بایگانی برچسب: جوراب بافی

طرح توجیهی بافندگی 1/260/000 جفت جوراب

طرح توجیهی بافندگی 1/260/000 جفت جوراب ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺯﻧﺎﻧﻪ   نوع فایل: pdf صفحات: 15 ﻇﺮﻓﻴﺖ :1260000 جفت ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ33 ﻧﻔﺮ    ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح: ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺯﻧﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدره ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز: وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 7337.24 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ : 6887.63ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻴﻠﻴﻮن :449.61 درآﻣﺪ […]

خلاصه طرح شغلی جوراب بافی

خلاصه طرح شغلی جوراب بافی   نوع فایل: pdf تعداد صفحات :2 ======================== برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار […]