طرح توجیهی امکان سنجی 15/000 عدد ترانس تقویت47 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 47

ظرفیت : 15 هزار عدد

اشتغالزایی: 30

 

مقدمه
در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مـورد بررسـی آنـالیز قـرار گرفتـه نتـایج
حاصل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد اسـتفاده قـرار
میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنج مقدمات برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک شهرکهای
صنعتی ایران جهت بروزرسانی بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا ایـن
مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریف شـده
به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای ذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهت استانداردسـازی مبـانی کـه
بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد همچـون میـزان سـرمایهگـذاری لازم، بـرآورد هزینـههـای تاسیسـات
ماشینآلات چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه تدوین دستورالعمل نمـود کـه مطالعـه ایـن دسـتورالعمل
میتواند سرمایه گذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی بررسیهای فنی این مطالعات راهنمایی نماید.
در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرف شده سپس بررسی ها لازم در خصوص بازار آن بعمل آمـده
در ادامـه مطالعـات فنـ در خصـوص چگـونگ تولیـ امکانـات سـخت افـزار نـرم افـزار مـورد یـاز یـ
بررسی شده در نها ظرفیـ هـا اقتصـاد میـزان سـرما گـذار مـورد یـاز بـرا اجـرا طـرح بـرآورد
شـده تـا بـا اسـتفاده از آن سـرما گـذران محتـرم بتواننـد کلیـ اطلاعـات مـورد یـاز را کسـب درجهـت
انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز مسیر شفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند.
خاطر نشان مینماید که در خصوص گزارش حاضر که مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید ترانس تقویت مـیباشـد
باید به این نکته توجه لازم را مبذول داشت که با توجه به اینکـه بـه طـور کلـی در زمینـه تولیـد لـوازم تجهیـزات
الکترونیکی از جمله محصول این طرح فاصله نسبتا زیادی بین کشورمان با کشورهای صاحب تکنولوژی در این زمینه
وجود دارد لذا ستقبال عمومی بیشتر به سمت استفاده از لوازم الکترونیکی وارداتی با نشانهای تجاری معتبـر خـارجی
میباشد. لذا ورود به بازار فروش آن به سادگی امکانپذیر نیست. با توجه به این توضیحات به سرمایه گـذاران محتـرم
توصیه میشود در ابتدای راه اندازی این واحد صنعتی با ایجاد تعامل عقد قرارداد با شرکتهای معتبر در زمینه تولید
ترانس تقویت نسبت به مونتاژ داخلی آن با نشان تجـاری آن شـرکت اقـدام نمـوده در آینـده پـس از دسـتیابی بـه
تکنولوژی لازم درصدد تولید آن برآیند. از دیگر نکات قابل توجه این است که هر واحد تولیدی جهت رقابـت بقـا در
بازار مصرف میبایستی در طرحهای توسعه به تولید طیف وسیعی از محصولات هم خانواده توجه ویژهای داشته باشـد.
در طرح حاضر نیز لازم است سرمای گذاران محترم نسبت به تولید محصولات متنوع همخانواده با ترانس تقویت نظیر
ترانسفورماتورهای قدرت توزیع، ترانس فشار ضعیف ترانس اندازهگیری در طرحهای توسعه اقدام نمایند.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

………….

با مراجعه به فهرست استانداردهای تدوین شده مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران سایت این مؤسسه،
شماره استاندارد ملی ١٩٢۴ ۶٧۶٨) استاندارد اجباری) برای این محصول استخراج شده است. رعایت استاندارد فوق
برای کلیه تولید کنندگان الزامی است.
بررسی ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی جهانی محصول

جهت تعیین قیمت هر کالا بایستی بازارهای تعیین کننده قیمت آنرا مورد بررسی قرار داد. در کشور ما بازارهای
تعیین کننده قیمت شامل ارگانهای ذیل میباشد.
نهادهای رسمی مانند وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از مصرفکنندگان تولیدکنندگان) سازمان بورس اوراق
بهادار، سازمان بورس فلزات …
بازارهای غیر رسمی مانند اصناف بازاریان
لازم به ذکر است که قیمت اغلب کالاهای اساسی که در سبد کالای مصـرفی خـانواده قـرار دارد یـا جـزو کالاهـای
استراتژیکی حساس محسوب میشوند توسط ارگانهای رسمی تعیین میشود سایر کالاها مانند کالای مورد بررسی
در این طرح توسط بازار های غیر رسمی فروشندگان واسطه ها تعیین میگردد.

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *