دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد 93 – همراه با پاسخنامه

پیام نور

لینک دانلود دفترچه سوالات کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه سوالات شماره 1
دانلود دفترچه سوالات شماره 2
1101 – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود سوالات 1102 – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود سوالات 1103 – سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود سوالات 1104 – مجموعه زبان عربی
دانلود سوالات 1105 – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود سوالات 1106 – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود سوالات 1107 – مجموعه تاریخ
دانلود سوالات 1108 – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود سوالات 1109 – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود سوالات
دانلود دفترچه سوالات زبان آلمانی و فرانسه
1110 – مجموعه زبان شناسی
دانلود سوالات 1111 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
دانلود سوالات 1112 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
دانلود سوالات 1113 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
دانلود سوالات 1114 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
دانلود سوالات 1115 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
دانلود سوالات 1116 – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه سوالات شماره 1
دانلود دفترچه سوالات شماره 2
1117 – مجموعه علوم تربیتی
دانلود دفترچه سوالات شماره 1
دانلود دفترچه سوالات شماره 2
1118 – مجموعه علوم تربیتی
دانلود سوالات 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود سوالات 1120 – مجموعه زبان فرانسه
دانلود سوالات 1121 – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود سوالات 1122 – مجموعه زبان روسی
دانلود سوالات 1123 – مجموعه علوم تربیتی
دانلود سوالات 1124 – مجموعه زبان المانی
دانلود سوالات 1125 – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود سوالات
دانلود دفترچه سوالات زبان فرانسه
1126 – مجموعه حقوق
دانلود سوالات 1127 – مجموعه ایرانشناسی
دانلود سوالات 1129 – زبان وادبیات اردو
دانلود سوالات 1130 – مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل
دانلود سوالات 1131 – مجموعه مطالعات جهان
دانلود سوالات 1132 – مجموعه باستان شناسی
دانلود سوالات 1133 – مجموعه روانشناسی
دانلود سوالات 1134 – مجموعه حسابداری
دانلود سوالات 1137 – مطالعات زنان
دانلود سوالات 1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود سوالات 1139 – مددکاری اجتماعی
دانلود سوالات 1140 – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود سوالات 1142 – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه سوالات شماره 1
دانلود دفترچه سوالات شماره 2
1146 – مجموعه محیطزیست
دانلود دفترچه سوالات شماره 1
دانلود دفترچه سوالات شماره 2
1148 – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود سوالات 1152 – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود سوالات 1154 – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود سوالات 1155 – اطلاعات استراتژیک
دانلود سوالات 1156 – اماد
دانلود سوالات 1157 – مدیریت بحران
دانلود سوالات 1201 – مجموعه علوم زمین
دانلود سوالات 1202 – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه سوالات شماره 1
دانلود دفترچه سوالات شماره 2
1203 – مجموعه شیمی
دانلود سوالات 1204 – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه سوالات شماره 1
دانلود دفترچه سوالات شماره 2
1205 – مجموعه فوتونیک
دانلود سوالات 1206 – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود سوالات 1207 – اماروکاربردها
دانلود سوالات 1208 – ریاضیات وکاربردها
دانلود سوالات 1209 – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود سوالات 1213 – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود سوالات 1214 – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود سوالات 1215 – محیطزیست دریا
دانلود سوالات 1216 – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود سوالات 1217 – علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/
دانلود سوالات 1218 – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود سوالات 1219 – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه سوالات شماره 1
دانلود دفترچه سوالات شماره 2
1251 – مجموعه مهندسی برق
دانلود سوالات 1253 – مجموعه مهندسی نفت
دانلود سوالات 1255 – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود سوالات 1256 – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود سوالات 1257 – مهندسی شیمی
دانلود سوالات 1259 – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود سوالات 1260 – مهندسی صنایع
دانلود سوالات 1262 – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود سوالات 1263 – مهندسی نقشه برداری
دانلود سوالات 1264 – مجموعه مهندسی عمران
دانلود سوالات 1266 – مجموعه دریانوردی
دانلود سوالات 1267 – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه سوالات شماره 1
دانلود دفترچه سوالات شماره 2
1268 – مجموعه مهندسی معدن
دانلود سوالات 1272 – مجموعه مهندسی مواد
دانلود سوالات 1273 – نانوفناوری -نانومواد
دانلود سوالات 1276 – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه سوالات شماره 1
دانلود دفترچه سوالات شماره 2
1277 – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود سوالات 1279 – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود سوالات 1283 – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود سوالات 1284 – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود سوالات 1285 – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود سوالات 1286 – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود سوالات 1287 – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود سوالات 1288 – مدیریت نساجی
دانلود سوالات 1289 – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود سوالات 1290 – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود سوالات 1292 – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود سوالات 1293 – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود سوالات 1294 – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود سوالات 1301 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود سوالات 1302 – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود سوالات 1303 – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود سوالات 1304 – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود سوالات 1305 – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود سوالات 1306 – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود سوالات 1307 – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود سوالات 1308 – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود سوالات 1309 – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود سوالات 1310 – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود سوالات 1311 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود سوالات 1312 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود سوالات 1313 – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود سوالات 1314 – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود سوالات 1315 – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود سوالات 1317 – مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست
دانلود سوالات 1319 – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود سوالات 1321 – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود سوالات 1322 – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود سوالات 1323 – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود سوالات 1324 – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود سوالات 1325 – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود سوالات 1326 – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود سوالات 1327 – مدیریت کشاورزی
دانلود سوالات 1328 – مهندسی فضای سبز
دانلود سوالات 1350 – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود سوالات 1351 – طراحی شهری
دانلود سوالات 1352 – مجموعه معماری
دانلود سوالات 1353 – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود سوالات 1356 – نمایش عروسکی
دانلود سوالات 1357 – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود سوالات 1358 – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه سوالات شماره 1
دانلود دفترچه سوالات شماره 2
1359 – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود سوالات 1360 – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود سوالات 1361 – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود سوالات 1362 – طراحی صنعتی
دانلود سوالات 1363 – فرش
دانلود سوالات 1364 – طراحی پارچه ولباس
دانلود سوالات 1501 – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود سوالات 1502 – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود سوالات 1504 – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود سوالات 1505 – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود سوالات 1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود سوالات 1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود سوالات 1508 – بهداشت ابزیان
دانلود سوالات 1509 – بیوشیمی بالینی
دانلود سوالات زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود سوالات زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود سوالات زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود سوالات زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود سوالات زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1118 – عصر پنجشنبه
دانلود سوالات زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود سوالات زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

 

0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *