طرح توجیهی کسب و کار تولید 36000 دستگاه آبمیوه گیری – 47 صفحه

نوع فایل :pdf          تعداد صفحات :48        ظرفیت : 36 هزار دستگاه        اشتغالزایی: 18

 

مقدمه
در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی آنالیز قرار گرفته نتایج حاصـل
از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک شـهرکهای
صنعتی ایران جهت بروزرسانی بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لـذا ایـن
مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریـف شـده
به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهـت استانداردسـازی مبـانی کـه
بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیـرد همچـون میـزان سـرمایهگـذاری لازم، بـرآورد هزینـههـای تاسیسـات
ماشینآلات چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه تدوین دسـتورالعمل نمـود کـه مطالعـه ایـن دسـتورالعمل
میتواند سرمایه گذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی بررسیهای فنی این مطالعات راهنمایی نماید.
در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده سپس بررسی های لاز در خصوص بازار آن بعمل آمده در
ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید امکانات سخت افزاری نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده در
نهایت ظرفیت های اقتصادی میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن
سرمایهگذران بتوانن کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز
مسیرشفاف در حد مطالعات امکان سنجی مقدماتی اقدام نمایند.
خاطر نشان می نماید از آنجائیکه یکی از الزامات پیشرفت توسعه صنعت لـوازم خـانگی، افـزایش صـادرات کـاهش
واردات، سرمایه ذاری در بخش تحقیق توسعه این صنعت می باشد بـه لحـاظ اهمیـت مصـرف انـرژی، ایمنـی در
ساخت لوازم خانگی توجه به تنوع طلبی سلایق گوناگون جامعه بایستی به استفاده از فنآوریهـای روز دنیـا اقـدام
نمود تا در جهت رقابت با صاحبان بزرگ ایـن صـنعت امکـان حیـات جـذب بـازار کشـور حتـی پـس از کسـب
استانداردهای بین المللی بازارهای جهانی را نیز فراهم نمود لذا در خصوص گزارش حاضر که مطالعـات امکـان سـنجی
مقدماتی تولید آبمیوه گیری برقی میباشد باید به این نکته توجه لازم را مبذول داشت که با توجه به حضور شرکتهای
بزرگ در بازار ایران مایل مصرف کنندگان به استفاده از مارکهای معتبر شناخته شده ورود به این عرصـه رقابـت

در این بازار مشکل است. با توجه به این توضیحات به سرمایه گذاران محتـرم توصـیه مـیشـود در صـورت علاقمنـدی
جهت راه اندازی واحد تولیدی این محصول ابتدا مطالعاتی در کشورهای صاحب تکنولوژی تولیـد ایـن محصـول انجـام
داده سپس با الگوبرداری از آنها یا عقد قرارداد با شرکتهای شناخته شده تولیدی ایـن محصـول نسـبت بـه مونتـاژ
داخلی آن اقدام نمایند در آینده پس از دستیابی به دانش فنی کسب مهارت لازم نسـبت بـه تولیـد قطعـات آن در
داخل کشور اقدام نماید.

dp-12

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات واردات وزارت بازرگان نتیجه گیری شده اسـت کـه محـدود خاصـ جهـت
واردات محصول مـورد مطالعـه وجـود نـدارد لـذا بـا پرداخـت حقـوق گمرکـ کـه در جـدول آمـده امکـان واردات
آبمیوه گیری وجود دارد.

بررس استانداردهای موجود در مورد محصول

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

به علت قطع شدن مکرر واتس آپ

فقط از طریق روبیکا

درخواست نمایید

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

با مراجعه به آخرین فهرست استانداردهای تدوی شده موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایـران شـماره اسـتاندارد
١۵۶٢ ١۴ ١۵۶٢ جهت توزیع تولید آبمیوه گیری در کشور بدست آمده است.

بررسی ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی جهانی محصول

جهت تعیین قیمت هر کالا بایستی بازارهای تعیین کننده قیمت آنرا مورد بررسـی قـرار داد. بازارهـای تعیـین کننـده
قیمت درکشور شامل ارگانهای ذیل میباشد.
نهادهای رسمی مانند وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از مصـرفکننـدگان تولیدکننـدگان) سـازمان بـورس اوراق
بهادار، سازمان بورس فلزات …
بازارهای غیر رسمی مانند اصناف بازاریان
لازم به ذکر است که قیمت اغلب کالاهای اساسی که در سبد کـالای مصـرفی خـانواده قـرار دارد یـا جـزو کالاهـای
استراتژیکی حساس محسوب میشوند توسط ارگانهای رسمی تعیین میشود سایر کالاها مانند کالای مورد بررسـی
در این طرح توسط بازار های غیر رسمی فروشندگان واسطه ها تعیین میگردد.

 

مروری بر قیمت های داخلی

در این بخش به معرفی برخـی از قیمـت هـای آبمیـوه گیـری در بـازار غیـر سـمی بهمـراه تعـدادی از فروشـندگان
تولید کنندگان آن در جد ول پرداخته شده است.

معرفی موارد مصرف کاربرد محصول
آبمیوه گیری از جمله لوازم برقی خانگی می باشد که جهت تهیه آب میوه های طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

بررسی کالاهای جایگزین تجزیه تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

در گذشته جهت تهیه آب انواع میوه ها از بمیوه گیری دستی استفاده می شد اما اکنون با توجه به سهولت اسـتفاده
صرفه جویی در زمان، کارایی بهتر این وسیله از استقبال بیشتر نسبت به نوع دستی آن برخوردار است.

بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

از آنجایی که این محصول جز کالاهای اساسی در دنیای امروز نمی باشد دارای اهمیت استراتژیکی نیز نخواهد بود امـا
بدلیل اهمیت انرژی در زندگی بکاربری انواع کم مصرف این محصول ائز اهمیت توجه می باشد.

کشورهای عمده تولید کننده مصرف کننده محصول

در سالهای اخیرصادرات آبمیوه گیری به کشور های همسایه از جمله آذربایجا عراق افزایش چشمگیری داشته است
وکشورهایی مانند پاکستان ارمنستان ترکمنسـتان تاجیکسـتان آلمـان نیـز بـازار صـرف محصـولات مـا را شـامل
می شوند. از جمله تولید کننده ها دیگر که سهم عمده واردات این محصول به کشور را دارند مـی تـوان بـه ترکیـه
چین ایتالیا اشاره کرد.

١٠ شرایط صادرات محصول

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی جهت صادرات محصول تولیدی طرح هیچ گونه محدودیت خاص وجود ندارد بـا
این وجود ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایطی میباشد که در جدول ادامه به شـرایط
فوق اشاره شده است.

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در روبیکا و ایتا

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *