طرح توجیهی امکان سنجی تزئین 100واگن قطار مسافری 56 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 56

ظرفیت : 100 واگن

اشتغالزایی: 7 نفر

 

1 معرفی محصول :
ارائه سیستم حمل و نقل قابل اطمینان، دسترسی آسان به شبکه و توسعه حمل و نقل حومـه ای، برخـورداری از
شبکه وسیع و به هم پیوسته در مراکز کلیدی جمعیتی، صنعتی و باری در سراسر کشور از نیازمنـدیهای اساسـی
سیستم حمل و نقل یک جامعه است. ضمنا ارتباط پویا با کشورهای منطقه، گسـترش ترانزیـت، و ارائـه خـدمات
حمل و نقل مناسب و در سزح استانداردهای بین المللی از ضروریات موفقیت در عرصه منطقه و بـین الملـل مـی
باشد. رسیدن به سطح مناسب از خدمات حمل و نقل در زمینه بار و مسافر با توجه به ایمنی و ارزان بـودن حمـل
و نقل ریلی نیازمند توجه ویژه سیاستگزاران دولت می باشد، که براین اساس پیش بینی شده است تا حجم حمـل
مسافر ریلی در کشور در سال 1404 به 82 میلیون نفر در سال و حجم حمل بار ریلی به حدود 100 میلیون تـن
برسد .
بر این اساس پیش بینی می شود که نیاز کشور به واگنهای مسافری به طـور متوسـط سـالانه 18 %رشـد داشـته
باشد. بدین منظور و با فرض بازسازی کامل واگنهای مسافری، به طور میانگین سالانه به 190 عدد واگن مسافری
نیاز می باشد تا ظرفیت حمل مسافر در سال 1404 محقق گردد .
یکی از اجزاء واگن های مسافربری تزئینات داخلی کوپه ها می باشند. نوع و کیفیت تزئینات داخلی بـا توجـه بـه
نوع واگن متغیر است. تزئینات مورد نظر در این طرح شامل اقلام زیر می باشند
6
عمـده مـاده اولیـه مصـرفی در تولیـد ایـن اجـزاء فرمیکـا مـی باشـد ف. رمیکـا بـا اسـم اختصـاری HPL کـه
مخفف LAMINATE PRESSUS HIGH می باشد ، یک کلمه اسپانیایی و معرف ورقـه ای اسـت مرکـب کـه از
چندین لایه ساخته شده از الیاف آغشته به رزین های گرما سخت که تحت تاثیر حرارت و فشار 5 مگا پاسگال بـه
هم چسبیده می باشد. یک یا دو سطح فرمیکا می تواند از ورقه های رنگی یا تزیینـی آغشـته بـه رزیـن ملامـین
پوشیده شود . در ایران به تولید ورقه های فرمیکای ضد حرارت و رطوبت پرداخته مـی شـود و در حـال حاضـر از
کشورهایی نظیر هند، ترکیه، سوریه،… نیز وارد می شو . د مواد اولیه معمولی جهت ساخت فرمیکا یا HPL عبارتنـد
: از کاغذ کرافتک، کاغذ دکورتیو، رزین فنولیک، و رزین ملامین .
خصوصیت روکش فرمیکا عبارتند از :
مقاومت های رطوبتی: مقاوم در برابر آب و بخار بدون ترک خوردگی و ورقه ورقه شدن. جذب رطوبـت در حـال
غوطه وری در آب کمتر از 6 درصد و افزایش ضخامت ناشی از جذب آب آن کمتر از 10درصد.
مقاومت حرارتی: تحمل دمای خشک و شوک حرارتی تا 180درجه سانتیگراد. مقاومت در برابـر حـرارت سـیگار
بدون باقی ماندن اثر آن. تغییرات ابعادی در دمای بالا کمتر از 3درصد .
سایر مقاومت ها: به دلیل استفاده از چسب رزین فنو لیک در تولید ، فرمیکا در مقابل جریان الکتریسـیته مقـاوم
بوده و به دلیل استفاده از جسب رزین ملامین در سطح لایه ، باعث مقاومت رویه در برابر اسـیدهای ضـعیف شـده
است .
7
)1-1 نام و کد محصول:
جهت تزئینات داخلی واگن مسافربری قطار کد آیسیک احتصاصی تعریف نشده است. لیکن می توان آن را بـا کـد
آیسیک 35201323 و با شرح تجهیزات واگن قطارمسافربری تعریف کرد. اطلاعات جزئـی تـر در جـدول 1 ارائـه
شده است .
جدول – 1 کد تعرفه گمرکی و کد آیسیک دستگاه پله برقی
ردیف نوع کد شماره شرح واحد توضیحات
2 کد آیسیک 35201323 تجهیزات واگن قطارمسافربری عدد

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

کدهای بین المللی ISIC از چهار رقم تشکیل شده که مشخص کننده طبقـه صـنعت مـورد نظـر اسـت . دو رقـم
سمت چپ، نشانگر بخش و دو رقم بعدی نشانگر گروه و طبقه صنعت است. چهار رقم هـم توسـط کشـور مـا بـه
رقمهای قبلی اضافه میشود که به شناسایی دقیق محصول کمک می کند. چهار رقم اول (شامل بخـش، گـروه و
طبقه) منشا ء بین المللی دا شته ج و از امعیت لازم برخوردار است. برای تعیـین چهـار رقـم دوم نیـز کمیتـه ای در
وزارت صنایع و معادن وجود دارد که نسبت به تهیه کدهای هشت رقمی (محصول) اقدام مینماید

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *