تولید 800 تن محصولات پزشکی از احشاء کوسه

طرح تولید محصولات پزشکی،داروئی و بهداشتی از احشاء کوسه

نوع فایل : pdf

تعداد صفحات : 77

ظرفیت : 800 تن 

اشتغالزایی : 32 نفر

 

تولید محصولات پزشکی از احشاء کوسه

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهاا ی سارما یهگاذار ی اقتصااد ی
انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتاه و
نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرح تولید تولید محصوالت بهداشتی داروئای مانناد ناخ
بخیه، پمادها و کرم ها از احشاء کوسه میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیا ه
گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول ماورد مطالعاه باه طاور دق یا ق معرفا ی شاده و سا
بررسیهای الزم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و
امکانات سخت و نرمافزاری ماورد ن یا از نیا ز شناساا یی شاده و در نها یا ت ظرفیا تهاا ی اقتصااد ی و حجام
سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید بااز و
مسیر شفاف اقدام نمایند.
امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

رئوس مطالب
1-1 -نام و کد محصوال ت آیسیک 3)
1-2 -شماره تعرفه گمرکی
1-3 -شراسط واردا ت
1-4 -بررسی و ارائه استاندارد
1-5 -بررسی و ارائه اطالعا ت الزم در زمکنه قکمت تولکد داخلی و جهانی محصول
1-6 -معرفی موارد مصرف و کاربرد
1-7 -بررسی کاالهای جاسگزسن و تجزسه و تحلکل اثرا ت ین بر مصرف محصول
1-8 -بررسی اهمکت استراتژسکی کاال در دنکای امروز
1-9 -کشورهای عمده تولکدکننده و مصرف کننده محصول
1-11 -معرفی شراسط صادرا

1 – 1 – نام و کد محصول )آیسیک 3)
خلیج فارس بزرگترین پناهگاه موجودات دریایی به ویژه آبزیان کوچک و مکانی آرام برای گونه های مختلف
است که از هزاران سال پیش تا امروز به زندگی خود ادامه داده اند .خلیج فارس دریای نیمه بسته ای اسات
که با مساحتی برابر با 58 هزار کیلومتر مربع از طریق تنگه هرمز به اقیانوس هند می پیوندد .خلیج فاارس باا
وجود تمامی مشکالت محیطی و اقلیمی که بر آن حاکم است از تنوع زیستی باالیی برخوردار است .به گونه
ای که زیستگاه 588 تا 518 گونه ماهی به شمار می آید که تعداد زیادی از آنها بهره برداری اقتصادی دارند .
عالوه بر ماهی ها بیش از 988 تا 518 نوع دیگر آبزی نیز در خلیج فارس زندگی می کنند و این عامل باعث
شده است تا خلیج فارس از نظر تنوع زیستی جزو مناطق کم نظیر معرفی شود که در این گزارش به شماری
از آنها اشاره می شود .
در آب های خلیج فارس بیش از 588 گونه ماهی زندگی می کند که تعداد زیادی از این مااهی هاا مصارف
غذایی دارند .
یکی از آبزیان مهم خلیج فارس ، کوسه ها هستند . کوسه ها جزیی از ماهیان غضروفی هستند که در خلایج
فارس و دریای عمان دارای 13 گونه در قالب چهار خانواده عمده هستند .کوسه ها حالل گوشتند و از 588
گونه شناسایی شده در دنیا 38 گونه مهاجم هستند که از این میان نیز فقط سه گونه به نام های ببری، سفید و
ماکو اشتباهی به انسان حمله می کنند که خوشبختانه این گونه ها در خلیج فارس وجود ندارد .کوسه هاا از
قدیمی ترین گونه های آبزی جهان هستند که به ندرت دستخوش تغییر شده اند، و امروزه این گونه در خلیج
فارس به دلیل صید بی رویه با خطر انقراض روبرو شده است .از انواع کوسه ها می توان کولی بیلی، کاولی

سیاف یا کولی اره ای، که این کوسه ماهی در جلو سرش یک اره دو سر تیز و برنده و خطرناک به طاول دو
متر دارد و طول خود این کوسه 6 تا 0 متر است .کولی گرگ، کولی گربه، کولی سیاه گوش، کولی کر، کوسه
ماهی سرچکشی، کولی نادی، کولی سهره سرخ و کولی گرسنه را نام برد .
کوسه ماهیان عالوه بر تعادل اکولوژیکی دریاها، مصارف مختلفی در جهان دارند .پوسات کوساه در برخای
کشورها مصرف غذایی دارد اما بیشتر پوست کوسه ها در تهیه چرم استفاده می شود .
از چرم کوسه نیز در تهیه وسایل لوک مانند کیف دستی، کفش، چکمه، بند ساعت، جاکلیدی، جلد هفت تیر
و دسته چاقو استفاده می شود .همچنین از کبد این آبزی عالوه بر استخراج ویتاامین A بارای تهیاه روغان
استفاده می شود .تعدادی از کوسه ها پوست با ارزشی دارند، در حالی که گوشت آنهاا بای ارزش اسات .از
طرف دیگر گوشت برخی از کوسه ها مانند کوسه باله کوتاه در بازار از ارزش باالیی برخوردار است .

=====================================

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *