تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری 74 صفحه

تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری 74 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 74 صفحه

kahvyar

لزوم اجرا سیاست رهایی از اقتصاد تک محصولی و تشویق صادرات غیـ یر نفتـ در شـرایط ویـژه کـشور از
یاهم یت خاص برخوردار میباشد . در عرصه صادرات غی یر نفت توجه به صـادرات آن دسـته کالاهـایی کـه ضـمن
یتام ین درآمد ارز مناسب ، باعث ایجاد اختلال و نقصان در بازارهای داخلی نگردد از اهمیت دو چندان برخـوردار
بوده است . یدر ا ین راستا تول د و صدور گوشت ماهی یان خاو یار می، در مقا یسه با زان کم آن در بازارهای داخلـی بـا
توجه به جنبه یها ارز ایآور ین محصول در بازارها بی نی یالملل مورد توجه قرار می یگ رد .
یدر کشور ما اول ن بار در سال 1301 تکث عی یر مصنو تـاس ماهیـان در منطقـه کیـسوم در رودخانـه سـفیدرود
انجام گرفت. یتکث یر انبوه تاس ماه ان با احداث مجتمع شهی ید بهشت 1351 در سال یبا ظرف ت 3/5 میلیون قطعـه
یبچه ماه آغاز شد .
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی مرکز شادروان یوسف پور در 5 کی یلومتر مجتمـع شـهی ید بهـشت در سـال
1364 احداث گرد دی . یسپس مرکز تکث یر شه ید مرجان 1369 در سال ، یمرکز شه ید رجائ 1373 در سال بـا تغییـر
یاز تول ید کپورماه دیان به تول ماهی یان خاو یار و یمرکز خاو یار گرگـان در سـال 1375 احـداث بـه چرخـه تولیـد
یماه یان خاو یار در کشور اضافه شدند . در نهایت با احداث مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری حاشـیه
سفیدرود در کیاشهر استان گیلان در مجموع شش مرکز تکثیر ماهیان خاویاری (حوزه جنوبی خزر) در کـشورمان
به امر تکثیر و رهاسازی بچه ماهیان خاویاری به منظور بازسازی ذخایر این ماهیان باارزش فعالیت . دارند

 

دانلود رایگان خلاصه طرح توجیهی

رایگان
یاما بهر تقدیر م یزان ص د و استحصال خاوی یایار در خزر در دهه گذشته شد ری یدت ین رونـد نزولـ رانـسبت بـه
سنوات گذشته داشته است. پژوهشگران و اندیـشمندان دلایـل مخت یلفـ را بـرای کـاهش ذخـائر تـاس ماهیـان
یایدردر خزر عنوان می کند که عمده تری ین آن به ص نید غ یرقانو و یب روی یه ص ادان کشورهای سـاحلی دریـای
خزر در سال یها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر یشورو سابق نسبت داده می دشو .
در هر صورت در صورت تداوم وضع موجود ب هی یم انقراض ما یوان خا یار درآی مینده نزد دیک رو . یاز دلا ل
ید بیگر که ه روند کاهش ذخائر این گونه یها ارزشمند تاث ری یگذارده م توان به تخریب محل یها تخم یزیر
ویعیطب تغیی یر رژ یم آب رودخانه یها اصل هی منت ی به در یای خزر، احداث سد و پل بر رودخانه یها اصلی حاشیه
یایدر خزر و استفاده از آب رودخانهها برای مصارف کشاورزی و ورود انواع سموم کشاورزی و آلودگی شهری و

170صفحه راهنما

در تلگرام 

2021-04-19T03:42:20+04:30

همچن ین کاهش تول هید و رهاساز بچه ما ی با هدف بازساز بسی ذخائر در ی یار از کشورهای شوروی سابق
اشاره نمود . یآلودگ آبها، نابودی مناطق تخمر یزی ، افزایش صید قاچاق م، یتوسعه یاد ین نفت و علل کی ه در بالا
ذکر شد موجب شد که م صی یزان یاید در در خزر و حوزه یها آن هک از 28500 تن گوشت و 3000 تن خاویار در
سال 1365 به کمتر از 400 تن گوشت و حدود 30 یتن خاو ار در سال 1388 رسیده است. بهمی یکین جهت از
مهم یتر ن راه حلهایی که دانشمندان جهت حفظ نسل ای ین ماه ان یبا ارزش توص ه نمودهاند پرورش تمام دورهیا
تاس طیماه یان است که آن تمام امور مولد ،یساز یتکث ر و پرورش، یتول ید گوشت و حت خاویار در مزارع پرورش
میماه صورت ی یگ رد

با بکارگ روش پرورش تمام دوره یها تاس ماهیـان ضـمن تولیـ ید تجـار ماه ویـان خا یـ یار در شـرایط
یمصنوع که م ی یتواند ن یاز بازارها جهانی رابه گوشت آنها تامی ین نما د از فـشار وارده بـه ذخـائر ایـن ماهیـان از
یطر یق ص ید در در طیا و مح یها طب یعی کاسته شده و با یپرورش مولد عین درشرا یط مصنو امکـان تهیـه تخـم و
یمواد تناسل از آنها فراهم آمده و ضمن ایجاد گله یها مولدی ین اهل و پرورش مصنوع ای ماهین یـ یان بـا

مقررات مناسب صی یاد و نیز اقدامات موثر در جهت بهبود شرا زی یط ایست ی ین ماه تیان به موازات فعال یها فـوق
یالذکر امکان تجد د نسل و حفظ ذخائر ژنت یکی را در محـی یط طب یعـ فـراهم آورد. لـذا پـرورش گوشـتی ماهیـان
خاویاری بعنوان رکن اساسی تکثیر و پرورش با هدف تخصیص درآمد ارزی در راسـتای اجـرای برنامـه پنجـساله
پنجم حائز اهمیت دانست.

ماه ان خاو ییار که از با ارزش یترین ماه ان تجاری جهان میباشـند، بیـشتر از 310 میلیـون سـال اسـت کـه بـا
سازگاری با محل زیستشان توانستهاند نسل خود را حفظ نمایند .
در زمانهای گذشته این ماهیان در تمام نیمکره شمالی زمین پراکنده بـوده ولـی بعلـت از بـین رفـتن زیـستگاه و
تغییرات اکولوژیک محیط زیست و همچنین صید بی رویه و …. تنها محدود به دریای خزر، آزوف، اورال و دریـای
سیاه شدهاند. هرچند بطور محدود و پراکنده در اروپا و آمریکا نیز گونههایی از آنها یافت مـیشـود. در ایـن میـان
دریای خزر به لحاظ موقعیت ممتاز خود مامن و زیستگاه اصلی تاس اماهی ن به شمار میرود. بطوریکـه 90 درصـد
یصید جهانی ماه یان خاو اری در این دریا صورت میگیرد

=================================================

 

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.
شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است
مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………
طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )
میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟
4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری
5-فاصله از آب و برق و گاز؟
6-لیست تجهیزات؟
——————————————
در صورت داشتن تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال 1390


قیمت 4800 تومان

برای دریافت فایل کامل تماس بگیرید 

توجه فرمائید

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *