غذای آبزیان

دانلود طرح توجیهی 12000 تن غذای آبزیان-103 صفحه

دو فایل pdf  –        صفحات : 65 و 38=103 –         اشتغالزایی :31 نفر –         ظرفیت : 2100 و 12000 تن در سال

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراک آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ روش اﻛﺴﺘﺮودر

ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و دﻳﮕﺮ آبزیان

 

 

 

غذای آبزیان

 

ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژی را ﺗﻮاﻣـﺎً و ﺑـﺎ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﻣـﺸﺘﺮک در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻳـﻚ ارﮔﺎﻧﻴﺰم و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬای آن ﺑﻴﺎ ن ﻣ ﻲ ﻛﻨﺪ.ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟ ﺮ ﻛﻪ در آن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺑﺪن ﻣﻮﺟـﻮد زﻧـﺪه ﺑـﺎ ﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎرج ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻠﻤﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﻠﻮب واﻛﻨ ﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮای رﺷﺪ، ﻧﮕﻬﺪاری ، ﻛﺎر وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ . ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺎد ه ای اﻃﻼق ﻣ ﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺧﻮردن، ان را ﻫـﻀﻢ و ﺟـﺬب ﻛـﺮده و ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻏﺬا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف واﻗﻌﻲ ﺣﻴﻮا ن ﻣ ﻲرﺳﺪ، ﻣﺎده ﻣﻐﺬی ﮔﻔﺘ ﻪ ﻣ ﻲ ﺷﻮد. ﻏﺬا واﺟـﺪ اﻧـﺮژی اﺳﺖ و از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ ، رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴ ﻦ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳﺖ . ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻮﭘﺎﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺟﻬﻲ ﮔـﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ و دارای ﺗﻨـﻮع و زﻳـﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﻣ ﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬای زﻧﺪه ، ﻏﺬای وﻳﮋه ﻫﭽﺮ ی ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺎ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧـﺮم ﺗﻨﺎن، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺮدآﺑﻲ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و رﺷﺪ و ﻳﻚ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺎم آرﺗﻴﻤ ﺎ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ . در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای آﺑﺰﻳﺎن وﺧﻮراک دام اﺧﺘﻼ ف ﺗـﺎ 50 ﻫﺎی زﻳﺎدی وﺟـﻮد دارد .ﻏـﺬای آﺑﺰﻳـﺎن از ﻧﻈـﺮ اﻧـﺪازه از ﻨﻮع و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﻓﺮاوان در ﻓـﺮاوری و 250 ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارد .ﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎر ﺟ ﺑﻪ ﻫﻤﻴ ﻲ ﻏﺬای آﺑﺰﻳﺎن از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣـﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻲﻛﻨﻨﺪ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزی ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮل ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬا و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴـﺎز ﻣﻨـﺪﻳﻬﺎ ، اﻧﺒـﺎر داری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺧﻮر دن و ﻫﻀﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﻣ ﻲﻛﻨﻨﺪ . در ﻗﺮ ن ﻫﺎی ﻳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام راﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﻓﻘـﻂ در ﭼﻨـﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در آﺳﻴﺎ اروﭘﺎ و ﺟﺰا دﻫﻬﻲ اﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺖ ﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی روﻧﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﻛﻨﺎر ﻋﻠـﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﻟﻴﺪ و ﻓﺮآوری ﻏﺬای آﺑﺰﻳﺎن ﻫـﻢ ﭘﻴـﺸﺮﻓ ﺖ ﻫـﺎی ﭼـﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﻛـﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﺳﺎ ل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻬﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧ ﻪ ﻫﺎی ﻏﺬای اﺑﺰﻳﺎن ﺑـﻮده اﺳﺖ .در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای آﺑﺰﻳﺎن وﺧﻮراک دام اﺧﺘﻼ ف ﺗﺎ 50 ﻫﺎی زﻳﺎدی وﺟﻮد دارد .ﻏﺬای آﺑﺰﻳﺎن از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه از ﻨﻮع و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﻓﺮاوان در ﻓـﺮاوری و ﺗﻮﻟﻴﺪ دارد .ﻏﺬای آﺑﺰﻳﺎن از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣـﻮاد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻲﻛﻨﻨ ﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﻳﺴﺎن ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬای اﺑﺰﻳﺎن را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدی وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺷﺎره ﻣ ﻲ ﺷﻮد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬای آﺑﺰﻳﺎن :
: ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ دوﻟﺘﻲ -1 وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ دوﻟﺘﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای آ ن ﻫﺎ ﻣ ﻲ از اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻨﺪ . ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎد ه از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣ ﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﻦ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳـﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ . در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ادار ه ﻛﻞ ﺗﻐﺬﻳ ﻪ ی ﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﺬای آﺑﺰﻳﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ه در آﺑـﺎن 5661 آﺑ ی ﺗﺼﻮﻳﺐ وﺑﺮای اﺟﺮا ی واﺣﺪﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻳﮋ ﮔ ﻲﻫـﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 1381 ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری رو ش ﻫﺎی ﻧﻪ ﮔﺬاری و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺒﺎرش ﻏـﺬای اﺑﺰﻳـﺎن آزﻣﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺸﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ . از ﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮری ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺴﻮول ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪه و ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای اﺑﺰﻳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬای اﺑﺰﻳﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن دا ﻣ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﭙﺰﺷـﻜﻲ در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪه و ﻧﻈﺎرت ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ .
: ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻓﺮاوری-2 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎرﺧﺎﻧ ﻪ ﺬای آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و از ﻣﺤﻞ ﻏ ﻫﺎی آﻻﻳﻨـﺪه ﻓﺎﺻـﻠ ﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ .ﺎﻧﻪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮر د ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﺧ ار ﻧﺒﺎﺷ ﺪ ﻣ ﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻟـﻮدﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺤﺼﻮل و اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﻳﻤﻨﻲ آن ﺷﻮد .در ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧ ﻪ ﻏﺬای آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد زﻳـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﺎص داﺷﺖ – وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻒ ﺳﻘﻒ و دﻳﻮارﻫﺎی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ – ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪی – ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ – ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﺮاوری – ﺗﻬﻮﻳﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ – رﺧﺖ ﻛﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻛﺎرﮔﺮان – اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﺧﺎم اوﻟﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن-3 ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴ ﺖ .آﻣﻮزش ﺑﺪو ورود ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻴﺎﺳ ﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ .ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﻴﻨ ﻪ ﻓﻦ آوری ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟﺎﻳﻲ و ﻓﺮآوری ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﻧﺒﺎرش و ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮل آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﺎﺷ ﺪ .ﻛﺎرﮔﺮان ﻫـﻢ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮارد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ . : ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات-4 ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠ ﻬﻴﺰات ﻓﺮآوری ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﺷﻨ ﺪ.ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎ ه ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻮارد زﻳـﺮ اﺳﺖ : – اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ – اﻧﺘﺨﺎب ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮات دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ 5 : درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم -5 ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴ ﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻏﺬای ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﻣـﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣ ﻲآﻳﺪ .ﻓﺮآﻳﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻲ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ورود ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳ ﺖ .ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻫﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ آﮔﺎﻫﻲ از و ویژﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و  –  بررسی اهمیت استراتژیکی محصول در دنیای امروزﺧﺮﻳﺪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ از ورود ﻣﻮاد ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨ ﺪ. وﻳﮋ ﮔﻲ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣـﺎد ه ی درﻳـﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد : – ﻧﺎم ﻣﺎده ی درﻳﺎﻓﺘﻲ – ﻧﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه – ﻧﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه – ﺗﻌﺪاد و ﻣﻘﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ – ﺷﻤﺎره ی ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ – ﻧﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎده ورودی 6: اﻧﺒﺎرش ﻣﻮاد ﺧﺎم- ﻣﻮاد درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﻳ ﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻮد اﻧﺒﺎرش ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻓﻠ ﻪ ای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ .ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮادی ﻛﻪ اول وارد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ را ﺑﺎﻳﺪ اول ﻣﺼﺮف ﻛﺮد .ﻣﻮاد درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺧﺸﻚ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪاری ﻛﺮد .ﻣﺨﺰن ﻫﺎی ﻧﮕﻬـﺪاری ﻣـﻮاد درﻳـﺎﻓﺘﻲ را ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮد ﺗﺎ از ﺗﺠﻤﻊ ﻏﺒﺎر و ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد .ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻘﺎﻟﻬﻴﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧ ﺪ .ﺎی آﻣﻴﻨﻪ و ﻏﻴﺮه را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺮد و ﺧـﺸﻚ ﻣﺎﻳﻌﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ روﻏﻦ اﺳﻴﺪﻫ ﻧﮕﻬﺪاری ﻛﺮد .7: آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن- آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮاد ﺧﺎم از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .وﺟﻮد ذرات درﺷﺖ در ﻣﻮاد آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﻣ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻜﺎﻫﺪ .از اﻳﻦ رو ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻏﺬای آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ دارای اﺳﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎ ﺷﺪ. آﺳﻴﺎب را ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﺮد .8: ﺟﺪاﺳﺎزی ذرات ﻓﻠﺰی – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ذرات ﻓﻠﺰی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﻳﺎ ذرات ﺟﺪاﺷﺪه از ﺗﺠﻬﻴﺰات )ﻣﺜﻞ آﺳﻴﺎب ﭼﻜﺸﻲ ( ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻦ رﺑﺎ ﺟﺪا ﻧﺸﻮد ﺿﻤﻦ آﺳﻴﺒﺪﻳﺪﮔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤـﺼﻮل ﺗﻠﻔـﺎت آﺑﺰﻳـﺎن را ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

 –  وضعیت عرضه و تقاضا

 –  بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه اول تاکنون

 –  بررسی ظرفیتهای بهره برداری

 –  بررسی روند ظرفیت نصب شده واحدهای فعال در کشور

 –  بررسی روند تولید واقعی محصول طرح در کشور

 –  نگاهی به راندمان تولید درصد استفاده از ظرفیت اسمی در واحدهای تولیدی فعال

 – بررسی وضعیت طرح های جدید و در حال توسعه

 –  پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور

 –  بررسی روند واردات محصول طرح از آغاز برنامه اول تا کنون

 –  جمع بندی عرضه

 –  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه اول تا کنون

–  بررسی روند صادرات محصول طرح از آغاز برنامه اول تا کنون

–  برآورد قابلیت صادرات طی سنوات آتی

–  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجم توسعه

–  برآورد میزان تقاضای خارجی محصول طرح در آینده

–  برآورد میزان تقاضای داخلی محصول طرح در آینده

–  جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار

–  بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال

–  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز

–  زمین

–  محوطه سازی

–  عملیات ساختمانی

–  ماشین آلات و تجهیزات تولیدی

–  تاسیسات عمومی

–  وسایل اداری و خدماتی

–  ماشین آلات حمل و نقل

–  هزینه های قبل از بهره برداری

–  هزینه های پیشبینی نشده

–  برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح شناسایی و اندازه گیری هزینه و فایده اجرای طرح

–  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید

– لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار

–  برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن

–  معرفی مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها

–  معرفی منابع تأمین مواد اولیه

–  بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

 –  پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

 –  بازارهای فروش محصول

 –  بازارهای تأمین مواد اولیه

 –  احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح

 –  بررسی تاثیرات زیست محیطی

 –  وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

 –  بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

 –  برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

 –  برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

 –  برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

 –  برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

 –  برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

 –  سایر تجهیزات مورد نیاز

 –  برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز

 –  وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

 –  حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی

 –  حمایت های مالی

 –  تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

 –  بررسی بازار

 –  عرضه و تقاضا

 –  هزینه های سرمایه گذاری

 –  ظرفیت اقتصادی

 –  اشتغال

 –  تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات

 –  پیشنهاد محل اجرای طرح

 –  شماره تعرفه گمرکی محصول طرح

 –  استاندارد محصول طرح

 –  مشخصات برخی از تولیدکننده و صادرکننده محصول طرح

 –  شرایط ورود به بازارهای جهانی

 –  پیشبینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا

 –   هزینه ثابت سرمایه گذاری اجرای طرح

 –   هزینه محوطه سازی

 –   هزینه عملیات ساختمانی

 –   هزینه ماشین آلات تولیدی

 –   هزینه تاسیسات عمومی

 –   هزینه ماشین آلات حمل و نقل

 –   برآورد هزینه های ثابت و متغیر دوران بهره برداری

 –   برآورد درآمد سالانه تولید در دوران بهره برداری

 –   قطعات و مواد اولیه اصلی

 –   نیروی انسانی لازم طرح

– و …

=====================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

در صورت تراکنش های  ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
4 پاسخ
 1. مجتبی
  مجتبی گفته:

  با سلام
  خسته نباشید
  ببخشید من طرح توجیهی خوراک ماهی قزل آلا را میخواستم

 2. مهرشاد محمدشاهی
  مهرشاد محمدشاهی گفته:

  ما نماینده شرکت خارجی هستیم در زمینه طراحی ، تامین و راه اندازی کارخانجات تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان و در ایران 36 پروژه Turn – Key از سال 1384 تا کنون احداث کرده ایم.
  لطفا بفرمایید چگونه میتونیم باهم همکاری داشته باشیم.

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *