بایگانی برچسب: اجرای طرح پژوهشی

فرم پیشنهادی طرح پژوهشی

پژوهش بنیادی پژوهشی است که بدون توجه به کاربردهای علمی و به منظور گسترش مرزهای دانش یا فراهم ساختن زمینه علمی لازم برای حل مسائل جاری و آتی انجام می‌شود.