zereshk

دانلود طرح توجیهی فرآوری 1500 تن زرشک

نوع فایل :pdf           صفحات:111 صفحه             ظرفیت : 1500 تن در سال            اشتغال زایی : 40 نفر

با رشد روز افزون جمعیت افزایش میزان تولید مواد غذایی اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است . تکنولوژی پیـشرفته
مواد غذایی سبب شده که ما بتوانیم حداکثر استفاده را از تولیدات کشاورزی بعمل آوریم و از ضایع شـدن محـصولات
کشاورزی جلوگیری نمائیم .
صنعت آبمیوه ( آبمیوه نکتار و میوه ) نیز یکی از رشته های صنایع غـذایی اسـت ، علیـرغم اینکـه بتـازگی در ایـران
معمول گردیده بعنوان یکی از روشهای حفاظت و جلوگیری از ضایعات میوه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بـرای
اینکه بتوانیم این صنعت را با اصول صحیح و برنامه ریزی شده توسعه دهیم لازم است که قبل از هر چیـز بـا اصـول
علمی و شرایط تولید آن کاملا آشنا گردیم .

zereshk

این صنعت از لحاظ تکنیک بسیار پیشرفته و در عمل به متخصصین و کارشناسان مجرب و کارآزموده نیازمند اسـت ،
چرا که میوه جات از لحاظ عطر و طعم و رنگ بسیار حساس بوده و ارزش غذائی آنها هنگـامی حفـظ مـی شـود کـه
بتوانیم بخوبی مراحل مختلف تولید آنها را کنترل و اجراء نمائیم .
از نظر تولید صنعتی اولین کارخانه های کنسروی بین سـالهای 1850 تـا 1860 در کالیفرنیـای آمریکـا تاسـیس و در
سال 1869 برای اولین بار شخصی بنام دکتر ولچ آبمیوه را در حد صنعتی در ایالت نیوجرسی آمریکا تولید نمود .
البته قبل از این زمان هم از سیب ، انگور و بعضی میوه جات عصاره تهیه می نموده اند لـیکن روش مناسـبی بـرای
نگهداری طولانی مدت این تولید وجود نداشته و لذا دکتر ولچ برای اولین بار از اصول استریل کردن بوسـیله حـرارت
استفاده نموده است .

تولید آبمیوه جات بعد از یک رکود در طی جنگ جهان دوم مجددا مـورد احیـاء قـرار گرفـت و از سـال 1930 بعلـت
استفاده از روش پاستوریزاسیون تولیدات آب میوه جات چندین برابر افزایش پیدا کرد .
عواملی که در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم موجب عـدم توسـعه تولیـدات آب میـوه جـات بودنـد عمـدتا جنبـه
اقتصادی و تکنولوژی داشته اند ، در حالیکه بعد از جنگ جهانی دوم بلحاظ غنی بودن آب میوه جات از ویتامین هـای
مختلف و با استفاده از تکنیک پیشرفته ، تولید اقتصادی مطلوب مهیا شده است .
زرشک
مصرف طبی زرشک به دوره مصر باستان می رسد که فراعنه و ملکه ها، این گیـاه را بـا تخـم رازیانـه بـه منظـور
درمان طاعون مصرف می کردند. امروزه، گفته میشود این گیاه درد مفصلی، روماتیسم و تورم

ناگهانی پسوریازیسرا تسکین می بخشد. انواع عفونتهایی که زرشک می تواند در درمان آنها مؤثر واقع شود عبـارت
است از: عفونت گلو، مجاری ادراری، مجاری معده ای- روده ای، ریه ها، عفونتهای مخمری و اسهال.
سبوس ریشه و ساقه این گیاه خاصیت درمانی دارد. ریشه وساقه این گیـاه زردرنـگ اسـت و اروپاییهـا و آمریکـای
شمالی برای رنگ آمیزی لباس از آن استفاده می کردند. اما ترکیبات موجود در سـبوس ایـن گیـاه زرشـک را بـه
عنوان یک گیاه درمانی مطرح کرده است.

سبوس و پوسته این گیاه درمانی مطرح کرده است. سبوس و پوسته این گیاه حاوی الکالوئید هست، که بـه عقیـده
برخی از افراد آنتی بیوتیک است و به عقیده متخصصان طب گیاهی سبب تحریک خاصـیت ضـد عفـونی غـشای
مخاطی بدن میشود.
اگر قطره ای زرشک را روی زبان خود قرار گیرد، دهان آبکی خواهد شد. این بدان معنا نیـست کـه زرشـک طعـم
خوبی دارد، بلکه این گیاه تقریباً تلخ است بلکه به گفته کارشناسان طب گیاهی، وقتی دهان آبکـی میـشود سـبب
رفع عفونت میگردد. این گیاه در اثر تحریک بخشهایی از سیستم ایمنی بدن این اثر را بر جای می گذارد.
معرفی گیاه
زرشک گلی است که طول آن به 9 پا می رسد، و دارای شاخه های خاکستری است. برگهای آن دارای دندانـه هـای
سونی است. بین ماههای آوریل و ژوئن غنچه ها و گلهای زرد روشن از آن جوانه می زنند. این غنچه هـا و گلهـا در
فصل پاییز رنگ قرمز گیلاسی به خود می گیرند که به صورت بوته های خمیده رشد می کنند. می توانیـد از زرشـک
رسیده برای تهیه مربا یا آنرا همانند “قرقاط” استفاده کرد، زرشک کمی ترشتر است ولی به اندازه قرقاط تلخ نیست.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

ترکیبات گیاه
سبوس و ریشۀ زرشک حاوی انواع بسیاری از مواد شیمیایی به نام “آلکالوئیـد ایزوکینـولین” اسـت. دانـشمندان و
محققان این ترکیبات را در طول سالیان متمادی مورد تحقیق و بررسی قرار داده اند، و پی بردند که آنهـا در واقـع
خواص آنتی بیوتیکی دارند.
برخی از آنها باعث پایین آوردن تب، کاهش تورم و فشار خون شده و به تنظیم ضـربان قلـب و انقبـاض عـضلات
قلب کمک می کنند.

اشکال موجود
زرشک در شکل چای، کپسول، عصاره ها، مایع یا تنتورها و یا پماد موضعی عرضه میشود. عصاره هـای حاصـل
از این ماده به صورت دارویی حاوی 8 تا 12 درصد محتوای الکالوئید ایزوکینولین استاندارد شده است.
نحوه مصرف
زرشک میتواند بعنوان یک ماده دارویی علت عفونتهای مکرر بکار گرفته شود
دلایل متعددی برای این ادعا وجود دارد. زرشک می تواند احساس سرحال بودن ایجاد نماید .
همچنین، میزان مقاومت به آنتی بیوتیکها رو به افزایش است. به منظور رهایی از این وضعیت بسیاری از معالجین به
سایر راههای درمان بیماریها روی می آورند. دلیل دیگر این است که بدن در واکنش به انـواع آنتـی بیوتیکهـا دچـار
تغییرات میشود و این تغییرات همیشه خوب نیست. فلور نرمال که در بدن همه مـا وجـود دارد و مـا را در مبـارزه بـا
عفونت کمک می کند، می تواند در اثر مصرف مکرر آنتی بیوتیکها از بین برود. درمانگر ممکن اسـت بیمـار را یـاری
کند تا این “باکتری خوب” good bacteria را از طریق رهایی مقطعی از مصرف انواع آنتی بیوتیکهـا، دوبـاره در
خود بازیابد.
بنا به دلایل مشابه. پماد زرشک را نیز می توان برای درمان ورم مفاصل یا پسوریازیس تجویز کرد، چـون داروهـایی
که به طور مرتب برای درمان این حالات مصرف میشوند ممکن است تعادل بدن را مختل سازند.
غالباً عوارض جانبی ناشی از معالجات درمانی قوی سبب تحریک واکنـشهایی در بـدن میـشوند کـه بـه مثابـه یـک
بیماری کاملاً جدید می تواند جلوه کند. صرفنظر از هرگونه دلیل، وقتی درمانگر بداند که قطع مصرف دارو هیچگونه
خطری برای سلامتی شما ندارد، می تواند در عوض، مصرف زرشک را تجویز کند.
زرشک همچنین می تواند به عنوان یک روش پیشگیرانه توصیه شود. هرگز نباید بیش از پـنج تـا هفـت روز زرشـک
مصرف کرد. اگر معده حساس است، مصرف این ماده به مدت سه تا پنج روز احتمالاً کافی است

 =====================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال

گردد.کلیه نمونه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *