بایگانی برچسب: دانلود طرح توجیهی الکترود دریایی 3000 تن

دانلود طرح توجیهی 3000 تن الکترود دریایی -70 صفحه

دانلود طرح توجیهی 3000 تن الکترود دریایی -70 صفحه نوع فایل : pdf  –  تعداد صفحات :70صفحه    –  ظرفیت : 3000 تن  –  اشتغالزایی : 30 نفر         ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم ﺟﻮﺷﻜﺎری زﻳﺮ آب را ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺠﻴـﺐ ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ، ﭼـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺟﻮﺷـﻜﺎری را از آﺗـﺶ ﻣﻲداﻧﻨﺪ. وﻟﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗـﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ دارد و روﺷـﻦ […]