طرح توجیهی امکان سنجی باطری موتور 50 صفحه

 

باطری موتور

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات :50

ظرفیت :110/000 عدد

اشتغالزایی : 29

معرفی محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
شرح فرآیند و تکنولوژی های تولید
تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژی های موجود
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت
برآورد موارد اولیه موردنیاز و محل تأمین مناسب
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
جمع بندی و ارائه پیشنهاد نهایی برای واحد جدید

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

=============

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید باطری موتورسیکلت

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران–ویرایش ١ ‐آذرماه ١٣٨٧

مقدمه در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصـل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک و شـهرکهای صنعتی ایران جهت بروزرسانی و بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لـذا ایـن مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه و ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریـف شـده به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهـت استانداردسـازی مبـانی کـه بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیـرد همچـون میـزان سـرمایهگـذاری لازم، بـرآورد هزینـههـای تاسیسـات و ماشینآلات و چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه و تدوین دسـتورالعمل نمـود کـه مطالعـه ایـن دسـتورالعمل میتواند سرمایهگذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی و بررسیهای فنی این مطالعات راهنمایی نماید. در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده و سپس بررسی های لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیـز بررسـی شـده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز بـرای اجـرای طـرح بـرآورد شـده تـا بـا اسـتفاده از آن سرمایهگذاران محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز و مسیرشفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند. در خصوص گزارش حاضر که مطالعات امکان سنجی مقـدماتی تولیـد بـاطری موتورسـیکلت مـیباشـد و بـا توجـه بـه وابستگی کامل تولید این قطعه به تولید موتورسیکلت پیشنهادات ذیل مطرح میگردد: ‐ مذاکره با شرکتهای تولیدکننده موتورسیکلت جهت مشارکت در سرمایهگذاری تا بتوان از این طریق حداقل بخشی از بازار تولید این محصول که مربوط به تولید موتورسیکلت میباشد را با این سرمایه

 

 

 

گذاری مشترک تضمین نمود. ‐ مذاکره با شرکتهای صاحب نام تولیدکننده باطری جهت افزایش سبد تولیدات این کارخانجات تا از این طریق امکـان حیات و جذب بازار برای واحدهای کوچک و تازه تاسیس بوجود آید. ‐ مذاکره با شرکتهای خارجی تولیدکننده باطری و اخذ تائید فنی جهت مونتاژ داخلی محصولات با اسـتفاده از عنـوان آنها. خاطر نشان مینماید که با توجه به پیشنهادات مذکور، واحدهای تولید این کالا در کشور بایسـتی انعطـاف لازم جهـت تولید انواع باطری از قبیل باطریهای مصرفی در کالاهای برقی و حتی باطری خودرو را داشته باشند تا بتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب بازار و فروش محصولات خود را افزایش دهند با این حال به دلیل آنکه عنوان این طرح مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید باطری موتورسیکلت میباشد لذا این مهندسین مشاور در این گزارش به بررسی مطالعات بازار و امکانات مورد نیاز جهت تاسیس واحد تولید منحصرا ایـن کـالا اقـدام نمـوده است. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد. مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید باطری موتورسیکلت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران–ویرایش ١ ‐آذرماه ١٣٨٧ شماره صفحه: -١ معرفی محصول با توجه به مشخصات فنی ارائه شده محصول از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، طـرح حاضـر مربوط به تولید باطری موتور سیکلت می باشد. مشخصات فنی محصول مورد مطالعه در این طـرح بـه شـرح جـدول ١ ادامه میباشد. جدول١ ‐مشخصات فنی محصول طرح محصول مشخصات فنی باطری موتور سیکلت عمدتا ۶ ولت و ۶ آمپر ١‐١ ‐نام و کد محصول (آیسیک ٣( مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن کد آیسیک باطری موتور سیکلت به شرح جدول ٢ ادامه ارائه شده است. جدول٢ ‐کد آیسیک محصول طرح نام محصول کد باطری موتور سیکلت ٣١۴٠١١٣۶ ١ ٢ شماره تعرفه گمرکی مطابق طبقه بندی موجود در مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، شماره تعرفه محصول بشرح جدول ٣ ارائه شده است. جدول٣ ‐شماره تعرفه گمرکی محصول طرح محصول شماره تعرفه حقوق ورودی سایر انباره های برقی، همچنین جدا کننده های آنها حتی به شکل مربع یا مستطیل ٩٠/١٠/٨۵٠٧ ٣۵) با سرب، اسید از نوع مورد استفاده در راه انداختن موتورهای پیستونی) ١ ٣ شرایط واردات محصول طبق کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی مربوط به سال ١٣٨۶ محدودیت خاصی جهـت واردات محصـول مورد مطالعه وجود ندارد لذا با پرداخت حقوق گمرکی طبق جدول٣ امکان واردات وجود دارد.

=================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا برای شما ارسال گردد

کلیه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

———————————————————————————————–

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

——————————————

سابقه سایت از سال  1390 – لطفاً نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *