بسته بندی میگو

طرح توجیهی امکان سنجی تولید 6000 تن غذای میگو 68 صفحه

نوع فایل : pdf                    تعداد صفحات :68                                 ظرفیت :6000 تن                                 

 

نام محصول تولید غذای میگو
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 6000 تن در سال
موارد کاربرد خوراک در مزارع ( استخرهای ) پرورش میگو
مواد اولیه مصرفی عمده
آرد گندم ، سبوس گندم ، کنجاله سویا ، پودر ماهی یا میگو ،
پودر استخوان و گوشت ، صمغ همبند ، پروتئین ها و سایر
افزودنی ها
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه پنجم) مازاد عرضه
اشتغال زایی (نفر) 24
زمین مورد نیاز (مترمربع) 2500
اداری (مترمربع) 60
تولیدی (مترمربع) 500
زیربنا انبار (مترمربع) 200
تاسیسات و سایر (مترمربع) 100
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی مطابق جدول شماره 26
آب (مترمکعب) 2500
برق (کیلو وات ساعت) 576000
میــزان مــصرف
سالانه یوتیلیتی
گازوئیل (مترمکعب) 600
ارزی (یورو) –

عناوین صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 1
بخش اول : معرفی محصول ……………………………………………………………………………………………. 2
1 -1 -نام و کد محصولات (آیسیک 3 ……………………………………………………………………………… (3
1-2 -شماره تعرفه گمرکی ………………………………………………………………………………………………….. 5
1-3 -شرایط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. 5
1-4 -بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) ………………………. 6
1-5 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول …………….. 6
1-6 -معرفی موارد مصرف و کاربرد ………………………………………………………………………………….. 6
1-7 -بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… 8
1-8 -اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ……………………………………………………………………. 9
1-9 -کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ………………………………………………… 9
10 ………………………………………………………………………………………………………. صادرات شرایط- 10-1
بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. 11
2-1 -بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون ………………………… 12

2-2 -بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا ……………………………. 17
2-3 -بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال 1387 …………………………… 23
2-4 -بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون …………………………………………….. 24

2-5 -بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1387 ………………….. 26
2-6 -بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه پنجم …………………….. 26
بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی ……………………………………………………………………….. 32
3 -بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور………………………… 33
4 -تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول ……………………… 35
5 -بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت ……………….. 36
6 -برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن ……………………………………………. 44
7 -پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ………………………………………………………………………. 46
8 -وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال …………………………………………………………………. 48
9 -بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی ………………………….. 49
10 -وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی ……………………………………………………………………. 52
11 -تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید ….. 53
بخش چهارم : مطالعات مالی و اقتصادی …………………………………………………………………………. 54
12-1 -ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه در گردش ……………………………….. 55
12-2 -محاسبه و تجزیه و تحلیل نقطه سربسر …………………………………………………………………… 57

2-3 -آنالیز قیمت و حاشیه سود ………………………………………………………………………………………. 59
12-4 -آنالیز جریان نقدی طرح …………………………………………………………………………………………. 59
12-5 -آنالیز ریسک پذیری پروژه ……………………………………………………………………………………… 61
12-6 -محاسبه کلیه شاخصهای مالی …………………………………………………………………………………. 62
12-7 -آنالیز حساسیت طرح نسبت به پارامترهایی نظیر قیمت فروش ……………………………. 63

زمان بروز رسانی این طرح یک هفته

پایان رایگان
2021-04-19T03:42:20+04:30

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی
انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طـرح مـورد بررسـی و آنـالیز قـرار
گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی بـرای تـصمیمگیـری سـرمایهگـذاران مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید غذای میگو مـیباشـد. ایـن مطالعـات در قالـب
متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعـه
به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهـای لازم روی بـازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه
مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در
نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد
تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیـاز را کـسب و در

جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نماینـد. امیـد اسـت ایـن مطالعـات
کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

=======================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال

گردد.کلیه نمونه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

لطفاً نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

طرح توجیهی امکان سنجی تولید 6000 تن غذای میگو 68 صفحه
قیمت : 25,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید هزینه

توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

 

.

. .
🎁🎁🎁
 
هدیه دائمی خریداران طرح توجیهی

دانلود

 

 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه

   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

در صورتی که برای دریافت طرح اماده. 

.

مشکل داشتید حتما در واتساپ

 

پیام بدهید تا ارسال شود

  گارانتی بازگشت وجه

در صورت عدم استفاده از فایل خریداری شده شماره کارت خود را ارسال کنید تا وجه عودت داده شود

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.