آب شیرین کن خورشیدی

طرح توجیهی امکان سنجی 1000 دستگاه آب شیرین کن خورشیدی

نوع فایل: pdf                      تعداد صفحات :44                       ظرفیت :1000 دستگاه                          اشتغالزایی : 18

آب شیرین کن خورشیدی

خلاصه رایگان طرح توجیهی

 

معرفی محصول
شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ باز
میگردد. شاید به دوران سفالگری، در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلائی
صیقل داده شده و اشعه خورشید، آتشدانهای محرابها را روشن میکردند. یکی از فراعنه مصر
معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید درب آن باز و با غروب خورشید درب بسته میشد.
ولی مهمترین روایتی که درباره استفاده از خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع
بزرگ یونان قدیم میباشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید
گفته میشود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آئینههای کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که
روی یک پایه متحرک قرار داشتهاست اشعه خورشید را از راه دور روی کشتیهای رومیان متمرکز
ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیدهاست. در ایران نیز معماری سنتی ایرانیان باستان نشان
دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحیح و مؤثر از انرژی خورشید در زمانهای قدیم بودهاست.
با وجود آنکه انرژی خورشید و مزایای آن در قرون گذشته به خوبی شناخته شده بود ولی بالا بودن
هزینه اولیه چنین سیستمهایی از یک طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف دیگر سد راه پیشرفت
این سیستمها شده بود تا اینکه افزایش قیمت نفت در سال 1973 باعث شد که کشورهای پیشرفته
صنعتی مجبور شدند به مسئله تولید انرژی از راههای دیگر (غیر از استفاده سوختهای فسیلی) توجه
جدیتری نمایند.

*انرژی خورشیدی :
خورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. در حدود 6000
میلیون سال از تولد این گوی آتشین میگذرد و در هر ثانیه 4/2 میلیون تن از جرم خورشید به
انرژی تبدیل میشود. با توجه به وزن خورشید که حدود 333 هزار برابر وزن زمین است. این کره
نورانی را میتوان بهعنوان منبع عظیم انرژی تا 5 میلیارد سال آینده به حساب آورد.
خورشید از گازهایی نظیر هیدروژن (86/8 درصد) هلیوم (3 درصد) و 63 عنصر دیگر که مهمترین
آنها اکسیژن ، کربن ، نئون و نیتروژن است تشکیل شدهاست.
میزان دما در مرکز خورشید حدود 10 تا 14 میلیون درجه سانتیگراد میباشد که از سطح آن با
حرارتی نزدیک به 5600 درجه و به صورت امواج الکترو مغناطیسی در فضا منتشر میشود.
زمین در فاصله 150 میلیون کیلومتری خورشید واقع است و 8 دقیقه و 18 ثانیه طول میکشد تا
نور خورشید به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید میزان کمی از کل
انرژی تابشی آن میباشد. حتی سوختهای فسیلی ذخیره شده در زمین، انرژیهای باد ، آبشار ، امواج
دریاها و بسیاری موارد دیگر از جمله نتایج همین انرژی دریافتی زمین از خورشید میباشد.
انرژی خورشید به طور مستقیم یا غیر مستقیم میتواند دیگر اشکال انرژی تبدیل شود ، همانند
گرما و الکتریسیته . موانع اصلی استفاده از انرژی خورشیدی شامل متغیر و متناوب بودن میزان
انرژی و توزیع بسیار وسیع آن است.
انرژی خورشید برای حرارت آب ، استفاده دینامیکی ، حرارت فضایی ساختمانها ، خشک کردن
تولیدات کشاورزی و تولید انرژی الکتریسیته مورد استفاده قرار میگیرد .

*موقعیت کشور ایران از نظرمیزان دریافت انرژی خورشیدی
کشور ایران در بین مدارهای 25 تا 40 درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقهای واقع
شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در بالاترین ردهها قرار دارد. میزان
تابش خورشیدی در ایران بین 1800 تا 2200 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده
است که البته بالاتر از میزان متوسط جهانی است. در ایران به طور متوسط سالیانه بیش از 280
روزآفتابی گزارش شده است که بسیار قابل توجه است.
*ویژگیهای استفاده از انرژی خورشیدی

– پاک و بدون آلودگی (حذف انتشار گازهای گلخانهای از جمله دیاکسید کربن)
– بیپایان
– رایگان و دردسترس
– کاهش مصرف سوختهای فسیلی
– امن و بیخطر

زمان بروز رسانی این طرح یک هفته

پایان رایگان
2021-04-19T03:42:20+04:30

دستگاه آب شیرین کن خورشیدی

در پی رشد جمعیت و افزایش تقاضای جهانی برای آب شیرین ، منابع تامین مستقیم این ماده مهـم و
حیاتی در حال کاهش است . بطوریکه پیش بینی می شود تا سـال 2025 مـیلادی بـیش از نیمـی از
جمعیت کره زمین ، با کمبود آب شرب مواجه خواهند بود . از طرفی با وجـود منـابع بـزرگ آب شـور
مانند اقیانوس ها و دریاها و یا وجود منابع محلی آب شور در مناطق کویری ، صنعت شیرین سازی آب
یک راه حل منطقی و مطمئن برای حل این مشکل به شمار می آید .
از دیگر مزایای استفاده از آب شیرین کن ها نداشتن مشکلات زیست محیطی از قبیل آلودگی ناشی از
استفاده منابع انرژی فسیلی ، آلودگی آبهای تخلیه شده به علت استفاده مواد شی میایی برای تصفیه آب
ورودی وآلودگی صوتی می باشند .
از طرفی با توجه به وسعت مناطق کویری و خشک در کشور و وجود نقاط پراکنـده و کـم جمعیـت در
حاشیه این کویرها ، نیاز به تولید آب شیرین برای مصارف آشامیدنی و کشاورزی به شدت احساس می
شود . راه حل این مشکل استفاده از آب شیرین کن های کوچک برای تولید غیر متمرکـز آب شـیرین
است .
با توجه به اینکه انرژی خورشید به عنوان یک منبع رایگان ، در بیشتر نقاطی که نیاز به شیرین سـازی
آب دارند با شدت تابش مناسبی در دسترس است لذا استفاده از این منبع انـرژی یکـی از مناسـبترین
گزینه ها برای تولید غیر متمرکز آب شیرین می باشد .

لذا استفاده از این منبع انرژِ ی یکی از منسبترین گزینه ها برای تولید غیـر متمرکـز آب شـیرین مـی
باشد .
نخستین آب شیرین کن های خورشیدی از نوع تقطیر کننده های خورشیدی مستقیم بوده اند .کـه در
آنها از انرژی خورشید مستقیما برای تقطیر آب شور و تهیه آب شیرین استفاده شده است .
مشکل عمده این سیستم ها ظرفیت پایین ، اشغال فضای زیاد و هزینه سرمایه گذاری بالا است .
در مقابل آب شیرین کن های خورشیدی غیر مستقیم نیز وجو دارند کـه ابتـدا در یـک بخـش انـرژی
خورشید جمع آوری شده و سپس در بخش دیگری ، تقطیر و شیرین سازی آب بـا اسـتف اده از انـرژی
جذب شده انجام می شود . انرژی خورشیدی در روش غیـر مـستقیم بـه دو صـورت مـی توانـد مـورد
استفاده قرار گیرد . در حالت اول از انرژِی خورشید برای پیش گرم کردن آب ورودی به تقطیر کننـده
استفاده شده و انرژی عمده و اصلی فرآیند از طریق بخار یا الکتریسیته تامین می گردد .در حالـت دوم
بخش اعظم انرژِ ی مورد نیاز واحد از طریق خورشید تامین می شود .

در روش های متداول به دلیل اینکه دمای کاری واحدها نسبتا بالا است ، هزینه بیـشتری بایـد صـرف
تامین این دما گردد . اما روش جدید رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا نیاز نیاز به دمای بالایی نـدارد و
کل انرژی حرارتی مورد نیاز آن را می توان از طریق انرژی خورشید تامین نمود .

1 -1 -نام و کد محصول
نام محصول :طراحی و مونتاژ آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی
کد ایسیک محصول : 29291750 آب شیرین کن با نیروی برق
کد آیسیک مربوط به دستگاه آبساز خورشیدی : 29301472
این کد به عنوان آب شیرین کن در وزارت صنایع و معادن تعریف گردیده است .

 

2-1 -شماره تعرفه گمرکی
شماره تعرفه گمرکی : در رابطه با آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی هیچ کدی تعریف
نگردیده و تنها کد موجود می باشد که مربوط به آب شیرین کن با نیروی برق است.

3-1 -شرایط واردات
با توجه به اینکه تعرفه گمرکی برای این محصول تعریف نشده است شرایط خاصی هم اعلام نگردیده .

……………………………………………………………………………………………………………

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد. .
www.farasil.com  شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253 www.tojihi.com

 

خلاصه رایگان طرح توجیهی

طرح توجیهی امکان سنجی 1000 دستگاه آب شیرین کن خورشیدی
قیمت : 25,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید هزینه

توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

 

.

. .
🎁🎁🎁
 
هدیه دائمی خریداران طرح توجیهی

دانلود

 

 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه

   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

در صورتی که برای دریافت طرح اماده. 

.

مشکل داشتید حتما در واتساپ

 

پیام بدهید تا ارسال شود

  گارانتی بازگشت وجه

در صورت عدم استفاده از فایل خریداری شده شماره کارت خود را ارسال کنید تا وجه عودت داده شود

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.