گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید “چسب سنگ”گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید”چسب سنگ”

 

نوع فایل :pdf

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

توحه

 توحه  امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

دکمه تکمیل فرایند خرید

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

 مناسبت 

89 (2)

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل را رایگان دریافت و

سپس هزینه آن را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

   

آموزش سریع تایپ

1399-10-18 12:16:46 +03:30

تعداد صفحات : 57

 

 

طبقه بندی استاندارد نیب الملل ی رشته فعال یها تی اقتصادی ( ISIC کی ،) از طبقه بند یها ی استاندارد
نیب الملل ی است . متن اولی یه ا ن طبقه بند ی در سال ۱۹۴۸ توسط شورا ی اجتماعی- اقتصاد ی سازمان ملل
متحد پذیرفته شد و به کشورها ی عضو توصیه شد تا این نظام را بعنوان یک استاندارد مل ی یبپذ رند و ا ی
با تنظیم مجدد اطلاعات آمار ی خود مطابق با این سیستم به منظور مقایسه ب نی المللی، از طبقه بند ی ISIC
استفاده کنند .
اول یرایو نی ش ISIC در سال ۱۹۵۸ و پس از تصو بی آن در دهم نی اجلاس یسیکم ون آمار، چاپ و
منتشر یرایو. شد ش دوم در سال ۱۹۶۸ در پانزدهم نی اجلاس یسیمک ون آمار تصو بی یرایو شد، ش سوم
توسط یسیکم ون آمار یب در پ و ست نجم نی اجلاس آن در سال ۱۹۸۹ تصویب شد و در نهایت نسخه ۳/۱
در سال ۲۰۰۲ مورد بازنگر ی قرار گرفت که در سال ۲۰۰۳ منتشر گرد .دی
یا ن استاندارد چه در سطح و یمل چه در سطح نیب الملل ،ی در طبقهبند ی اطلاعات بر حسب نوع فعال تی
اقتصاد ،ی در یها نهیزم جمعی ت، تول د،ی اشتغال، درامد و ریسا آمارهای اقتصادی مورد استفاده عیوس
قرار گرفته است . تعداد از ی کشورها یا از ن استاندارد به عنوان یا هیپا برا ی تنظ می طرح طبقهبند ی رشته
فعال یها تی خود استفاده کردهاند. قابل تی یمقا سه طبقه بند یها ی رشته فعال یها تی بسیار از ی کشورها و
ISIC حفظ شده و تا آن جا که قابل اجرا بوده است تناسب نیب ها رده در سطوح تفص یلی طبقه بند ی در
یمل یها طرح کشورها تنها ی با ک رده ISIC تضمین شده است .
هدف عمده نیا طبقه بند ،ی ارائ ه از یا مجموعه یها رده فعال یتی است که هنگام تفکیک آمارها بر حسب
لیقب نیا فعال ها تی مورد استفاده واقع شود ب. نابرای ن، هدف طبقه بند ی استاندارد نیب الملل ی فعال نیا ها تی
است نیا که مجموعه از رده یها فعال به را تی یا گونه ارائه کند که بتوان واحدها ی مستقل را بر طبق نوع
فعالیت اقتصاد ی که انجام م یدهند طبق هبند ی کرد. تعریف یها رده ISIC تا حد امکان با طرز سازمانده ی
ندیفرا اقتصاد ی در واحدها و نحوه توصیف نیا ندیفرا در آمارها ی اقتصاد ی مرتبط شده است .
در سال ۱۳۷۳ ین ز مرکز آمار «فعالی ت یها اقتصاد یا ی ران» را بر پا ه ی ISIC نسخه ۳ طبقه بند ی کرد
که در آن برخ ی فعال تی ها که در ایران مصداق نداشتند حذف شدند و فعال ها تی یی که نرایا در عمده بود
یول در طبقه بندی نیب الملل به ی آن طبقه خاص اختصاص داده نشده بود، طبقه خاص گرفت.

طبقه بند ی برا ی تمام ی فعال یها تی شناخته شده و برخ ی فعال ییها تی که امکان انجام آن یآ در نده نزدی ک
وجود داشت کد چهار مرق تع ی نیی شده و در نحوه اختصاص به کد طبقات، اصول ی رعا تی شد که
یمقا با سه طبقه بند نیب ی الملل با را ی کمتر ای و نی بدون یه چگونه خطا م یی یتوان انجام .داد
رد سال ۱۳۸۱ به زین منظور طبقه بند ی یها کارگاه فهرست شده ید با دگاه فعال تی اقتصاد ،ی طبقهبند ی
فعال یها تی اقتصادی را که مرکز آمار یا ران در سال ۱۳۷۳ هیته کرده بود مورد بازنگری قرار و داد
تحت عنوان «طبقه بندی فعالیت یها اقتصادی یا ران بر اساس یو یرا ش سوم طبقه بندی استاندارد
نیب الملل ی تمام ی رشته فعالی ت یها اقتصادی(بازنگر ی شده در سال ۱۳۸۱ «(منتشر نمود.
از آنجاییکه بازنگر ی طبقهبند ی فعال یها تی اقتصاد یا ی ران بر پ ی هیا ISIC نسخه ۳/۱ انجام شده است،
نحوه کدکذاری فعال تی ها نیز کاملاً هماهنگ با کدگذاری مورد استفاده در ISIC است. به این ترتیب
یها سلسله مراتب رده مورد استفاده در این طبقه بند ی عبارتند از: حروف الفبا برا ی یها رده جدول که
«قسمت» ینام ده م یشود، ارقام دورقم تع یراب ی یی «ن بخش»، ارقام سه مرق ی برا ییتع ی «ن گروه» و ارقام
چهار رقم ی برا تع ی یی «ن طبقه .»
طبقهبندی استاندارد نیب الملل ی فعال یها تی اقتصادی(نسخه ۳/۱ ( از ۱۷ قسمت، ۶۲ بخش، ۱۶۱ گروه و
۲۹۸ طبقه تشک لی شده است که طبقه بند ی حاضر در ۱۸ قسمت، ۶۴ بخش، ۱۶۳ گروه و ۳۷۴ طبق ه تدو نی
شده است .
یتول د چسب سنگ به تنها یی کد خاص ی را در طبقهب ندی ISIC به خود اختصاص نداده است بلکه
بهمراه سایر محصولات ش ایمی یی در یک گروه و طبقه قرار گرفته است. در جدول زیر سلسله مراتب
قرارگ ری یا ی ن محصول در طبقهبند ی ISIC نشان داده شده است

به جهت کاربرد گستر یها ده چسب در حوزه مختلف و نیز نقش مهم و مؤثر آن، حجم مصرف بالا ی
آن را نیز بدنبال داشته است. متناسب با هر صنعت و هر زمینه کار ی و مصرف ی مورد نظر و با توجه به
یو ژگ یها ی موردنی یها از، چسب مختلف و متنوعی یتول د شده است. هرچند م یتوان برای منظور ی
خاص از چند نوع چسب مختلف استفاده کرد ول ی استفاده از نوع خاص ی از چسب که برا یا ی ن کابرد
خاص طراح ی شده است، بهترین عملکرد را خواهد داشت. تا جاییکه در بسیار ی از موارد تولید چسب
براساس سفارش مشتر ی و متناسب با کاربرد مورد نظر و ی انجام م یگ ی .رد
یبد ن ترتی یها ب، چسب مختلف و گوناگ یون برای مصرف در کارها و فعال یها تی ساختمان ی د یتول
شده است که از آن جمله م یتوان به چسب سنگ، کاش ی و سرام کی ی اشاره کرد که این نوع چسبها ن ز ی
با توجه موارد مختلفی از جمله “مدت عمر، تماس با محیط و نور، نوع صنعت و میزان مقاومت و
استحکام کشش ی یا و ضربه موردنی از و غی ” ره دارا ی تنوع ادیز ی هستند .
چسب سنگ براساس رز یپل یها نی استر و اپوکس ی و هاردنر پل ی ینیآم یتول د و ارائه م یگردد. چسب
سنگ را به راحتی م یتوان برای چسباندن همه انواع سنگها، مرمرها، گران تی ها، کاشی، سرامیک،
سروی یها س بهداشتی و غیره بصورت عمودی یو ا افقی مورد استفاده قرار گیرد. یحت در تعم ر ی
سوراخها، ترکها و اجزاء شکسته ا یو ترم یم ی ک سنگ بعنوان بتونه از این محصول استفاده م یشود .
برا ی چسب سنگ و دیگر انواع چسب در این حوزه کاربردها و زم یها نهی مصرف زیر را در هر یک از
یصنا ع ذکر شده فوق متصور شد

گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید “چسب سنگ”
قیمت : 3,500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات درخواست خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

2 دیدگاه برای “گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید “چسب سنگ”

  1. شکوفه خرمی گفته:

    سلام
    با توجه به اینکه اینجانب در گروه تلگرامی توجیهی دات کام عضو هستم یا خواهم شد
    خواهشمند است طرح توجیهی فوق( یا طرح تولد چسب سنگ) را به تلگرام بنده ارسال نمائید
    آیدی تلگرام من ***** پس از دریافت فایل حتما در همینجا اعلام خواهم کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.