دانلود طرح توجیهی سنگبری سخت

دانلود فایل pdf طرح توجیهی 29200 مترمربع سنگبری سخت بر، در 113 صفحه که می تواند منجر به اشتغال زایی 14 نفر شود. طرح سنگبری یکی از طرحهای صنعتی است که نیاز به تجهیزات و ماشین آلات تخصصی و حرفه ای دارد به همین دلیل در صورت تمایل به راه اندازی این کسب و کار می توانید امید زیادی به دریافت وام بانکی نیز داشته باشید. مشخصات طرح ، جزئیات ، تجهیزات مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری، دوره سوددهی و مراحل اجرا و راه اندازی این بیزینس را در قالب یک طرح جامع دانلود نمایید.

 طرح توجیهی 29200 مترمربع سنگبری سخت بر

سنگ بری

خلاصه طرح توجیهی سنگبری سخت بر

خلاصه مشخصات طرح
نام محصول سنگ
ویژگی محصول یا طرح
وجود مواد اولیه ارزان و کافی – استفاده فراوان
در ساخت و ساز – ارزش افزوده ایجاد شده بالا
ظرفیت پیشنهادی طرح (متر مربع) 200.29
موارد کاربرد کلیه ساخت و ساز ها
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی سنگ کوپ
کمبود / مازاد محصول تا سال 1393) 17195821(
اشتغالزایی (نفر) 14
زمین مورد نیاز (2m (2500
زیر بنا
300 (2m) تولیدی
200 (2m) اداری
650 (2m) انبار
میزان مصرف سالانه یوتیلیتی
1500 (3m) آب
800000 (kw) برق
50000 (3m) گازوئیل
سرمایه گذاری ثابت
ارزی (یورو) –
ریالی (هزار ریال) 757,662,20
مجموع (هزار ریال) 757,662,20
سرمایه در گردش (هزار ریال) 031,031,2
میزان واردات محصول مشابه در سه سال
گذشته
واحد 32534667
ارزش (هزار ریال) 2732912000
پیش بینی میزان صادرات محصول سالانه
واحد 5861917
ارزش (هزار ریال) 000,401,492
نقطه سر به سر تقریبی %6.46

سنگ یا خاک
از نقطه نظر زمین شناسی، سنگ به موادی از پوسته زمین اطلاق میشود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر پیوند یافتهاند، درست شدهاست. در مقابل خاک تودهای از ذرات با دانههای منفصل یا دارای پیوند سست است که بر اثر هوازدگی سنگها و به طور برجا تشکیل شدهاست. لیکن در مهندسی و کارهای ساختمانی قابلیت حفاری مصالح زمین شناسی به عنوان شاخصی در طبقه بندی آنها به دو گروه سنگ و خاک مورد استفاده قرار
میگیرد.

منشا شکل گیری سنگها و خرده سنگها

دو فرایند کوه زایی و کوه سایی در زمین موجب پدید آمدن محصولات سنگی میشود. ساختمان شیمیایی سنگها سنگها خود از قسمتهای ساده تری به نام کانی ساخته شدهاند. کانیها مواد جامد، طبیعی، معمولا متبلور، غیرآلی، همگن و با ترکیبات شیمیایی مشخص اند. تاکنون بیش از 3000 کانی در طبیعت شناخته شده که تنها حدود 24 کانی در سنگهای پوسته زمین فراوان هستند و آنها را کانیهای سنگ ساز مینامند.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

طبقه بندی شیمیایی سنگها

چون کانیهای تشکیل دهنده سنگها متنوع هستند، بسته به میزان وجود بعضی دیگر از ترکیبات شیمیایی که در آنها است سنگها را به چهار دسته تقسیم میکنند:

 

 کربناتها
 سولفاتها
 اکسیدها
 سیلیکاتها
طبقهبندی سنگها از نظر نحوهٔ تشکیل
سنگها از نظر نحؤه تشکیل به سه گروه زیر تقسیم میشوند:
 سنگهای رسوبی
 سنگهای آذرین
 سنگهای دگرگون شده
سنگهای رسوبی
بعضی از سنگها بر اثر ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود میآیند. رودها مقدار زیادی مواد را با خود به
دریاها و دریاچهها میبرند. این مواد به دلیل سنگینی به ته دریا میروند. روی هم قرار میگیرند و پس از سفت
شدن سنگهایی را به وجود میآورند که به آنها سنگهای رسوبی گفته میشود. سنگهای رسوبی لایه لایهاند
که رنگ یا جنس هر لایه با لایه دیگر متفاوت است. سنگهای رسوبی در کوههای البرز و زاگرس به فراوانی
یافت میشوند. ریگ، شن و سنگهای آهکی نمونههایی از سنگهای رسوبی هستند.

سنگهای آذرین
گروه دیگری از سنگها بر اثر سرد شدن مواد بسیار داغ به وجود آمدهاند که قبلاً در زمین بودهاند. دمای اعماق
زمین زیاد است و بعضی سنگها را ذوب میکند. این سنگها در زیر یا سطح زمین دوباره سرد میشوند و
سنگهایی را به وجود میآورند که به آنها آذرین میگویند. سنگهای کوههایی مانند دماوند و الوند از نوع آذرین
است. سنگهای آذرین از بلورهای ریز یا درشت تشکیل شدهاند.
سنگهای دگرگون شده
بعضی از سنگهای رسویی یا آذرین اگر مدت زیادی در اعماق زمین بمانند، باید فشار و گرمای زیادی را تحمل
کنند. این سنگها مانند آجر پخته میشوند و شکل قبلی خود را از دست میدهند و به همین دلیل به آنها
سنگهای دگرگون شده میگویند. (مانند سنگ مرمر)
استفاده
سنگها و کانیها در ساختمان سازی، صنایع، پزشکی و غیره به کار میروند.
کلیات
سنگهایی که در ساختمان مصرف میشوند به یکی از صورتهای طبیعی مانند قلوهسنگ، کار شده مانند بادبر و
خرد شده مانند شن و ماسه هستند.منشاء سنگهای ساختمانی ممکن است آذری، ته نشسته یا دگرگون باشد. از
نظر ترکیب شیمیایی بیشتر سنگها را میتوان به سه دسته سیلیسی، سیلیکاتی و آهکی گروهبندی نمود.

شکل نهایی سنگها در موقع مصرف یا به حالت طبیعی است یا به صورت کار شده، همچنین سنگهای ساختمانی
ممکن است باربر یا تزئینی باشند، در پارهای موارد سنگها نقش باربر و تزئینی را توأماً ایفا مینمایند.
1-1 ویژگیها و حداقل حدود قابل قبول
سنگهای مصرفی باید از نظر بافت و ظاهر، یکنواخت و بدون ترک بوده و عاری از رگههای خاکی،
مارنی، میکایی، الیوین، پیریت، ترکیبات سولفاتی و سولفیدی (حداکثر SO3 به (1 (%وزنی محدود
میگردد) و سایر موادی باشد که در اثر عوامل جوی و هوازدگی خراب میشوند و به استحکام سنگها
لطمه میزنند.
تاب فشاری سنگها برای کارهای بنایی باربر نباید کمتر از اندازه مشخص شده در نقشهها و مشخصات
بوده و در هر حال نباید کمتر از 15 مگاپاسکال (هر Mpa ، حدود 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)
باشد. سنگهای مصرفی در اقلیمهای سرد باید در برابر یخبندان پایدار بوده و ضوابط مندرج در
مشخصات و استانداردهای مربوطه را پاسخگو باشند.
جذب آب، میزان حل شدن در آب، تخلخل، پایداری در برابر هوازدگی (اثر گازهایO2 ، CO2،
COSO3 ، SO2 ، بخار آب، وزش باد، پرتوهای خورشیدی و مانند اینها)، اسیدها و قلیاها در مواردی
که سنگها در معرض عوامل گوناگون قرار میگیرند، باید با استانداردهای مربوطه تطابق نماید. سختی،
مدول الاستیسیته، نرم شدن سنگها در آب و کاهش تاب آنها پس از آزمایش یخزدگی نیز در محاسبات
استاتیک باید مد نظر قرار گیرد. در کفهای پر آمد و شد و پلهها پایداری سنگ در برابر سایش و ضربه
باید با مورد مصرف آن متناسب باشد.

در مورد سنگهای نما ضریب انبساط حرارتی کانیهای مختلف سنگ و همچنین ملات پشت آن باید در
یک حدود باشد تا از خرد شدن سنگ و جدا شدن آن از ملات جلوگیری به عمل آید. میزان
رنگپریدگی سنگهای تزئینی نمای خارجی ساختمان در اثر آفتاب و هوازدگی نیز از اهمیت ویژهای
برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جذب آب سنگهای رگی حداکثر (5 (%و ضریب نرم شدن سنگ در آب، در مورد سنگهای باربر و نما
دست کم (70 (%است. جذب آب مجاز در استاندارد ایرانی برای سنگهای آهکی متراکم (15،(%
سنگهای آهکی متخلخل (25 (%و در مورد توفها (30 (%ذکر شده است.
سطوح نمای سنگ باید یکنواخت و به بهترین وجه کلنگی، تیشهای، چکشی یا صیقلی شود به نحوی
که رگهها و نقش طبیعی آن به خوبی مشخص باشد.
حداقل ریشه در سنگهای لاشه سرتاسری (یا عمقی) در صورتی که ضخامت دیوار اجازه دهد 500
میلیمتر، در سنگهای کله 400 میلیمتر و در سنگهای راسته به اندازه ارتفاع سنگ خواهد بود. ارتفاع
سنگ ریشهدار در نما نباید از عرض و ریشه آن بیشتر باشد. حداقل عرض و ارتفاع سنگ بادبر در نما به
ترتیب باید 200 و 150 میلیمتر و حداکثر بار سنگ 40 میلیمتر باشد. در مورد سنگ بادبر سرتراش و
بادکوبهای باید حداقل ارتفاع هر سنگ 180 ضریب نرم شدن سنگ در آب عبارتست از نسبت تاب
فشاری نمونه خیس شده در آب به مدت حداقل 24 ساعت به تاب فشاری همان سنگ در حالت
خشک میلیمتر باشد. در مورد سنگهای تمام تراش باید کلیه سطوح سنگ با قلم تراشیده و تیشهداری
شود به نحوی که مسطح و بدون اعوجاج و حداکثر بار آن 2 میلیمتر باشد.

سطوح و خطوط مرئی سنگ نباید لبپریدگی داشته باشد و شکل سنگها باید طوری باشد که از شکل
دیوار تبعیت کند. حداقل ضخامت سنگهای نمای ریشهدار، پله، جدول و مانند اینها 150 میلیمتر است.
حداقل ضخامت سنگهای پلاک مصرفی در کف پله و درپوش 40 میلیمتر، پلاک کفپوش 30 میلیمتر،
پلاک نما 20 میلیمتر و برای سنگهای قرنیز دور اطاقها 10 میلیمتر میباشد.
سنگ باید متراکم و دارای ساخت و بافت یکنواخت بوده و از بلورهای ریز تشکیل شده باشد و درجه
خلوص آن حتیالمقدور زیاد باشد. حداقل تاب فشاری گرانیتها 1000 ،مرمرهای سفید و خاکستری
800 ، مرمرهای رنگین 600 ، سنگهای آهکی متراکم 200 ،سنگهای آهکی متخلخل و توفها 50
کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استاندارد شده است.
مصرف سنگهای غیر استاندارد در صورتی مجاز است که در مشخصات و نقشهها ذکر شده و نمونه آنها
قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد. مصرف مصالح سنگی کهنه در صورتی که مطابق مشخصات بوده و
کاملاً تمیز شده باشد بدون اشکال است، ولی بهتر است در پشت کار و به همراه مصالح تمیز به کار
گرفته شود.
1-2 مصالح نصب
دوغابها و ملاتها
اتصالات و بستها
مصالح نصب سنگ و اتصالات و بند و بستهای فلزی یا باید از فلز زنگ نزن باشد و یا تمام قسمتهای آن
در داخل خمیر سیمان ملات و دوغاب قرار گیرد تا از زنگزدگی آنها جلوگیری به عمل آید. اتصالات
غیرفلزی از نظر استحکام و دوام باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
2 پاسخ
  1. محمد متین صدری
    محمد متین صدری گفته:

    سلام
    با توجه به اینکه اینجانب در گروه تلگرامی توجیهی دات کام عضو هستم خواهشمند است طرح توجیهی فوق (طرح توجیهی 29200 مترمربع سنگبری سخت بر 113صفحه) را به تلگرام بنه ارسال نمایید.
    آیدی تلگرام من = @matinsadri

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *