بایگانی برچسب: دانلود طرح توجیهی پارچه نانو

طرح امکان سنجی تولید 9/000/000 ماسک نانوفیلتر

Nano-filtration-respiratory-mask

طرح امکان سنجی تولید 9/000/000 ماسک نانوفیلتر نوع فایل: pdf – تعداد صفحات :45 – ظرفیت :9 میلیون عدد سالانه – اشتغالزایی : 37 نفر در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﭘﻮﺷﺎک ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻇﺎﻫﺮی ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮﻣﻲ زﻳﺮدﺳﺖ ـ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ، زﻳﺒﺎﻳﻲ، ﺛﺒﺎت داﺋﻤﻲ، اﻃﻮﭘﺬﻳﺮی و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر […]