بایگانی برچسب: پیغمبر

میرود انسان

میرود انسان میرود انسان چگونه تا کجا تا بریزد خون نیکان خدا میشود درنده ای وحشی و هار بر بشر اینگونه هم ننگند و عار او (ع) که از بهر هدایت آمده این ولی !!! از بهر غارت آمده او (ع)دهد قول بهشتی راستین این کشد خنجر ولی از آستین او (ع) دهد سر را […]