طرح توجیهی امکان سنجی 640 تن ترازو مرغی -مدرج و وزنه چدنی 45 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 45

ظرفیت :640 تن 

اشتغالزایی: 42 نفر

 

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سـرمایهگـذاری
اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسـی
و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سـرمایهگـذاران مـورد
استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید ترازوهای مرغـی، مـدرج و وزنـه چـدنی
میباشد که در قالـب متـدولوژی علمـی مطالعـات امکـانسـنجی تهیـه گردیـده اسـت و مطـابق
متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسـیهـای لازم
روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانـات
سخت افزاری و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم
سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا بـا اسـتفاده از آن سـرمایه
گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهـت انجـام سـرمایه
گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید اسـت ایـن مطالعـات کمکـی هرچنـد
کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

١ ‐معرفی محصول
١‐١ ‐نام و کد محصولات (آیسیک ٣(
محصولات مورد گزارش ترازوی مرغی با نام انگلیسی balance Brenger و تراوزی مدرج بانـام
انگلیسی balances automatic میباشد که در لوح فشرده وزارت صـنایع و معـادن بـه ترتیـب
تحت کد آیسیک ٢٩١٩١١٣٣ و ٢٩١٩١١٣٣ طبقه بندی شده است .
٢‐١ ‐شماره تعرفه گمرکی
واردات محصولات فوق تحت تعرفه شماره ٠٠/٨١/٨۴٢٣ با عنوان سایر ماشـین آلات و ادوات
توزین با ظرفیت توزین حداکثر ٣٠ کیلوگرم صورت میگیرد.

٣‐١ ‐شرایط واردات محصول
واردات ترازوی مرغی و تـرازوی مـدرج دارای جـزو فهرسـت کالاهـای مـشمول اجـرای اجبـاری
استاندارد برای واردات می باشند همچنین حقوق ورودی تعرفه مذکور بـه ازای هـر کیلـوگرم ٣٠
درصد تعیین شده است.

۴‐١ ‐بررسی و ارائه استانداردهای موجود در مورد محصول
طبق بررسیهای بعمل آمده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در سال ١٣٧٠ اقدام بـه انتـشار
یک نسخه استاندارد در زمینه ویژگیهای ساخت و روش آزمون ترازوهای خودکار عقربهای تحت
شماره ٣٢٣۴ و ویژگیها, تعاریف, آزمونها, نشانهگذاری تـرازوی مرغـی بـه شـماره ۵۶۶ نمـوده

است . علاوه براین یک نسخه استاندارد تحت شماره ٣٠٧٣ در سـال ١٣۶٩ در زمینـه تعـاریف,
ویژگیها و نشانهگذاری تراوزهای دو کفه ای شاهین نیز تدوین شده است .

۵‐١ ‐بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
در حال حاضر ترازوی مرغی قیمت فروش خارجی ندارد و تمامـاً در داخـل تولیـد میگـردد. قیمـت
فروش هر عدد ترازوی مرغی شرکت شاهین ترازو در حدود ٠٠٠,١۵٠ ریـال میباشـد همچنـین
ترازوی مدرج بسته به انواع آن و اوزان آن از ٠٠٠,٣٠٠ ریال تا ٠٠٠,۵٠٠,١ ریال متغیر میباشد.
در ضمن میانگین قیمت واردات هر دستگاه ترازوی مدرج در حدود ٢١ دلار میباشد .

۶‐١ ‐توضیح موارد مصرف و کاربرد
محصولات مورد گزارش انواع مختلفـی از یـک سیـستم تـوزین (تـرازو) میباشـند کـه عمـدتاً در
فروشگاهها و مغازه های خرده فروشی انواع میوه و تره بار یا خواربار فروشـیهای یافـت میـشود .
در واقع ترازو ابزاری است برای اندازهگیری وزن اجسام. ترازوهـای سـنتی معمـولاً از دو بخـش
کاسه مانند به نام کفه و یک عقربه به نام شاهین تشکیل شدهاند.
واژه تراز در فارسی به معنی همسطحبودن است و ترازو یعنی «وسیلهای که با اصـل همـسطحی»
کار میکند. این نامگذاری به تراز شدن شاهین ترازو بر درجه میانی صـفحه وزننمـا اشـاره دارد.
در فارسی به ترازو میزان نیز میگویند.

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *