مرباجات

طرح توجیهی امکان سنجی1800 تن انواع مربا جات

طرح توجیهی امکان سنجی1800 تن انواع مربا جات

نوع فایل: pdf  – تعداد صفحات :121 صفحه  – ظرفیت :1800 تن سالانه  – اشتغالزایی : 70

 

مرباجات

هر محصول ویژگیها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم
است این خصوصیات به درستی شناخته شوند. شناخت صحیحی از مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون
تردید، راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیریهای لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی
مورد نیاز خواهد بود.
در این ارتباط یکی از موثرترین روشهای قابل استفاده، به کارگیری استانداردهای مدون ملی و جهانی هر یک
از محصولات میباشد. علاوه بر این جهت بررسی بازار لازم است تا شماره تعرفه گمرکی (نامگذاری بروکسل)
محصولات نیز مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل
شود.
1-2 تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی محصول
در ایـن بخـش نـام و کـاربرد، طبقـه بنـدی، مشخـصات فنـی و بـسته بنـدی محـصول مـورد بررسـی قـرار
خواهد گرفت.

1-1-2 نام و کاربرد محصول
نام و کالای تولیدی مربا میباشد و آن فرآوردههایی است که از عمل آور اندامهای گیاهی همراه با قند مجـاز
با آب و آب میوه پس از طی فرآیند خاص تا غلظت مشخص به دست می آید به ترتیبی کـه قطعـات بـه کـار
رفته در تهیه آن قابل تفکیک و رؤیت باشد. این محصول معمولاً جهت صبحانه یا عصرانه مـورد مـصرف قـرار
میگیرد که بسته به نوع اندام گیاهی که درآن به کار رفته است قابل تقسیمبندی میباشد.

2-1-2 طبقه بندی محصول
طبقهبندی مربا معمولاً بر اساس انواع میوه (اندام گیاه) به کار رفته در تولید آن صورت گیـرد کـه بـه عنـوان
مثال میتوان مربای هویج، بالنگ، توت فرنگی و … را نام برد و همچنین نوع بستهبنـدی نیـز در طبقـهبنـدی
محصول مدنظر قرار میگیرد. از جمله یکبار مصرف ژلهای و یا در شیشه 400 گرمی و …

3-1-2 مشخصات فنی محصول
به طور کلی محصول از سه قسمت میوه (اندام گیاهی)، موادقندی و آب تشکیل شده است که میـوه مـصرفی
باید تمیز، تا حد مناسب رسیده. سالم، با یا بدون پوست، بدون هسته (به جز دانه ریزها)، بـدون تخمـدان، از
میوه تازه (و یا منجمد شده) طبق استاندارد مربوطه استفاده شود. این محصول باید طعـم و بـوی میـوه و یـا
گیاه مورد مصرف را داشته باشد و عاری از هرگونه طعم و بوی حاصل از سوختگی و فساد مانند کپک زدگی
و ترشیدگی باشد. این محصول باید رنگ فرآوردهای باشد که تحت شرایط طبیعی و سـالم بـه دسـت آمـده و
مشخص کند نوع میوه، عاری از رنگ سیاه و قوه ای مربوط به اسکید شدن میوه یا کاراملیزه شدن مواد قندی
است باشد. افزودن هر نوع رنگ به فرآورده مجاز نمیباشد. در این محصول مواد قندی مانند ساکاروز، گلـوکز
(مایع و یا جامد)، دکستروز، فروکتوز و یا سایر مواد قندی هیدروکربنه مطابق با استانداردهای مربوطـه مجـاز
میباشد. آب مصرفی در تهیه این محصول باید مطابق اسـتاندارد و یژگـیهـای آب آشـامیدنی شـماره 1053
باشد.
میزان پُری محصول باید حداقل 97 %باشد و نیز میزان مـواد جامـد محلـول در آب (بـرکس در cْ 20 ( مربـا
حداقل 70 %باشد و اسیدیته مربا بر حسب اسید سیتریک در حد مجاز 5/0 تا 2/0 درصد باشـد. میـزان PH
این محصول باید در حد مجـاز 9/3-3 و میـزان میـوه محتـوی حـداقل 40 درصـد وزنـی باشـد. اسـتفاده از
افزودنیهای زیر که با مشخصات تعیین شده به وسـیله موسـسه اسـتاندار تطبیـق نمایـد در فـرآورده مجـاز
میباشد.
الف) اسیدهای آلی
اسید تارتاریک، اسید سیتریک، اسید مالیک و اسید لاکتیک.
ب) پکتین
از پکتین به عنوان ماده قوام دهنده در مربا به میزان حداکثر 5/0 درصد گرم میتوان استفاده نمود.
ج) طعم دهنده ها
از مواد معطری نظیر هل، دارچین، گلاب، وانیل و صرفاً افزودن اسانسهای طبیعی استخراج شده هنگام تهیه

170صفحه راهنما

در تلگرام 

2021-04-19T03:42:20+04:30

آب میوه، مجاز است. طبق استانداردهای مربوطه استفاده نمود. همچنین از خلال پوست مرکبـات در مربـای
هویج استفاده می شود.
د) مواد نگهدارنده
اسفتاده از مواد نگهدارنده در مربا غیر مجاز میباشد. آلوده کنندههای فلزی موجود در انواع مربا نباید از حـد
تعین شده در جدول (1-2 (تجاوز نماید.

4-1-2 بسته بندی محصول
این کالا میتواند به اشکال گوناگونی بـستهبنـدی گـردد و بـه بـازار عرضـه شـود کـه از متـداول تـرین انـواع
بستهبندیهای مربا میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.
1 .بستهبندی در ظروف شیشهای در اندازههای مختلف.
2 .بستهبندی در ظروف فلزی در اندازههای مختلف.
3 .بستهبندی در ظروف یکبار مصرف که درب آن روکش آلومینیومی دارد، در اندازه های مختلف (که اکثـراً
در هتلها و هواپیماها و … مصرف میشود.)
5-1-2 شماره تعرفه گمرکی محصول
در داد و ستدهای بین المللی جهت کد بندی کالاها در امر صادرات و واردات و تعیین حقوق گمرکی و سـود
بازرگانی، بیشتر از دو نوع طبقه بندی استفاده میشود. یکی از طبقـه بنـدیها نامگـذاری بروکـسل و دیگـری
طبقه بندی مرکز استاندارد تجارت بین الملل میباشد.
روش طبقه بندی مورد استفاده در بازرگانی خارجی ایران، طبقـه بنـدی بروکـسل اسـت کـه بنـابر نیازهـا و
کاربردهای خاص موجود، بعضاً تقسیم بندیهای بیشتری در زیر تعرفه ها انجام گرفته است.
در جدول (3-2 (شماره تعرفه گمرکی، کد سیستم هماهنگ شده (زیر تعرفه)، نـوع کالاهـا، حقـوق ورودی و
شرایط ورود محصول درج گردیده است.
حقوق ورودی مندرج در ستون مربوطه شامل حقوق پایه و سود بازرگانی است . حقوق پایـه، طبـق مـاده (2 (
قانون (موسوم به قانون تجمیع عـوارض مـصوب 2/11/1381 (اصـلاح مـوادی از قـانون برنامـه سـوم توسـعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کـالا، انـواع
عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیـده اسـت و معـادل 4 %ارزش گمرکـی کالاهـا
تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیـران تعیـین
می شود، حقوق ورودی اطلاق می شود.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال

گردد.کلیه نمونه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

طرح های توجیهی

———————————————————————————————–

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

طرح توجیهی امکان سنجی1800 تن انواع مربا جات
قیمت : 18,800 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

توجه فرمائید

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *