بایگانی برچسب: بسته تولید گل محمدی

دانلود رایگان بسته تولید گل محمدی-دانلود خلاصه طرح گل محمدی 98

دانلود رایگان بسته تولید گل محمدی تقریظ ……………………………………………………………………………5 پیشگفتار…………………………………………………………………………7 تعریف کشت دیم ………………………………………………………………16 علت انتخاب گل محمدی برای کشت دیم …………………………………….16 1 .مقاوم بودن این گیاه به شرایط کم آب……………………………………..16 2 .عجین بودن فرآوردههای این محصول با فرهنگ کشورمان…………………17 3 .مقاوم بودن به شرایط نامساعد محیطی و خاکی ……………………………17 4 .مقاوم بودن به حمله آفات […]