tablo

طرح توجیهی امکان سنجی 1500 سلول تابلو های برق 42 صفحه

نوع فایل :pdf                تعداد صفحات : 42                 ظرفیت : 1500 سلول در سال                 اشتغالزایی: 26 نفر

 

مقدمه
در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مـورد بررسـی آنـالیز قـرار گرفتـه نتـایج
حاصل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد اسـتفاده قـرار
میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنج مقدمات برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک شهرکهای
صنعتی ایران جهت بروزرسانی بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا ایـن
مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریف شـده
به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهت استانداردسـازی مبـانی کـه
بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد همچـون میـزان سـرمایهگـذاری لازم، بـرآورد هزینـههـای تاسیسـات
ماشینآلات چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه تدوین دستورالعمل نمـود کـه مطالعـه ایـن دسـتورالعمل
میتواند سرمایه گذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی بررسیهای فنی این مطالعات راهنمایی نماید.
در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرف شده سپس بررسی ها لازم در خصوص بازار آن بعمل آمـده
در ادامـه مطالعـات فنـ در خصـوص چگـونگ تولیـ امکانـات سـخت افـزار نـرم افـزار مـورد یـاز یـ
بررسی شده در نها ظرفیـ هـا اقتصـاد میـزان سـرما گـذار مـورد یـاز بـرا اجـرا طـرح بـرآورد
شـده تـا بـا اسـتفاده از آن سـرما گـذران محتـرم بتواننـد کلیـ اطلاعـات مـورد یـاز را کسـب درجهـت
انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز مسیر شفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند.
خاطر نشان مینماید که در خصوص گزارش حاضر که مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید تابلوهای برق مـیباشـد
باید به این نکته توجه لازم را مبذول داشت که با توجه به اشباع این محصول در سالهای آینده همچنین تعداد زیـاد
واحدهای تولیدی آن ورود به این بازار رقابت در آن چندان منطقی به نظر نمیرسد

معرفی محصول
نام کد محصو ( آیسیک )
با توجه به مشخصات فنی ارائه شده محصول از سوی سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی ایران طرح حاضـر
مربوط به تابلوهای برق میباشد. مشخصات فنی محصولا این طرح در جدول ارائه شده است.

دول مشخصات فنی محصول طرح
نام محصول مشخصات فنی
• ضعیف حداکثر ٢٣ کیلو تابلوهای برق
• قوی بیش از ٢٣ کیلو

طابق طبقه بند وزارت صنا معادن این محصولا دارا کد به شرح جدول باشد.

دول کد آیسیک محصول طرح
ردیف نام محصول کد آیسیک
تابلوی برق فشار قوی ١١/١۶/٣١٢٠
تابلوی برق فشار متوسط ١٢/١۶/٣١٢٠
تابلوی برق فشار ضعیف ١٣/١۶/٣١٢٠
شماره تعرفه گمرکی
مطابق طبقه بندی موجود در مقررات صادرات واردات وزارت بازرگان شماره تعرفه محصول بشـرح جـدول مـ
باشد.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

 

دانلود طرح توجیهی ترمینال برق-100/000 عدد-81 صفحه

 

دول شماره تعرفه گمرکی محصول طرح
ردیف محصول شماره تعرفه حقوق ورودی
پانلهای الکتریکی برای ولتاژ حداکثر ١٠٠٠ ولت ١٠/١٠/٨۵٣٧ ۵٠
تابلوها، پانلها تکیه گاهها برای ولتاژ بیش از ١٠٠٠
١٠/٢٠/٨۵٣٧ ۵٠ ولت حدا کثر /٧٢ کیلو ولت

شرایط واردات محصول
طبق کتاب مقررات صادرات اردات وزارت بازرگان سال ١٣٨۶ محدود خاص جهت واردات محصول مورد
مطالعه وجود ندارد لذا با پرداخت حقوق گمرک طبق جدول شماره امکان واردات وجود دارد

بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
با مراجعه به فهرست استانداردهای تدوین شده مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران سایت این مؤسسه
شماره استاندارد به شرح جدول ادامه برای این محصول استخراج شده است. رعایت این استانداردها برای کلیه
تولیدکنندگان الزامی میباشد.

جدول استانداردهای محصول
ردیف شماره استاندارد موضوع
١٩٢٨
١٩٢٩
۶۶۶١ ابعاد ساختارهای مکانیکی
بررسی ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی جهانی محصول

جهت تعیین قیمت هر کالا بایستی بازارهای تعیین کننده قیمت آنرا مورد بررسی قرار داد. در کشور ما بازارهای
تعیین کننده قیمت شامل ارگانهای ذیل میباشد.
نهادهای رسمی مانند وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از مصرفکنندگان تولیدکنندگان) سازمان بورس اوراق
بهادار، سازمان بورس فلزات …
بازارهای غیر رسمی مانند اصناف بازاریان
لازم به ذکر است که قیمت اغلب کالاهای اساسی که در سب کالای مصـرفی خـانواده قـرار دارد یـا جـزو کالاهـای
استراتژیکی حساس محسوب میشوند توسط ارگانهای رسمی تعیین میشود سایر کالاها مانند کالای مورد بررسی
در این طرح توسط بازار های غیر رسمی فروشندگان واسطه ها تعیین میگردد.

مروری بر قیمت داخلی محصول

با توجه به توضیحات فوق الاشاره در جدول ادامه نام برخی از تولید کنندگان (فروشـندگان) ایـن محصـول بـه
همراه قیمت داخلی آن ارائه شده است.
جدول تولیدکنندگان (فروشندگان) محصول طرح
ردیف تولیدکننده (فروشگاه) تلفن
شرکت فناوران ۶۶٩۴٨٣٨۵
آسیا تابلو ٧٧٣٢٧٢١۵
آران انرژی ٢٢٢۵٨۴٨٣

دانلود پایان نامه تابلوی برق-82 صفحه

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *