن آلیاژی به صورت بلور سمانتیت کربید آهـن ، (Fe3C (مـیباشـد کـه از سـرد کـردن
سریع مذاب حاصل میشود و این چدن هـا بـه آلیاژهـای عـاری از گرافیـت و گرافیـتدار تقـسیم
میشوند و به صورتهای مقاوم به خوردگی ، دمای بالا، سایش و فرسایش میباشند .
· چدن های بدون گرافیت :شامل سه نوع زیر می باشد :
o چدن سفید پرلیتی :ساختار این چدنها از کاربیـدهای یکنواخـت برجـسته و تـوپر
M3Cدر یک زمینه پرلیتی تشکیل شده است .این چـدنها مقـاوم در برابـر سـایش
هستند و هنوز هم کاربرد داشته ولی بینهایت شکننده هستند لذا توسط آلیاژهـای
پرطاقت دیگری از چدن های سفید آلیاژی جایگزین گشتهاند .
o چدن سفید مارتنزیتی (نیکل- سخت) :نخستین چدن های آلیاژی که توسعه یافتنـد
آلیاژهای نیکل- سخت بودند. این آلیاژها به طور نسبی قیمـت تمـام شـده کمتـری
داشته و ذوب آنها در کوره کوپل تهیه شده و چدن های سـفید مـارتنزیتی دارای
نیکل هستند Ni. به عنوان افزایش قابلیت سختی پذیری برای اطمینـان از اسـتحاله
آستنیتی به مارتنزیتی در طی مرحله عملیات حرارتی به آن افزوده مـیشـود. ایـن
جدن ها حاوی Cr نیز به دلیل افزایش سختی کاربید یوتکتیک هـستند. ایـن چـدنها
دارای یک ساختار یوتکتیکی تقریبا نیمه منظمی با کاربیدهای یکنواخـت برجـسته و
یکپاره M3C هستند که بیشترین فاز را در یوتکتیک دارند و ایـن چـدنها مقـاوم در
برابر سایش هستند .

===================================================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

طرح توجیهی امکان سنجی 1100 تن ریخته گری چدنی آلیاژی 72 صفحه
قیمت : 4,800 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات درخواست خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.