بسته بندی عسل

 طرح توجیهی امکان سنجی بسته بندی 450 تن عسل -122 صفحه

نوع فایل: pdf –                  تعداد صفحات :122 –           ظرفیت :450 تن  –             اشتغالزایی : 24

دانلود طرح توجیهی زنبور عسل

هر محصول ویژگیها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم
است این خصوصیات به درستی شناخته شوند. شناخت صحیحی از مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون
تردید، راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیریهای لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی
مورد نیاز خواهد بود.
در این ارتباط یکی از موثرترین روشهای قابل استفاده، به کارگیری استانداردهای مدون ملی و جهانی هر یک
از محصولات میباشد. علاوه بر این جهت بررسی بازار لازم است تا شماره تعرفه گمرکی (نامگذاری بروکسل)
محصولات نیز مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل
شود.
ارتباط زنبور با انسان سابقه بسیار طولانی داشته و حتی قبل از آنکه انسان خواندن و نوشتن بیـاموزد از ایـن
حشره مفید بهره برداری می کرده است. امروزه نقش زنبورعسل در گرده افشانی از گیاهان زراعـی، درختـان
میوه، مراتع و جنگلها برای انسان بسیار حائز اهمیت می باشد . بطـوری کـه سـهم نـسبتاً بزرگـی از تولیـدات
مختلف گیاهی و دامی انسان که در تغذیه و ادامه حیات بشر اهمیت دارند مربوط به همین یک گونـه حـشره
می باشد. زنبورعسل علاوه بر گرده افشانی گیاهان در حقیقت از این طریـق بیـشترین اسـتفاده را بـه انـسان
می رساند بواسطه تولید فرآورده هایی مثل عسل و موم و غیـره در صـنعتی زنبـورداری و بـسیاری از صـنایع
دیگر از جمله صنایع آرایشی، داروسازی، شمع سازی، قالب سـازی، ریختـه گـری، نـساجی ، واکـسن سـازی،
کاغذسازی و غیره منشأ خدمات بسیار ارزنده ای نیز می باشـد. مقـدار متوسـط محـصول هـر نـوع جمعیـت
زنبورعسل در کشورهای مختلف متفاوت بوده و همیشه با سه عامل زیر بستگی دارد:

1 -آب و هوا:
آب و هوا که خوبی یا بدی آن روی وجود یا از بین رفتـن گلها و شهد موجود در آنــها اثر می گذارد. نقـاط
خوش آب و هوا می توانند انواع گلها را پرورش دهند در نتیجه برای زنبورداری مساعد می باشد ولی نقاط بد
آب و هوا مثل اغلب بیابانها فاقد گل و گیاه بوده و زنبورداری در آنجا غیرممکن است.

2 -نژاد زنبورها:
انتخاب نژاد خوب و پرمحصول مقدار درآمد زنبورداری را بالا می برد . نژادهای بد می تواننـد در پرگـل تـرین
منطقه قرار داشته باشند و با وجود این به دلیل تنبلی و کار نکردن باعث ورشکستگی زنبوردار گردند.

3 -آشنایی با فن:
اساس و پایه کار است و برای یاد گرفتن آن باید هم به کتابها و نوشته ها مراجعـه نمـود و هـم مـدتی پـیش
متخصصین فن کارآموزی کرد.

1-2 تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی محصول
در ایـن بخـش نـام و کـاربرد، طبقـه بنـدی، مشخـصات فنـی و بـسته بنـدی محـصول مـورد بررسـی قـرار
خواهد گرفت.

