طرح توجیهی تولید 42 دستگاه ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات

نوع فایل:pdf        تعداد صفحات :61         ظرفیت :42 دستگاه در سال           اشتغالزایی : 27

فهرست صفحه
مقدمه 1
1 – معرفی محصول 2
1 -1 -نام و کد محصولات (آیسیک 3 (2
7 2-1 -شماره تعرفه گمرکی
7 3-1 -شرایط واردات محصول
7 4-1 -بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )
7 5-1 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
9 6-1 -معرفی موارد مصرف و کاربرد
10 7-1 -بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
10 8-1 -اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
11 9-1 -کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
صادرات شرایط- 1-10 12
2 – وضعیت عرضه و تقاضا 14

ماشین آلات خشک کن میوه
1-2 -بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون 14
2-2 -بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا 21
3-2 -بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 1385 26

4-2 -بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون 27
28 5-2 -بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال 1385
28 6-2 -بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
3 -بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
33
4 -تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول 36
5 -بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه بـرآورد حجـم سـرمایه ثابـت مـورد
انتظار
37
6 -برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن 44
7 -پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح 47
8 -وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال 50
9 -بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 51
10 -وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی 53
11 -تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید 54

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طـرحهـای سـرمایهگـذاری
اقتصادی انجام میگیـرد. در ایـن مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـی و مـالی و اقتـصادی طـرح مـورد
بررسـی و آنـالیز قــرار گرفتـه و نتـایج حاصــل از آن بــه عنـوان مبنـایی بــرای تــصمیمگیـری
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گـزارش حاضـر مطالعـات امکـانسـنجی مقـدماتی تولیـد ماشـین آلات خـشک کـن میـوه و
سبزیجات میباشد. که در قالـب متـدولوژی علمـی مطالعـات امکـانسـنجی تهیـه گردیـده اسـت و
مطـابق متـدولوژی فـوق ، ابتـدا محـصول مـورد مطالعـه بـه طـور دقیـق معرفـی شـده و سـپس
بررسیهای لازم روی بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص
چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرمافزاری مورد نیـاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت
ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتواننـد کلیـه اطلاعـات مـورد نیـاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امیـد اسـت
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

1 -معرفی محصول
1-1 -نام و کد محصولات (آیسیک)
الف – نگاهی بر روش های خشک کردن سبزی و میوه
خشک کردن ( Drying ( یکی از روش های قدیمی برای نگهداری سـبزی و میـوه اسـت و حتـی
امروزه با وجود توسعه روش های دیگر ، بسیاری از میوه ها بـدین طریـق نگهـداری مـی شـوند .
اساس این روش همانا روی این اصل ساده است کـه میکـرو ارگانیـسم هـای موجـود روی مـواد
غذائی خشک شده قادر به رشد نخواهند بـود ، بـدین معنـی کـه ایـن موجـودات نمـی تواننـد روی
موادی که فعالیت آبی آنها زیر 6,0 است رشد کنند . فعالیت آبی ( نسبت فشار بخـار آب محـصول
در یک محیط بسته به فشار آب خالص بـه همـان شـرایط ) عامـل نـشان دهنـده قابـل اعتمـادتری
نسبت به مقدار آب موجود برای تعیین مقاومت ماده خشک شده در برابر فساد می باشـد . رابطـه
بین این دو عامل از محصولی به محصول دیگر به طور قابل ملاحظه ای متغییر است .
مواد غذائی خشک شده دارای مزیت های خاصی بر دیگر مواد غذائی که به روش های دیگـری
نگهداری شده اند ، می باشند . این مزایا شامل سبکی و کم حجم بـودن محـصول و بـی نیـازی از
استفاده از سردخانه جهت نگهداری آنها خواهد بود .
خشک کردن سبزی و میوه را در حالت کلی می توان به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد :
· خشک کردن سنتی
در این روش خشک کردن سبزی و میوه در آفتاب و یا با استفاده از تجهیـزات سـنتی صـورت
می گیرد .

خشک کردن خرما ، انگور ، انجیر ، آلو ، آلبالو و … با استفاده از روش هـای سـنتی هنـوز هـم
در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر انجام می گیرد . در ایـن روش محـصول در روی سـینی و
حتی روی زمین و توسط تابش گرمای خورشید خشکانده می شود .
· خشک کردن صنعتی
خشک کردن صنعتی به کلیه روش های خشک کردن که آب تحت شرایط کنترل شـده حـرارت،
رطوبت، سرعت جریان هوا و غیره، از محصول جدا می شـود ، اطـلاق مـی گـردد . در ایـن روش
خشک کردن سبزی و میوه با استفاده از حرارت و وزش باد کـه بـصورت مـصنوعی و از طریـق
ماشین آلات خشک کن ایجاد می گردد ، خشک می شوند . کنترل شـرایط در روش خـشک کـردن
صنعتی منتج به کاهش زمان خـشک کـردن شـده و عـلاوه بـر آن امکـان تولیـد محـصول خـشک
مرغوبی را نیز میسر می سازد .
امروزه سبزی و میوه های بسیار زیادی از طریق صنعتی خشک می شـوند کـه بعنـوان نمونـه
می توان به خشک کردن برنج ، حبوبات ، سبزی های مختلـف ، کـشمش ، زردآلـو ( قیـصی ) آلـو
قطره طلا ، آلبالو ، پسته و غیره اشاره کرد که بواسطه آن صنعت خشکبار در کشورها شـکل مـی
گیرد .
خشک کردن صنعتی در مقایسه با روش های سنتی دارای مزایای بسیار زیادی مـی باشـد کـه
در اینجا می توان به موارد زیر اشاره کرد :
ü حفظ شکل ظاهر و بازار پسندی :
محصولات خشک شده با روش های سنتی دارای تشابهت کمتری با حالت اولیـه خـود دارنـد ،
ولی در روش های خشک کردن صنعتی ، محصول تولید شده بعد از بـار گردانـی نـسبتا شـباهت
زیادتری با شکل اولیه میوه و سبزی خواهند داشت .

زمان بروز رسانی این طرح یک هفته

پایان رایگان
2021-04-19T03:42:20+04:30

ü بهداشت و آلودگی ها :
در سیستم های سنتی ، میوه و سبزی جات در فضای باز در مقابل تابش آفتاب قـرار داده مـی
شود و لذا گرد و خاک ، حشرات و دیگر آلودگی های محیطی سبب آلوده شدن محصول در طـول
زمان خشکاندن می شوند .
ü حفظ مواد مغذی :
میزان حرارت و نرخ آن در سیستم های سنتی قابل کنتـرل نیـست و لـذا در ایـن روش خـشک
کردن ، بسیاری از مواد مغذی محصول از بین می رود . و این در حالی است که در سیـستم هـای
صنعتی براحتی کلیه عوامل اثر گذار در کیفیت محصول نهائی قابل کنترل خواهند بود .
ü سرعت تولید :
در سیستم های سنتی سرعت و ظرفیت تولید پائین است ولی در نوع صنعتی می توان سرعت
و ظرفیت را متناسب با نیاز تغییر داد
ü فضای لازم برای عمل خشک کردن :
در سیستم های سنتی فضای بسیار زیادی برای پهن کـردن و خـشک نمـودن محـصول مـورد
نیاز است ولی در حالت صنعتی بدلیل بالا بودن سـرعت کـار ، نیـاز بـه فـضای خیلـی کمتـری بـه
نسبت روش های سنتی می باشد .
با توجه بر مزیت های خشک کردن صنعتی ، ماشین آلات این فرایند طراحـی و سـاخته شـده و
سالانه حجم انبوهی از آن در کشورها به فروش می رسد . در طرح حاضر نیز هدف سـاخت ایـن
ماشین آلات می باشد تا بواسطه آن توسعه این صنعت در کشور بوجود آید .د

طرح توجیهی تولید 42 دستگاه ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات
قیمت : 7,800 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید هزینه

توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

 

.

. .
🎁🎁🎁
 
هدیه دائمی خریداران طرح توجیهی

دانلود

 

 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه

   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

در صورتی که برای دریافت طرح اماده. 

.

مشکل داشتید حتما در واتساپ

 

پیام بدهید تا ارسال شود

  گارانتی بازگشت وجه

در صورت عدم استفاده از فایل خریداری شده شماره کارت خود را ارسال کنید تا وجه عودت داده شود

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.