دانلود طرح توجیهی بازیافت پلاستیکطرح توجیهی بازیافت پلاستیک

pdf

1000 تن 51 صفحه

630 تن 47 صفحه

 

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ دارد .

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

     

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

 

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود- هر دانشجو تنها یک بار

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

یا هزینه طرح های بالای 10 صفحه را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

 

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﭼﺮﺧﻪ زﯾـﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﭘﻼﺳـﺘﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دﻓﻦ در ﻣﺤﻞ 1/5 ﻫﺎی دﻓﻦ ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی، 2 ﺗﺎ ﺗـﻦ ﮐﻤﺘـﺮ اﺳﺖ .

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﻨﺎزل و ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺿـﺎﯾﻌﺎت 19 از 50 درﺻﺪ ﺑﻪ 2020 درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳـﺖ.

ﮐـﺸﻮرﻫﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ر ا رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه و در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻋﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣـﺪ اﺳـﺖ .
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻋﺪم ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺳـﺖ . در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، از ﯾﮏ ﺗﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺶ از بیست ﻫـﺰار ﺑﻄـﺮی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ صد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اروﭘﺎﯾﯿﺎن سی و شش ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ را در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ می کنند

بازیافت ظروف پلاستیک
بازیافت ظروف پلاستیک

 

 

دانلود طرح توجیهی بازیافت پلاستیک
قیمت : 8,500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

در صورت استفاده از فیلتر شکن در هنگام خرید آنرا خاموش کنید 

خرید

170 صفحه راهنما  نیز جزوخرید شماست برای دریافت از طریق تلگرام کلیک کنید

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین میتوانید

بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان

لطفاً یک راه ارتباطی - ایمیل - پیامک- تلگرام با خرید خود ارسال کنید

تا در صورت هرگونه مشکل یا نقص در فایل بتوانیم ارسال کنیم

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات

انتقاد خود را مطرح کنید 

درخواست طرح خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.