خلاصه طرح توجیهی کارخانه 1000 تن سیم و کابل-1398

 نوع فایل-  pdf                  تعداد صفحات :14  صفحه                         ظرفیت واقعی تولید سال 1000 تن

مهمترین بازار هدف این طرح صنایع ساختمانی ، الکتریکی و الکترونیکی و اکثر صنایع کشور
دستگاه صادر کننده جواز تاسیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان
نف اشتغال مستقیم اشتغال مستقیم و موجود طرح ر 20
استاندارد محصول دارای کد استاندارد مشخص ملی و بین المللی است
امتیازات اجرای طرح -1 این طـرح در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در جهـت تـامین نیـاز
داخل و ارتقاء ظرفیت تولید کشور احداث خواهد شد.

 

-2 هدف اصلی این طرح تامین نیاز مبرم صنایع مختلف و حوزه سـاخت و
ساز و عمرانی کشور به سیم و کابل می باشد و این طرح گـامی در جهـت
خودکفــایی کشــور و جلــوگیری از واردات ایــن محصــولات محســوب
.می گردد و هم اکنـون کشـور در ایـن محصـولا ت وابسـته بـه واردات و
خروج ارز از کشور .دمی باش
-3 توسعه صنایع سیم و کابل کشور بـا حرکـت در راسـتای توسـعه دانـش
بنیان کارخانه
جاد-4 و تثبیت ای اشتغال و کـارآفرینی در سـالی کـه بـر روی آن تاکیـد
مضاعفی شده است در این کارخانه 20 نفر اشتغال و فرصت شغلی پایـدار و
مستقیم ایجاد گردیده که از نظر تعداد و کیفیـت شـغل هـا حـ ائز اهمیـت
دوچندان می باشد.
مساحت زمین مترمربع 5000
مساحت کل زیربنای مترمربع 1150
دیماندتوان قدرت مورد نیاز برق ت 300 کیلووا
میزان مصرف آب در سال مترمکعب 1500
میزان مصرف گاز طبیعی مترمکعب 5000

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *