طرح توجیهی 10/000/000استارت مهتابی

در سال

نوع فایل : pdf

صفحات : 47

ظرفیت :10 ملیون عدد

اشتغالزایی: 14 نفر

 

استارت مهتابی

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

به علت قطع شدن مکرر واتس آپ

فقط از طریق روبیکا

درخواست نمایید

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

 

========================

در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتـه و نتـایج
حاصل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد اسـتفاده
قرار می گیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی اسـت کـه از سـوی سـازمان صـنایع کوچـک و
شهرکهای صنعتی ایران جهت بروزرسانی و بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به ایـن مهندسـین مشـاور واگـذار
شده است لذا این مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه و ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان بـه عنـوان
محدوده کار تعریف شده به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته اسـت. ایـن مهندسـین مشـاور
جهت استانداردسازی مبانی که بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد همچون میزان سرمایهگـذاری لازم،
برآورد هزینههای تاسیسات و ماشینآلات و چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام بـه تهیـه و تـدوین دسـتورالعمل
نمود که مطالعه این دستورالعمل میتواند سرمایهگذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی و بررسیهـای فنـی
این مطالعات راهنمایی نماید.
در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده و سپس بررسی هـای لازم در خصـوص بـازار آن بعمـل
آمده و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نـرم افـزاری مـورد نیـاز نیـز
بررسی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طـرح بـرآورد مـی
شود تا با استفاده از آن سرمایهگذاران محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و درجهت انجـام سـرمایه
گذاری اقتصادی با دیدگاه باز و مسیرشفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند.
در خصوص گزارش حاضر که مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح خط تولید استارت لامـپ مهتـابی مـیباشـد
باید اذعان نمود که این مطالعات بدون در نظر گرفتن عرضه لامپهای کم مصرف به بازار و تاثیر بسیار مهم آن بر
بازار لامپ مهتابی انجام گرفته است که این مسئله در سالهای اخیر بر بازار اجزای مختلف لامپهای مهتابی مانند
چوک و استارت نیز تاثیر گذار بوده است.
لامپهای کم مصرف در واقع نوعی از لامپ های فلورسنت با فناوری پیشرفته تر هستند که این فناوری بر ظاهر
لامپ و بازدهی آن تاثیرگذار بوده است و در راستای سیاستهای دولت در کاهش مصرف انرژی طی سالهای اخیر
تولید و واردات این لامپ ها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است به طوریکه طبـق آمـار سـازمان بهـره وری
انرژی ایران (سابا) رقم تولید لامپهای کم مصرف توسط وزارت نیرو سالانه حدود شش میلیون عدد بوده کـه بـا
تدابیر انجام شده از سوی این وزارتخانه با حمایت و تجهیز تولیدکنندگان داخلی تولید سالانه به ۵۰ میلیون عدد
افزایش خواهد یافـت. این روند تولید به خودی خود کاهش مصرف لامـپ هـای مهتـابی (فلورسـنت) را در پـی
خواهد داشت چرا که این لامپها به دلیل داشتن فرم لوله ای دو محدویت مهم دارند:
١ ‐امکان نصب آنها را در همه فضاها وجود ندارد.
٢ ‐از لحاظ ظاهری زیبایی و تنوع لامپهای رشته ای را ندارند.
با توجه به این مسئله در حال حاضر نیز تولید و مصرف استارت مهتابی در کشور به شدت کاهش یافته به حـدی
که برخی از تولید کنندگان این محصول تمایل خود را به این مهندسین مشاورجهت واگذاری خط تولید به سایر
سرمایه گذاران اعلام نموده اند. البته باید خاطر نشان کرد که این مسئله بـه مفهـوم منسـوخ شـدن کلـی لامـپ

مهتابی در سالهای آینده نخواهد بود بلکه تنها به معنی کاهش مصرف لامپ مهتابی و در نهایت اجـزای مختلـف
آن ازقبیل ترانس و استارتر است. همچنین با جایگزین شدن بالاست به جای ترانس و استارت مهتابی مـی تـوان
اذعان نمود که طی سال های آینده مصرف استارت مهتابی نیز بـه شـدت کـاهش یافتـه و بطـور کلـی بالاسـت
جایگزین این دو قطعه مصرفی در مهتابی ها خواهد شد.

١ معرفی محصول

عمر کوتاه و مصرف بالای انرژی لامپ های رشتهای سبب گردید تا لامپهایی با کیفیت و بازدهی بالا تولید گردد
که این لامپهای جدید مشکلات لامپ های رشتهای را ندارند. این لامپ ها با توان خروجی بالا و نور زیاد درصـد
بیشتری از انرژی الکتریکی را به انرژی نورانی تبدیل میکنند. امروزه این لامپها تحت عنوان لامپهـای مهتـابی
معروف هستند.
استارتر یک لامپ تخلیه ای کوچک است که از نئون یا گاز دیگری تشکیل شده است. ایـن لامـپ دارای دو
الکترود است که روبروی هم قرار دارند. وقتی در آغاز اختلاف ولتـاژ در دو سـر آن اعمـال مـی شـود قـوس
الکتریکی ایجاد شده و لذا یک مسیر جریان ایجاد می شود. این قوس به همان شکلی اسـت کـه در مقیـاس
بزرگ تر باعث روشن شدن لامپ فلورسنت می شود.
استارت (لامپ کوچک جرقه زن) به طور موازی با لامپ اصلی در مدار قرار میگیرد. هنگامی کـه جریـان برقـرار
میگردد ابتدا لامپ الکتریکی یا استارت روشن شده و موجب گرم شدن نوار دو فلزی می شود و اتصال را برقرار
میکند. در نتیجه این لامپ الکتریکی اتصال کوتاه میکند و از کاتدهای لامـپ اصـلی جریـان الکتریکـی عبـور
میکند که موجب میشود تا در اثر حرارت کاتدها گداخته شـوند و بـا سـرد شـدن نـوار الکتریکـی مـدار قطـع
میشود.
استارت مهتابی با توجه به توان مصرفی لامپ به انواع ٢٠ ،۴٠ و ٨٠ وات تقسیم میگردد و تنها تغییراتی کـه در
داخل استارت انجام می شود قدرت عبور جریان بیمتال است. استارت مهتابی با توجه به جنس بدنـه آن بـه دو
نوع پلاستیکی و فلزی تقسیم می گردد که نوع پلاستیکی آن کاربرد بیشتری دارد. استارت مهتابی پلاسـتیکی از
خازن، پوشش پلاستیکی پایه های اتصال، پوشش کف و لامپ کپسول القائی تشکیل شده است که در این میـان
خازن و لامپ کپسول خریداری و بقیه قطعات توسط دستگاه ساخته شده و مونتاژ می گردد.

================================

برای اخذ مجور ، وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه کوتاه و یا امکان دانلود رایگان خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

در صورت تراکنش های  ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در روبیکا و ایتا

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *