طرح توجیهی کاشی کف 109 صفحهطرح توجیهی کاشی کف 109 صفحه

 

نوع فایل: pdf

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

توحه

 توحه  امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

دکمه تکمیل فرایند خرید

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

 مناسبت 

89 (2)

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل را رایگان دریافت و

سپس هزینه آن را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

   

آموزش سریع تایپ

1399-10-18 12:16:46 +03:30

تعداد صفحات :109

ظرفیت :150هزار متر مربع در سال

اشتغالزایی : 39

 

هر محصول ویژگیها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم
است این خصوصیات به درستی شناخته شوند. شناخت صحیحی از مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون
تردید، راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیریهای لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی
مورد نیاز خواهد بود.
در این ارتباط یکی از موثرترین روشهای قابل استفاده، به کارگیری استانداردهای مدون ملی و جهانی هر یک
از محصولات میباشد. علاوه بر این جهت بررسی بازار لازم است تا شماره تعرفه گمرکی (نامگذاری بروکسل)
محصولات نیز مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل
شود.
1-2 تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی محصول
در ایـن بخـش نـام و کـاربرد، طبقـه بنـدی، مشخـصات فنـی و بـسته بنـدی محـصول مـورد بررسـی قـرار
خواهد گرفت.

1-1-2 نام و کاربرد محصول
منظور از تهیه طرح حاضر تولید کاشى کف مى باشد که اصطلاحاً به سرامیک معروف بوده و جهـت مفـروش
کردن سرویسهاى بهداشتى از قبیل توالت، دستشوئى، حمام و همچنین مکانهاى پخت و پز نظیر آشپزخانه
بکار برده مى شود. کاشى کف قطعاتى است سرامیکى که در اثر پخته شدن مواد اولیه متشکله آن مقاومـت و
خصوصیاتى را پیدا مى نماید که مناسب استفاده در محلهاى گفته شده و سایش مى باشد.
عمدتاً کاشى کف بسته به نوع مصرف داراى اندازه هاى مختلف و ضخامت گوناگون مـى باشـد از خـصوصیات
این محصول داشتن امتیازاتى از قبیل رنگ ناپذیرى، مقاو مت در برابر اسید و باز، شستشوى راحت و پوشش
کامل یک فضا بوده که بهمین دلیل علاوه بر مکان هـاى گفتـه شـده فـوق در راهروهـا، سـکوهاى راه آهـن

سالنهاى عمومى نیز استفاده شده و از خانه سازى حشرات خانگى از قبیل سوسک و مورچه در محل هائیکـه
این قبیل کاشى پوشش داده شده است جلوگیرى بعمل مى آید. ناگفته نماند که بسته به نوع مـصرف کاشـى
کف پوشیده از لعابهاى مخصوص نیز مى تواند باشد کـه از جملـه اسـت کاشـى مخـصوص آزمایـشگاهها کـه
مى بایستى در مقابـل مـواد شـیمیائى مقاومـت داشـته باشـد و کاشـى روى سـکوهاى مـسافر بـرى و کـف
آشپزخانه ها که در اثر سائیدگى باید داراى مقاومت باشد.

 

دانلود طرح توجیهی کاشی و سرامیک 1000 تن-125 صفحه

 

2-1-2 مشخصات فنی محصول
همانگونه که گفته شد موارد استفاده کاشى کف متنوع بوده و با توجه به محل کاربرد داراى خواص فیزیکى و
شیمیائى بخصوص هستند. لیکن موادى که مخلوط خمیـر کاشـى را تـشکیل مـى دهـد تقریبـاً مـشخص و
یکسان بوده و پایه اصلى آن خاک رس همراه با فلدسپار، کوارتز و کائولن مى باشد . علاوه بر آن افزودنیهـاى
دیگرى که در بالا بردن مقاومت خاک مؤثرند و نیز لعاب هاى مختلف که منطبق با نوع استفاده کاشـى انـواع
خاص آنها بکار برده مى شود، رنگ و چسب از جمله مواد متشکله کاشـى مـى باشـند کـه شـرح آنهـ ا بطـور
تفصیلى در صفحات بعد خواهد آمد.
3-1-2 بسته بندی محصول
هر متر مربع کاشى کف در کارتن و با توجه به ابعاد کاشى تولید شده بسته بندى مـی گـردد . بعنـوان مثـال
کاشیهاى با ابعاد 30×30 سانتیمتر در کارتنهاى به ابعاد 11 ×30 ×30 سانتیمتر بسته بندى می شود.
4-1-2 شماره تعرفه گمرکی محصول
در داد و ستدهای بین المللی جهت کد بندی کالاها در امر صادرات و واردات و تعیین حقوق گمرکی و سـود
بازرگانی، بیشتر از دو نوع طبقه بندی استفاده میشود. یکی از طبقـه بنـدیها نامگـذاری بروکـسل و دیگـری
طبقه بندی مرکز استاندارد تجارت بین الملل میباشد.
روش طبقه بندی مورد استفاده در بازرگانی خارجی ایران، طبقـه بنـدی بروکـسل اسـت کـه بنـابر نیازهـا و
کاربردهای خاص موجود، بعضاً تقسیم بندیهای بیشتری در زیر تعرفه ها انجام گرفته است.
در جدول (1-2 (شماره تعرفه گمرکی، کد سیستم هماهنگ شده (زیر تعرفه)، نـوع کالاهـا، حقـوق ورودی و
شرایط ورود محصول درج گردیده است.

حقوق ورودی مندرج در ستون مربوطه شامل حقوق پایه و سود بازرگانی است . حقوق پایـه، طبـق مـاده (2 (
قانون (موسوم به قانون تجمیع عـوارض مـصوب 2/11/1381 (اصـلاح مـوادی از قـانون برنامـه سـوم توسـعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کـالا، انـواع
عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیـده اسـت و معـادل 4 %ارزش گمرکـی کالاهـا
تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وز یـران تعیـین
می شود، حقوق ورودی اطلاق می شود.

کاشى کف داراى استاندارد ملى بوده که بر اساس آن کاشى هاى تولیدى آزمایش شده و در صورت انطباق با
معیارهاى تعیین شده موفق به اخذ مهر استاندارد مى گردند . مشخصات کاشى کف بـر اسـاس اسـتاندارد 67
تعیین گردیده و ویژگیهاى آن شامل مسطح بودن، قائمه بـودن زاویـه هـا، مقاومـت بیـشتر از 25 در برابـر
سائیدگى، میزان آبگیرى بین صفر تا دو درصد مى باشد. بر اساس ضوابط موجود، جهت تولیـد کاشـى کـف،
شرایط لازم (استاندارد) در هر مرحلـه از تولیـد لازم الاجـرا بـوده و بمنظـور تـشخیص انطبـاق و مشخـصات
محصول تولیدى با شرایط استاندارد و تأیید آن، عملیات زیر بطور نمونه بردارى مى بایستى روى بدنه کاشـى
تولیدى صورت گیرد.
– سایش مرطوب با درصد هاى مختلف آب و رقیق کننده ها و تعیین مدت سایش (مدت مطلوب سایش را از
روى نتایج آزمایش با زبره هاى مختلف بدست مى آرند).
– خشک کردن دوغاب در خشک کن با حدود 110 درجه سانتى گراد.
– خرد کردن پودر خشک شده با دست و عبور دادن از الک 40 مش.
– رطوبت زدن به پودر (تعیین مقدارى رطوبت ایده آل لازم است).
– الک کردن مجدد و جدا کردن تکه هاى گل درشت و قرار دادن پودر مرطـوب در داخـل کیـسه پلاسـتیک
جهت یکنواخت شدن آن

=============================================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال

گردد.کلیه نمونه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

لطفاً نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

طرح توجیهی کاشی کف 109 صفحه
قیمت : 8,900 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات درخواست خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.