طرح توجیهی امکان سنجی تولید بوژی ریخته گری 89 صفحه

طرح توجیهی امکان سنجی تولید بوژی ریخته گری

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

نوع فایل: pdf            تعداد صفحات :89            اشتغالزایی: 32                        سال :90

 

معرفی محصول
عنوان صفحه
1(معرفی محصول ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
4 …………………………………………………………………………………………………………………. : ریلی ناوگان) 1-1-1
5 ……………………………………………………………………………………………………………………………..واگن) 2-1-1
7 ……………………………………………………………………………………………………………………………..بوژی) 4-1-1
9 ……………………………………………………………………………………………………… ها بوژی بندی طبقه) 1-4-1-1
10………………………………………………………………………………………………….. واگن و بوژی اتصال) 2-4-1-1
10………………………………………………………………………………………………………………. بوژی کاسه) 3-4-1-1
11……………………………………………………………………………………………………………..بوژی گهواره) 4-4-1-1
12……………………………………………………………………………………………………..بوژی تعلیق سیستم) 6-4-1-1
1-1-4-7 (طبقهبندی بوژیها حسب نوع واگن …………………………………………………………………………………12
1-1-4-8 (طبقه بندی بوژیها بر اساس ساختار………………………………………………………………………………..14
14……………………………………………………………………………………………. ایدهآل بوژی خصوصیات) 9-4-1-1
15………………………………………………………………………………………………………..محصول آیسیک کد) 5-1-1
1-2 (تعرفه گمرکی محصول ………………………………………………………………………………………………………..16
1-3 (شرایط واردات محصول ………………………………………………………………………………………………………18
1-4 (بررسی و ارایه استاندارد های ملی و بین المللی……………………………………………………………………….19
1-4-1 (استاندارد ملی بوژی های دارای نیرو محرکه و کشیده شونده – سیستم حرکت – آزمون های جعبه 19
1-5(بررسی قیمت جهانی و واردات محصول………………………………………………………………………………….21
1-5-1 (بررسی قیمت واردات محصول………………………………………………………………………………………….21
1-7 (بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه تحلیل اثرات آن برمصرف محصول……………………………………….22
1-7-1 (بوژی سه تکه با تعلیق ثانویه…………………………………………………………………………………………….22
1-7-2 (بوژی سه تکه معمولی ……………………………………………………………………………………………………23
انجام مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بوژی ریخته گری 2
شرکت مهندسی تدوین دانش(متد)
23…………………………………………………………………………………………………………..شده مونتاژ بوژی) 3-7-1
1-8 (اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز…………………………………………………………………………………..25
1-9 (کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول………………………………………………………………..26
27………………………………………………………………………………………………………………:صادرات شرایط) 10-1
2 (وضعیت عرضه و تقاضا…………………………………………………………………………………………………………..28
2-1 (واحدهای تولیدی فعال:……………………………………………………………………………………………………….28
2-2 (بررسی وضعیت طرحهای جدید ……………………………………………………………………………………………29
2-3 (بررسی روند واردات محصول :…………………………………………………………………………………………….30
2-4 (بررسی روند مصرف……………………………………………………………………………………………………………39
2-5 (بررسی روند صادرات …………………………………………………………………………………………………………40
2-6 (نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجم…………………………………………………………….41
3 (بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید………………………………………………………………………………43
3 (بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید………………………………………………………………………………43
3-1(روش های تولید………………………………………………………………………………………………………………….43
3-2 (فرآیند تولید بوژی ریخته گری :…………………………………………………………………………………………..44
3-2-1 (واژه نامه ریخته گری: ……………………………………………………………………………………………………..44
44………………………………………………………………………………………………………مناسب روش انتخاب) 2-2-3
3-2-3 (ریخته گری در ماسه ……………………………………………………………………………………………………….45
3-2-3-1 (ویژگی ریخته گری در ماسه………………………………………………………………………………………….45
3-2-3-2 (مراحل تولید قطعه در ریخته گری ماسه ای……………………………………………………………………..46
3-2-3-3 (انواع ماسه برای استفاده در ریخته گری ماسه ای………………………………………………………………46
3-2-4 (تولید بوژی ریخته گری …………………………………………………………………………………………………..51
54…………………………………………………………………………………………… مذاب فولاد ریختن فرآیند) 1-4-2-3
54……………………………………………………………………………………………………………انجماد فرآیند) 2-4-2-3

 

55………………………………………………………………………………………………………خالص مذاب تهیه) 5-4-2-3
55………………………………………………………………………………………………….انجماد اثر در انقباض) 6-4-2-3
3-2-4 (تجهیزات و امکانات تولید………………………………………………………………………………………………..57
4 (تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرآیند تولید……………………………………………………59
5 (بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت: …………………………………………………….59
برآورد سرمایه گذاری ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادی : ………………………………………………………………….60
6 (برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین……………………………………………………………………………………69
6-1(برآورد مواد اولیه مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………69
6-2 (محل تامین مواد اولیه ………………………………………………………………………………………………………….69
6-3 (برآورد قیمت های مواد اولیه مصرفی……………………………………………………………………………………..72
6-4 (بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده موردنیاز در گذشته و آینده………………………………72
7 (پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح……………………………………………………………………………………..74
8 (وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال ……………………………………………………………………………………….77
9 (بررسی و تعیین میزان آب،سوخت،برق و سایر امکانات…………………………………………………………………78
10 (وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی……………………………………………………………………………….79
11 (حمایت های گمرکی (محصولات و ماشین آلات) و مقایسه با تعرفه های جهانی……………………………..79
12 (حمایت های مالی (واحد های موجود و طرح ها) بانک ها و شرکت ها ی سرمایه گذار……………………80
13 (تجزیه و تحلیل مالی……………………………………………………………………………………………………………..81
نرخ بازگشت داخلی……………………………………………………………………………………………………………………84
14 (ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی……………………………………………………………………………………………..85
15 (منابع و ماخذ:………………………………………………………………………………………………………………………86

انجام مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بوژی ریخته گری 4
شرکت مهندسی تدوین دانش(متد)
معرفی محصول
: ریلی ناوگان) 1-1-1
ناوگان به مجموعه از ماش نها گفته شود که به صورت منفرد مرکب در قالب قطار
تنظ جهت حمل بار جابجایی مسافر خدمات امداد پشت بان مورد استفاده قرار رد. گرچه
اصطحکاک غلتش ناچ چرخ ل، از ژگ ها اساس تم ناوگان از سا وسا نقل زم
محسوب شود اما باتوجه به ستم ها مدرن قطارها الکترومغناط (ماگلو) حذف اصطکاک غلتش
تنها حرکت در مس مق شده خط، به عنوان مشخصه اصل ناوگان جد شمرده شوند.
باتوجه به مز تها نسب حمل قل در زم نه ها من سرعت صرف انرژ مح ست قابل
جابجایی انبوه، مهندس حمل ونقل همگام با سا بخشها صنعت موفق تها بزرگ را در زم نه ها
فناور ها جد هوشمند کسب کرد امر موجب توسعه در کل بخشها حمل نقل بالاخص طراح
ساخت انواع ماش نها گرد در طبقه بند اجمال
توان ناوگان را برحسب نوع کاربر بشرح تقس کرد
1 -ناوگان کشش یا لکوموتیو : کل ماش نها که صرفاً مولد قدرت رو محرکه قطارها را تام
کنند.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

 

 

2 -ناوگان باری : مجموعه واگنهایی که صرفاً برا حمل بار مورد استفاده قرار رند فاقد کشنده سرخود
باشند.
3 -ناوگان مسافری : مجموعه ماش نها که جهت جابجایی مسافر مورد استفاده قرار رند. شامل دو
دسته بشرح باشند:
سالنها مسافر دک رکشنده که بوس له لکوموت کش ده شوند. (انواع سالنها مسافر رکشنده)
ناوگان مسافر خودکشش شامل انواع ترن ستها، باسها، ترامواها …
4 -ناوگان امداد و پشتیبانی : مجموعه ماش نها که در قالب قطار نجات، بازرس نگهدار مکان زه خط
مورد استفاده قرار رد. اعم از جراثقالها واگنها هلال احمر ….
ملاحظات کلی در تجهیز ناوگان ریلی
هر شرکت راه آهن برحسب هدف وظا که دارد برحسب شرا اقل جغراف یی حوزه فعال
خود برحسب مشخصات فن خط ابن با ست ناوگان مناسب مورد از خود را تام تجه کند.
درصورت که هدف اصل شرکت توسعه حمل بار ترانز کالا باشد. ترج جاً ناوگان را متناسب با حجم
ظرف تقاضا نوع کالا مورد حمل با ست تجه کند را مشخصات فن لکوموت مستقل از مشخصات
قطار که کشد ست. استفاده از لکوت وها چندمنظور (بار – مسافر ) برا راه آهنها دارا رژ
پا دار حمل بار مسافر راه آهنها صرفاً بار صرفاً مسافر از لحاظ فن اقتصاد به صرفه ست.
انجام مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بوژی ریخته گری 5
شرکت مهندسی تدوین دانش(متد)
ضمناً با ست ظرف ناوگان کشش با تعداد واگنها ماش آلات پشت بان از سو ظرف خطوط
تقاضا از سو گر سازگار داشته باشد. تا گردش قابل قبول متعارف از مجموعه ماش نها خود
داشته باشد نحو که چگاه بخش از ناوگان بخاطر محدود در سا ماش آلات امکانات متوقف بلا
استفاده نماند.
واگن) 2-1-1
واگن از شه انگل کلمه WAGON مترادف کلمات passenger, cargo
نها ماش کل به باشد goods carو car,cougch,carriage,rolling stock, freight car, car
خودکشش دک که جهت حمل بار مسافر در مس مق شده خط (آهن) مورد استفاده قرار رد قابل
اتصال انفصال آسان سر جهت تشک تفک قطار را داشته باشد گفته ود. منته در مفهوم فارس
آن صرفاً به ماش نها بار مسافر فاقد کشنده محدود شود بالاخص کلمه واگن واگن بار را
صرفاً برا ماش نها که برا حمل جابجایی بار مورد استفاده قرار رد بکار رود برا واگن
مسافر ترج حاً از واژه سالن سافر استفاده شود.
ساختمان عمومی واگن
به استثنا واگنها دومحوره قد در واگن ها جد د، هر واگن از دو بخش اصل بدنه بوژ
تشک شود.
بدنه واگن : بدنه واگن شامل اتاق، شاس ملحقات شاس اعم از قلاب ها، تامپونها اجزا ترمز باشند.
بوژی یا سامانه حرکتی واگن : هر واگن دارا حداقل دو بوژ در دوسر شاس خود باشد هر بوژ
شامل قاب فر اصل (دوت طول عرض اصل ) کاسه بوژ مجموعه چرخها محورها جعبه
اتاقانها، مجموعه تعل فنربند کمکها بخش از مجموعه ترمز واگن باشد.
طبقه بندی واگنها
واگن متنوع تر بخش ماش نها باشد از جهات مختلف طبقه بند شود که به چند
مورد آن اشاره شود.
از نظر نوع بهره بردار :
بار : صرفاً جهت حمل بار
مسافر : صرفاً جهت حمل مسافر
ژه : واگنها مخصوص جهت انجام مامور تها فن پشت بان بازرس
طبقه بند واگنها بار برحسب نوع اتاق :
اتاقها روباز (با کف ساده با کف )
اتاقهای سر پوشیده (با کف ساده با کف )

……………………………………………………………………………………………………..

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
1 پاسخ
  1. محمد
    محمد گفته:

    با سلام
    سایت بسیار عالی و خوبی است که می تواند مشکلات علمی و پژوهشی دانشجویان و محققین را بر طرف نماید.
    با تشکر فراوان از مدیر سایت

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *