طرح توجیهی تولید 42 دستگاه ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات

نوع فایل:pdf        تعداد صفحات :61         ظرفیت :42 دستگاه در سال           اشتغالزایی : 27

فهرست صفحه
مقدمه 1
1 – معرفی محصول 2
1 -1 -نام و کد محصولات (آیسیک 3 (2
7 2-1 -شماره تعرفه گمرکی
7 3-1 -شرایط واردات محصول
7 4-1 -بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )
7 5-1 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
9 6-1 -معرفی موارد مصرف و کاربرد
10 7-1 -بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
10 8-1 -اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
11 9-1 -کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
صادرات شرایط- 1-10 12
2 – وضعیت عرضه و تقاضا 14

ماشین آلات خشک کن میوه
1-2 -بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون 14
2-2 -بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا 21
3-2 -بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 1385 26

4-2 -بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون 27
28 5-2 -بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال 1385
28 6-2 -بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
3 -بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
33
4 -تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول 36
5 -بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه بـرآورد حجـم سـرمایه ثابـت مـورد
انتظار
37
6 -برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن 44
7 -پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح 47
8 -وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال 50
9 -بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 51
10 -وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی 53
11 -تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید 54

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طـرحهـای سـرمایهگـذاری
اقتصادی انجام میگیـرد. در ایـن مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـی و مـالی و اقتـصادی طـرح مـورد
بررسـی و آنـالیز قــرار گرفتـه و نتـایج حاصــل از آن بــه عنـوان مبنـایی بــرای تــصمیمگیـری
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گـزارش حاضـر مطالعـات امکـانسـنجی مقـدماتی تولیـد ماشـین آلات خـشک کـن میـوه و
سبزیجات میباشد. که در قالـب متـدولوژی علمـی مطالعـات امکـانسـنجی تهیـه گردیـده اسـت و
مطـابق متـدولوژی فـوق ، ابتـدا محـصول مـورد مطالعـه بـه طـور دقیـق معرفـی شـده و سـپس
بررسیهای لازم روی بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص
چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرمافزاری مورد نیـاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت
ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتواننـد کلیـه اطلاعـات مـورد نیـاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امیـد اسـت
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

1 -معرفی محصول
1-1 -نام و کد محصولات (آیسیک)
الف – نگاهی بر روش های خشک کردن سبزی و میوه
خشک کردن ( Drying ( یکی از روش های قدیمی برای نگهداری سـبزی و میـوه اسـت و حتـی
امروزه با وجود توسعه روش های دیگر ، بسیاری از میوه ها بـدین طریـق نگهـداری مـی شـوند .
اساس این روش همانا روی این اصل ساده است کـه میکـرو ارگانیـسم هـای موجـود روی مـواد
غذائی خشک شده قادر به رشد نخواهند بـود ، بـدین معنـی کـه ایـن موجـودات نمـی تواننـد روی
موادی که فعالیت آبی آنها زیر 6,0 است رشد کنند . فعالیت آبی ( نسبت فشار بخـار آب محـصول
در یک محیط بسته به فشار آب خالص بـه همـان شـرایط ) عامـل نـشان دهنـده قابـل اعتمـادتری
نسبت به مقدار آب موجود برای تعیین مقاومت ماده خشک شده در برابر فساد می باشـد . رابطـه
بین این دو عامل از محصولی به محصول دیگر به طور قابل ملاحظه ای متغییر است .
مواد غذائی خشک شده دارای مزیت های خاصی بر دیگر مواد غذائی که به روش های دیگـری
نگهداری شده اند ، می باشند . این مزایا شامل سبکی و کم حجم بـودن محـصول و بـی نیـازی از
استفاده از سردخانه جهت نگهداری آنها خواهد بود .
خشک کردن سبزی و میوه را در حالت کلی می توان به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد :
· خشک کردن سنتی
در این روش خشک کردن سبزی و میوه در آفتاب و یا با استفاده از تجهیـزات سـنتی صـورت
می گیرد .

خشک کردن خرما ، انگور ، انجیر ، آلو ، آلبالو و … با استفاده از روش هـای سـنتی هنـوز هـم
در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر انجام می گیرد . در ایـن روش محـصول در روی سـینی و
حتی روی زمین و توسط تابش گرمای خورشید خشکانده می شود .
· خشک کردن صنعتی
خشک کردن صنعتی به کلیه روش های خشک کردن که آب تحت شرایط کنترل شـده حـرارت،
رطوبت، سرعت جریان هوا و غیره، از محصول جدا می شـود ، اطـلاق مـی گـردد . در ایـن روش
خشک کردن سبزی و میوه با استفاده از حرارت و وزش باد کـه بـصورت مـصنوعی و از طریـق
ماشین آلات خشک کن ایجاد می گردد ، خشک می شوند . کنترل شـرایط در روش خـشک کـردن
صنعتی منتج به کاهش زمان خـشک کـردن شـده و عـلاوه بـر آن امکـان تولیـد محـصول خـشک
مرغوبی را نیز میسر می سازد .
امروزه سبزی و میوه های بسیار زیادی از طریق صنعتی خشک می شـوند کـه بعنـوان نمونـه
می توان به خشک کردن برنج ، حبوبات ، سبزی های مختلـف ، کـشمش ، زردآلـو ( قیـصی ) آلـو
قطره طلا ، آلبالو ، پسته و غیره اشاره کرد که بواسطه آن صنعت خشکبار در کشورها شـکل مـی
گیرد .
خشک کردن صنعتی در مقایسه با روش های سنتی دارای مزایای بسیار زیادی مـی باشـد کـه
در اینجا می توان به موارد زیر اشاره کرد :
ü حفظ شکل ظاهر و بازار پسندی :
محصولات خشک شده با روش های سنتی دارای تشابهت کمتری با حالت اولیـه خـود دارنـد ،
ولی در روش های خشک کردن صنعتی ، محصول تولید شده بعد از بـار گردانـی نـسبتا شـباهت
زیادتری با شکل اولیه میوه و سبزی خواهند داشت .

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

به علت قطع شدن مکرر واتس آپ

فقط از طریق روبیکا

درخواست نمایید

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

ü بهداشت و آلودگی ها :
در سیستم های سنتی ، میوه و سبزی جات در فضای باز در مقابل تابش آفتاب قـرار داده مـی
شود و لذا گرد و خاک ، حشرات و دیگر آلودگی های محیطی سبب آلوده شدن محصول در طـول
زمان خشکاندن می شوند .
ü حفظ مواد مغذی :
میزان حرارت و نرخ آن در سیستم های سنتی قابل کنتـرل نیـست و لـذا در ایـن روش خـشک
کردن ، بسیاری از مواد مغذی محصول از بین می رود . و این در حالی است که در سیـستم هـای
صنعتی براحتی کلیه عوامل اثر گذار در کیفیت محصول نهائی قابل کنترل خواهند بود .
ü سرعت تولید :
در سیستم های سنتی سرعت و ظرفیت تولید پائین است ولی در نوع صنعتی می توان سرعت
و ظرفیت را متناسب با نیاز تغییر داد
ü فضای لازم برای عمل خشک کردن :
در سیستم های سنتی فضای بسیار زیادی برای پهن کـردن و خـشک نمـودن محـصول مـورد
نیاز است ولی در حالت صنعتی بدلیل بالا بودن سـرعت کـار ، نیـاز بـه فـضای خیلـی کمتـری بـه
نسبت روش های سنتی می باشد .
با توجه بر مزیت های خشک کردن صنعتی ، ماشین آلات این فرایند طراحـی و سـاخته شـده و
سالانه حجم انبوهی از آن در کشورها به فروش می رسد . در طرح حاضر نیز هدف سـاخت ایـن
ماشین آلات می باشد تا بواسطه آن توسعه این صنعت در کشور بوجود آید .د

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در روبیکا و ایتا

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *