بایگانی برچسب: دانلود طرح امکان سنجی چدن خاکستری

طرح توجیهی چدن خاکستری 76 صفحه

طرح توجیهی چدن خاکستری 76 صفحه   نوع فایل :pdf تعداد صفحات :76 ظرفیت : 1100 تن اشتغالزایی: 25 سال : 86 محصولات تولیدی طرح حاضر، قطعات صنعتی چدنی است کـه از طریـق ریختـه گـری تولیـد خواهد شد. موارد مصرف این قطعات در صنایع مختلـف بـسیار متنـوع و متعـدد اسـت و در یـک کلام میتوان […]

طرح توجیهی 1100 تن چدن خاکستری 76 صفحه

طرح توجیهی 1100 تن چدن خاکستری 76 صفحه   نوع فایل :pdf تعداد صفحات : 76 ظرفیت : 1100 تن اشتغالزایی: 25 نفر سال : 86   محصول مورد مطالعه، قطعات چدنی و فولادی صنعتی است کـه از طریـق ریختـه گـری تولیـد خواهد شـد. ایـن قطعـات خـود بـه عنـوان یـک محـصول واسـطه در تولیـد یـا […]