1-1-2 نام و کاربرد محصول
عسل ماده شیرین و غلیظی است که توسط زنبورداران عسل از شهد گل گیاهان جمـع آوری و تغییـر شـکل
یافته و سپس در اخل سلولهای مومی کند و ذخیره می شود.
تعریف جامع تر عسل که در سال 1906 در آمریکا ارائه شد عبارتست از:
ترشح مواد قندی درختان و شهد گل نباتـات کـه توسـط زنبـوران عـ سل جمـع آوری، تغییـر یافتـه و درون
سلولهای قاب ذخیره می شود را عسل می گویند. عسل ماده ای اسـت کـه از نظـر گـردش نـوری چـپ گـرا
می باشد که حداکثر 25 %آب، 25 %مواد معدنی و 8 %ساکاروز است. زنبـوران عـسل 2 نـوع محـصول تولیـد
می نمایند:
اول آن عده از محصولاتی که وی به جستجویشان به خارج از کندو پرواز کرده و پس از پیدا کردن با خود بـه
کندو می آورد و ما آنها را محصولات خارج از کندو می نامیم و عبارتند از: عسل، عسلک، بره موم، گرده گل.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

وع دوم آنهایی هستند که زنبور آنها را داخل بدن و بوسیله غدد معینی تولید نموده و در کندو مورد استفاده
قرار می دهد و ما اسمشان را محصولات داخل کندو گذاشته ایم. مثل: موم، شان و ژله روآیال

تاریخچه تولید عسل و زنبورداری در جهان و ایران
زنبورعسل امروزه در تمام نقاط دنیا بجز مناطق قطبی زندگی می کند . تا قـرن شـانزده مـیلادی زنبورعـسل
منحصر به دنیای قدیم یعنی آسیا، افریقا و اروپا بوده است.
زنبورعسل از قسمت گرمسیری افریقا منشأ گرفته و سپس به اروپا و شرق آسیا کسترش یافته است . از قرنهـا
پیش زنبورعسل در شکاف کوهها و تنه درختان و مکانهای مناسب دیگر لانه کـرده و دور از عوامـل نامـساعد
محیط و موجودات شکاری به زندگی خود ادامه داده است . بشر برای اسـتفاده از عـسل زنبـوران بـا روشـهای
بسیار ابتدایی زنبور را از این لانه ها بیرون رانده ، عسل موم را مورد استفاده قرار مـی داده اسـت . امـروزه در
بعضی از نقاط دنیا من جمله ایران (بخصوص شمل ایران) استفاده از کنـدوهای طبیعـی متـداول و معمـولی
می باشد.
بشر به مرور زمان دانست که باید برای بهره برداری بهت ر و بیشتر کندوهای طبیعی را از نقاط مختلف نزدیک
هم جمع نموده و در یک محل از آنها مواظبت و نگهداری کند . در بعضی دیگر از نقاط دنیا موفق به سـاختن
کندو شده و زنبورها را داخل کندوهای ابتدایی نگهداری می کردند . نوع کندوهای ابتدایی بـسته بـه شـرایط
محیطی منطقه و نوع مواد اولیه موجود و مهاجرت سکنه آن ناحیـه فـرق مـی کـرد . در نقـاط جنگلـی دنیـا
زنبورعسل را در لانه طبیعی خود یعنی تنه درخت نگهداری می کردند. در نقاط دیگر دنیـا کـه فاقـد جنگـل
بودند، اولین نوع کندو، کندوهای گلی بودند که بصورت خام یا پخته (سفال) مورد استفاده قرار مـی گرفتنـد.
در مصر قدیم برای پرورش زنبورعسل از لوله های استوانه ای سفالی استفاده می کردند.

2-1-2 طبقه بندی محصول
عسلهایی که همه ساله در ایران تولید می شوند طبق خـواص یـا وضـع بخصوصـشان بـه انـوا ع زیـر تقـسیم
می گردند:
متناسب با منبع و یا عضوی از گیاه که زنبور شهد را از روی آن جمع آوری کرده:
الف) عسل گل: که منحصراً از شهد گل های مختلف تهیه شده
ب) عسل برگ یا عسلک: از مواد چسبناک و شیرینی که روی برگ ها وجود دارند یعنی از شیره گیاهی تهیـه
می شوند.

………………………………………………………………………………………..

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *