طرح توجیهی امکان سنجی پروفیل mdf – چوب – پلاستیک 106 صفحهطرح توجیهی امکان سنجی پروفیل mdf – چوب – پلاستیک 106 صفحه

 

نوع فایل :pdf

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

 

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود- هر دانشجو تنها یک بار

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

یا هزینه طرح های بالای 10 صفحه را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

 

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

تعداد صفحات : 42-64

ظرفیت : 2300 تن

اشتغالزایی: 45

profil

طالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتـصادی
انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنـالیز قـرار
گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگـذاران مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید پروفیل چوب پلاستیک میباشد. این مطالعات در
قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متـدولوژی فـوق ، ابتـدا محـصول
مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت
و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافـزاری مـورد نیـاز نیـز
شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجـرای طـرح
برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گـذران و علاقـه منـدان محتـرم بتواننـد کلیـه
اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیـد بـاز و مـسیر شـفاف
اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچـک در راسـتای توسـعه صـنعتی کـشورمان
بعمل بیاورد .
تاریخچه کامپوزیتهای ترموست ـ چوب به اوایل دهه 1900 برمیگردد و در این دهه یک کامپوزیت
تجاری اولیه تحت نام تجاری باکلیت (Bakelite (که از فنول ـ فرمالدئیـد و گـرد چـوب درسـت

شده بود، وارد بازار شد که نخستین استفاده تجاری آن بعنوان دست دنده بـرای رولزرویـز در سـال
1916 میلادی بود. اما کامپوزیتهای ترموپلاستیک ـ چوب در کشور ایالات متحده آمریکا برای چند
دهه تولید شدهاند و این صنعت رشد شگرفی را در سالهای اخیر تجربه کرده است. پیدایش صـنعت
پلاستیک ـ چوب (WPC (شامل پیوند دو صنعت است که بـه لحـاظ تـاریخی اطلاعـات انـدک و
بسیار متفاوتی را از ویژگیها و دورنماهای هر یک از آنها در دست داریم.
صنعت پلاستیک دارای دانش تهیه پلاستیک و صنعت محصولات چوبی (جنگلی) دارای تجربیـات و
منابع بیشتری در ساخت محصولات بازاری اسـت. ایـن موضـوع تعجـبآور نیـست کـه بعـضی از
نخستین شرکتهایی که WPC را تولید میکردند کارخانجات پنجرهسازی بودند که دارای تجربـه در
هر دو زمینه چوب و پلاستیک بودند. به طور سنتی صنعت پلاستیک از طلق، کربنات کلسیم، میکـا و
شیشه یا فیبرهای کربن و حدود 5/2 میلیارد کیلوگرم بتونه برای تولید شیشه بطور سـالیانه اسـتفاده
میکرده است. این صنعت نسبت به استفاده چوب و یا دیگر فیبرهـای طبیعـی ماننـد کنـف و کتـان
بیمیل بود، گرچه این فیبرها از منابع تجدید شدنی و ارزانتری بدست مـیآمدنـد و سـبکتر و دارای
زبری کمتری برای تولید وسایل، نسبت به بتونههای عرفی بودند و بیشتر تولیدکنندگان پلاسـتیک از
چوب به دلیل تراکم و ثبات گرمایی پایین و تمایل به جذب رطوبت، صرف نظر میکردند.
در کشور ایالات متحده آمریکا، کامپوزیتهای پلاستیک ـ چوب WPC چندین دهه است کـه تولیـد
میشوند. و بدین لحاظ از قدمت بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است. اما این محـصولات
تنها در دهه اخیر در اروپا تولید شدهاند. هر چند عمده رشد این صنعت در ایالات متحده بسیار نوپـا
بوده و مربوط به چند دهه اخیر میباشد اما در این سالها این صنعت از رشد قابل تـوجهی برخـوردار
بوده است. چرا که قدمت آن به سال 1983 میلادی، زمانیکه یک انبار چوب آمریکـایی کـه اکنـون

بخشی از شرکت لیر (Lear (در شـیبویگان ویسکانـسین (Wisconsin (اسـت شـروع بـه تولیـد
مکانیزه تختههایی با لایههای درونی با استفاده از تکنولوژی اکستروژن ایتالیایی نمود، برمـیگـردد. در
این سال پلی پروپیلن به همراه تقریباً 50 درصد گردچوب (خاک اره) در داخـل دسـتگاه اکـستروژن
جهت تولید صفحه صاف ریخته میشد که بعداً در شکلهای مختلف برای مصارف گونـاگون اسـتفاده
میشد که این یکی از نخستین کاربردهای عمده تکنولوژی WPC در آمریکا بود.
بطور کلی ذکر این نکتـه حـائز اهمیـت اسـت کـه دورنمـای برخـی از صـنایع پلاسـتیکی بـه نحـو
حیرتآوری در دهه اخیر تغییر نموده است. توجه به این صنعت با موفقیتهای بدست آمـده از چنـد
محصول WPC و آگاهیها و درک بیـشتر از چـوب و توسـعه تولیدکننـدگان تجهیـزات و تـدارکات
اضافی و شانس حضور در بازارهای جدید بویژه در بخش ساختاری در ساختمانهای بـزرگ تحریـک
شده است. صنایع محصولات جنگلی بخوبی در حال تغییر دورنمای خود هستند. آنهـا عقیـده دارنـد
WPC بعنوان راهی برای افزایش پایداری چوب بـا نگهـداری انـدک در بخـش مـصرفی (یکـی از
بزرگترین نکات فروش) میباشد. بعضی از شرکتهای فرآوردههای جنگلـی نیـز در حـال آغـاز تولیـد
تخته WPC هستند و شرکتهای دیگر در حال توزیع این محصول میباشند.

اصطلاح کامپوزیتهـای چـوبی ـ پلاسـتیکی (Composites Plastic – Wood (بـه کامپوزیتهـای
اطلاق میشود که از چوب (در هر شکلی) و ترموستها یا ترموپلاستیکها تشکیل شـدهانـد. محـصول
مورد نظر نیز از ترکیب چوب و ترموپلاستیکها میباشد کـه اصـطلاحاً بـه پلـیوود (wood Ploy (
معروف میباشد، همانطور که در ادامه بحث خواهد شد از این ترکیـب محـصولات بـسیار متنـوع و
متفاوتی جهت مصرف در صنایع مختلف بدست میآید. ترموستها پلاستیکهایی هـستند کـه یکبـار
بازیافت شدهاند و نمیتوان آنها را با گرمادهی مجدد ذوب کرد. این مواد که شامل رزینهـایی ماننـد
اپوکسیها و فنولیکسها میباشند، در حقیقت پلاستیکهایی با مشابهت زیاد بـه فـرآوردههـای صـنعتی
جنگلی (چوبی) هستند.
کامپوزیتهای پلاستیک ـ چوب مواد ترکیبی حقیقـی بـوده و ویژگیهـای تمـام مـواد ترکیبـی را دارا
میباشد. آنها سختی و قدرت را از ویژگیهای چوب و پلاستیک گرفتهاند اما تراکم آنها غالباً بـالاتر از
آندو است. ویژگی این مواد بطور مستقیم از ساختار آنها گرفته میشود یعنی آنها ترکیبـی درونـی از
عناصر چوب و پلاستیک هستند. پلاستیک بطور مؤثر سطح روی چوب را بعنـوان یـک لایـه نـازک
میپوشاند. مقاومت بالای این کامپوزیت در برابر رطوبت (7/0درصـد آب جـذب مـیکنـد کـه در
مقایسه با چوب درخت کاج که 2/17 درصد آب جذب میکند بسیار ناچیز اسـت) نتیجـه مـستقیم
ساختار آن است. رطوبت تنها میتواند در بخشهای رو باز چوب جذب شده و امکان انتقال به محدود
پلاستیک را ندارد. در نتیجه این کامپوزیت (WPC (نسبت به رطوبت بسیار مقاوم بوده و از هجوم
قارچها و حشرات نیز در امان است. ویژگیهای WPC را مـیتـوان بـا تغییـر گونـههـای چـوب یـا

پلاستیک با نیازهای محصول منطبق ساخت که این امر خود یکی از مهمترین ویژگیهای این محـصول
بشمار میآید.
یکی دیگر از ویژگیهای بارز کامپوزیت پلاستیک ـ چوب سازگاری با محیط زیست است. فشار محیط
زیست در مورد بازیافت و افزایش دوام بر صنعت هر روزه در حال افزایش است. افزایش طول عمـر
و دوام مواد ساختمانی همچون چـوب از ضـروریات اسـت. بـرای اسـتفاده کننـدگان فـرآوردههـای
پلاستیکی کاهش وابستگی به مواد پتروشیمیایی یک ضرورت است چرا که هزینه مواد خام آنها بطور
دائم و چرخهای در حال افزایش است و مصرف کنندگان فرآوردههـای چـوبی نیـز بایـد کارآمـدی
منابع را افزایش داده و ضایعات مواد خامی را که بطور اجتناب ناپذیر بوجود میآیـد دو بـاره مـورد
بازیافت قرار دهند. این کامپوزیتها در مقایسه با فرآوری سنتی چوب بیش از 40 درصد بر میـزان
کارآیی آن میافزایند. این مواد دارای فوائد دیگری نیز برای محیط زیست هستند که عبارتند از:
ـ دارای ضایعات ناچیزی بوده و همان ضایعات اندک نیز قابلیت بازیافت و استفاده مجدد را دارند.
ـ این کامپوزیتها دارای هیچ گونه گاز فرمالدئید یا ترکیبات آلی ناپدیدار نمیباشند.
ـ این مواد قابل بازیافت بوده و پس از اتمام دوره کاراییشان بازهم میتوانند بکار گرفته شوند.
ـ ضایعات اینگونه مواد خطرناک نبوده و میتوان آنها را با استفاده از روشهای استاندارد تخلیه نمود.

از جمله سایر خواص و ویژگیهایی که این کامپوزیت و محصولات حاصل از آن دارنـد مـیتـوان بـه
دوام، سختی، انبساط خطی مناسب، اشاره نمود.

 

++++++++++++++
دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد – پیام نور

پکیچ طرح های توجیهی

پکیج هزار و دویست طرح توجیهی کسب و کار


———————————————————————————————–
برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.
شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است
مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………
طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )
میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟
4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری
5-فاصله از آب و برق و گاز؟
6-لیست تجهیزات؟
——————————————
در صورت داشتن تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال 1390

طرح توجیهی امکان سنجی پروفیل mdf – چوب – پلاستیک 106 صفحه
قیمت : 7,800 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

در صورت استفاده از فیلتر شکن در هنگام خرید آنرا خاموش کنید 

خرید

170 صفحه راهنما  نیز جزوخرید شماست برای دریافت از طریق تلگرام کلیک کنید

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین میتوانید

بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات

انتقاد خود را مطرح کنید 

درخواست طرح خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.