طرح توجیهی امکان سنجی 500 تن ترشی ماهی 49 صفحه

 

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 49

ظرفیت : 500 تن

اشتغالزایی: 25 نفر

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

به علت قطع شدن مکرر واتس آپ

فقط از طریق روبیکا

درخواست نمایید

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی
انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح موررد بررسوی و انوالیر قورار
گرفته و نتایج حاصل از ان به عنران مبنایی برای تصویی گیوری سورمایه گوذ اران موررد اسوتداده قورار
میگیرد.
گرارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی ترلید ترشی ماهی میباشود. ایون مطالعوات در قالو
متدولرژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولرژی فرق ، ابتدا محصرل مررد مطالعه
به طرر دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای الزم روی بواز ار ان صوررت وراهود گرفوت و در اداموه
مطالعات فنی در وصرص چگرنگی ترلید و امکانات سخت و نرمافراری مررد نیاز نیر شناسایی شده و در
نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حج سرمایهگذاری مررد نیاز برای اجرای طرح بوراورد و اراهوه وراهود
شد تا با استداده از ان سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بترانند کلیه اطالعات مررد نیاز را کسو و
در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شداف اقدام نیایند. امید است این مطالعوات
کیکی هرچند کرچک در راستای ترسعه صنعتی کشررمان بعیل بیاورد .

 

رئوس مطالب
1-1 -نام و کد محصوالت )آیسیک(
2-1 -شماره تعرفه گمرکی
3-1 -شرایط واردات
4-1 -بررسی و ارائه استاندارد
5-1 -بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
6-1 -معرفی موارد مصرف و کاربرد
7-1 -بررسی کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
8-1 -بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیای امروز
9-1 -کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
11-1 -معرفی شرایط صادرات

 

1 -معرفی محصول
1-1 -نام و کد محصوالت )آیسیک (
به طرر کلی باید گدت ترشی ها و شرر غذاهایی هستند که برای جلرگیری از فسادشان در محلورل هوای
سرکه یا اب نیک قرار می گیرند.
این نرع غذاها، شامل دو دسته هستند. دسته ی اول مرادی هستند که در سورکه نگوه داری موی شورند
سرکه اسیدی است که باکتری های اندکی در ان زنده میمانند. این نرع را ترشی میگریند. انراع ترشی
های مرجرد بازار در این گروه قرار دارند .
در دسته ی دوم مراد در محلرل نیک نگه داری میشرند که باعث ایجاد تخییور در ان هوا موی شورد.
تخییر یعنی رشد باکتری های “مدید” که مانع فساد مراد می شرند. فساد موراد معیورالا ناشوی از نورع
واصی باکتری می باشد. مثال معیرل این دسته، ویارشرر و شرر کل و غیره می باشد.
ترشی و شرر درست کردن فقط یک تکنیک جهانی نیست بلکه تکنیک باستانی ه موی باشود . هوراران
سال است که ما و اجدادمان در جستجری روش هایی برای نگه داری غذاها هستی تا در زمستان هوای
طرالنی، قحطیها و سایر مراقع نیاز از ان ها استداده کنی . در این کار غریره ی حیات نیر بوه موا کیوک
کرده است. به طرر مثال در تاریخ امده است که کارگران دیرار چین، نرعی کل تخییر شده را به عنران
غذا میل میکردند.

در حال حاضر انراع ترشی در کشرر ترلید و به مصرف می رسد و لذا بازار این محصرالت از رونق وربی
برورردار است .
محصرل مررد بررسی طرح حاضر ، ترشی ماهی است . این کاال هنرز ترلید تجواری نداشوته و صورفا در
سطح ترلید وانگی و انه در بروی استان های کشرر معیرل می باشد . لذا در این طرح در نظور اسوت
ترلید انبره ان مطابق فرمرل ساوت صنعتی انجام و در نهایت به بازار عرضه گردد .

مصرف ترشی ماهی با بسیاری از غذاها بخصرص غذاهای گرشتی کامال مطلرب برده و به نظر می رسود
که بازار پسندی وربی برای ان وجرد داشته باشد .
کد ISIC محصول
مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن ، ترشی ها و شررها در حالت کلی دارای یک کد ایسیک برده
و لذا کد تدکیکی برای انراع ترشی از جیله ترشی ماهی وجرد ندارد .

2-1 -شماره تعرفه گمرکی
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ، نتیجه گیری شده است که ترشی ماهی
فاقد شیاره تعرقه گیرکی است که این امر به دلیل فقدان واردات و صادرات ایون محصورل موی ترانود
معرفی گردد .
3-1 -شرایط واردات محصول
با عنایت بر نبرد شیاره تعرفه برای کاالی مررد بررسی و هیچنین فقدان سوابقه واردات و صوادرات در
سالهای گذشته ، ضرابط قابل استنادی را نیی تران در مررد شرایط واردات محصرل مررد بررسوی اراهوه
داد .

 

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در روبیکا و ایتا

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *