امکان سنجی مقدماتی طرح تولید 200 تن قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 67

ظرفیت :200 تن

اشتغالزایی:27

سال :86

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

1-3-1 -بازار قطعات خودرو
OES2 1 بازار قطعات خـودرو درکـشورمان بـه سـه گـروه
AM و – OEM 3
تقـسیم مـیگـردد و
شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.
OEM بازار Õ
در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیـه مـیشـود و لـذا در صـورتی کـه امکـان
ساخت داخل برای قطعهای موجود نباشد. خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازی قطعـه مـورد
نیاز مینماید. لذا واردات توسط غیـر و فـروش آن بـه خودروسـاز اتفـاق نمـیافتـد (خودروسـاز
قطعات وارداتی را خرید نمیکند)
OES بازار Õ
شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده برای بازار OEM است.
AM بازار Õ
در این بازار شرایط رقابتی برقرار است. لذا در صورتی که قطعات وارداتـی قابلیـت رقابـت بـه
لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت.
با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عملا” امکان واردات و فـروش قطعـات در
بازار OEM و OES تنها برای شرکتهای خودرو ساز قابـل انجـام بـوده ولـی در بـازار AM
واحدهای مختلف امکان واردسازی و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند .

محصول مورد مطالعه، قطعات صنعتی است که از طریق متالوژی پودرتولیـد خواهـد شـد. ایـن
قطعات خود به عنوان یک محصول واسـطه در تولیـد یـا تعمیـرات خـودرو، ماشـینآلات صـنعتی،
کشاورزی، تجهیزات و غیره مورد اسـتفاده دارد. از اینـرو ماهیـت ایـن قطعـات طـوری اسـت کـه
نمیتوان استاندارد خاصی را برای آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بینالمللـی بـرای
این قطعات وجود ندارد. ولی باید گفت که تولید این قطعـات تحـت مشخـصات فنـی ارائـه شـده از
طرف طراح قطعه صورت میگیرد که به نوعی نیز میتوانیم مشخصات فوق را به عنـوان الزامـات
و استانداردهای مورد نیاز در تولید تلقی نماییم. مشخصات فنی قطعات در قالب نقـشه فنـی، بـرگ
آنالیز مواد اولیه مصرفی و برگ مشخصات مکانیکی و متـالوژیکی از طـرف مهنـدس طـراح ارائـه
میگردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازندگان امری اجتناب ناپذیر است .
++++++++++++++

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *