بایگانی برچسب: باربري فايبر گلاس

دانلود طرح توجیهی شناور صیادی-50 فروند

دانلود طرح توجیهی شناور صیادی-50 فروند نوع فایل : pdf   –   صفحات : 62   –   ظرفیت : 50 فروند در سال    –    تعداد شاغلین : 26نفر   اﻧﻮاع ﺷﻨﺎور ﻫﺎی ﺻﯿﺎدی و ﺗﻔﺮیحی ﺷﻨﺎور ﻫﺎی ﺻﯿﺎدی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ و دﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن و ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ورزش و ﺗﻔﺮﯾﺢ شناورهای صیادی نوعی خودرو دریائی […]