بایگانی برچسب: امکان سنجی مقدماتی توليد “چسب سنگ”

گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید “چسب سنگ”

گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید”چسب سنگ”   نوع فایل :pdf تعداد صفحات : 57     طبقه بندی استاندارد نیب الملل ی رشته فعال یها تی اقتصادی ( ISIC کی ،) از طبقه بند یها ی استاندارد نیب الملل ی است . متن اولی یه ا ن طبقه بند ی در سال ۱۹۴۸ توسط شورا […]