طرح توجیهی امکان سنجی بسته بندی خشکبار

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺸﻜﺒﺎر

1-pdf logo3

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات :70

اشتغالزایی : 24

معرفی محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
شرح فرآیند و تکنولوژی های تولید
تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژی های موجود
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت
برآورد موارد اولیه موردنیاز و محل تأمین مناسب
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
جمع بندی و ارائه پیشنهاد نهایی برای واحد جدید

===========================================================

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

خلاصه ای از طرح

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪای ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺒﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻏﺬا از ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛ ﻛﺮدﻧﺪ ﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎی داﻳﻤﻲ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﻴﺪا . در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺬا را از ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ آوری ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﻴﺎورﻧﺪ . اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺪو ﭘﻮﺳ ﻫﺎی ﺧﺸﻚ ﺷﺪه، ﺻﺪف ﻫﺎ، ﺑﺮﮔﻬﺎ، ﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آب، ﺷﻴﺮ، ﻣﺎﺳﺖ، روﻏﻦ ﻳﺎ دوغ از ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ . از ﺷﺎخ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ذﺧﻴﺮه ﻏﺬا و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ) ﻫﻨﻮز در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ از ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺑﺮای ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ (
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻇﻬﻮر اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﻲ در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد . اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﻓﻮران ﻛﺎﻻﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻨﻌﺘﻲ روﺑﺮو ﻛﺮد . ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻻﻫﺎ و رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺸﺮده ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻫﻨﺪ را ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻠﻮم دﻳﮕﺮ ﻛﺮد وارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی . ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻋﻠﻮم دﻳﮕﺮی ﻧﻈﻴﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ ﺷﺪ و رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻴﺎز ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﻬﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﺑﻮ دﻫﺪ دﺟﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص . اﻣﺮوزه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﻠﺰی
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺗﻮﺳﻌ ﮔﺮدﻳﺪ ﻪ ﻇﺮوف ﻓﻠﺰی . ﻗﻮﻃﻲ ﺳﺎزی از زﻣﺎن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺷﺮوع ﺷﺪ . ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺪﻳﺪی ﺷﺪ ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎی ﻛﻨﺴﺮو ﺑﺎ دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ . از اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻛﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﺷﺖ رواج ﻳﺎﻓﺖ و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺮﻳﻌﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ، ﭘﺮ ﻛﺮدن و ﺑﺴﺘﻦ درب ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻛﺎﻏﺬی و ﻣﻘﻮاﻳﻲ
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﻘﻮا و ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻮب و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮ آن از دﻳﺮ ﺑﺎز در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده، وﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻮاﻳﻲ و ﻛﺎﻏﺬی ﭘﺲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و روﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺧﻮد را ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ، ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻣﺤﺴﻮب (ﻛﺮدﻧﺪ Papyrus) ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ از ﭘﺎﭘﻴﺮوس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ .
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎزی در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺮاب اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﺠﺎد و ، ه ﺑﻮد ﺳﭙﺲ اﻋﺮاب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ای در ﺑﻐﺪاد ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎﻣﺒﻮ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻏﺬ اروﭘﺎ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ . اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻤﻴﺮ از آﺳﻴﺎﺑﻬﺎی آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﻮری ﺳﻴﻤﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻮری ﻫﺎی ﺑﺎﻣﺒﻮ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ، ﺑﻌﺪ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻫﻨﺮ وارد ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻠﻨﺪ ﺷﺪ . در اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ اداره ﻣﻲ ﺷﺪ، اوﻟﻴﻦ اﺣ 1328 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎزی در ﺳﺎل در ﻛﻬﺮﻳﺰگ ﺪاث ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻫﺎی ﺑﺎﻃﻠﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮد، ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻌﺪادی واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی دﻳﮕﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط اﻳﺮان ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ . اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن اﻳﺮان
٧

1349 در ﺳﺎل ﺧﻮزﺳﺘﺎن »در « ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ (اﺣﺪا baggasse) ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻏﺬ ﻫﺎی ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻧﻴﺸﻜﺮ ث ﺷﺪ . ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ اﻳﺮان)ﭼﻮﻛﺎ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﻴﺮ ﻫﺎی وارداﺗﻲ و ﺧﻤﻴﺮ ﻫﺎی داﺧﻠﻲ، ﻛﺎﻏﺬ ﻫﺎی ﻛﺮاﻓﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی
1843 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺳﺎل montgomeric ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد، وﻗﺘﻲ دﻛﺘﺮ ﺟﺮاح آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﮔﺰارش داد ﻛﻪ ( ﺳﺎﺧﺖ Percha gutta) ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﻛﺎﺋﻮﭼﻮ دﺳﺘﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮای ﭼﺎﻗﻮ . ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮدﻳﺪ gutta Percha ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻮﻫﺮدان و ﺗﻮپ ﺑﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ .
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ای داد در اﻧﮕﺴﺘﺎن رخ . 1935 در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺷﻴﻤﻴﺪان ﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻃﻲ واﻛﻨﺸﻲ، ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻣﺎده ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﻴﻠﻦ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺖ.

……………………………………………………………………………………………………

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا برای شما ارسال گردد

کلیه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

———————————————————————————————–

در صورتی که نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

سابقه سایت از سال  1390 – لطفاً نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *