طرح توجیهی امکان سنجی تولید ٩۶٠متر مکعب ضد یخ 41 صفحه

نوع فایل :pdf                                      تعداد صفحات : 41

ظرفیت :960 متر مکعب                      اشتغالزایی: 17 نفر

 

در سیستمهای خنککننده، مخلوطی یکسان از آب و ماده ضدیخ با فرمولاسـیون شـیمیایی خـاص اسـتفاده
میشود که علاوه بر پایین آوردن دمای انجمـاد سـیال تـا کمتـر از ٣۵ -درجـه سـانتیگراد، موجـب افـزایش
نقطهجوش تا بیش از ١١٢درجه سانتیگراد و نیز جلوگیری از خوردگی و زنگزدگـی مـیشـود. لـذا برخـی از
تولیدکنندگان این ترکیـب شـیمیایی نـام «ضـدیخ- ضـدجوش- ضـدزنگ» را بـرای محـصول خـود انتخـاب
مینمایند.
مشابه هر ترکیب شیمیایی دیگر، ضدیخ از عناصر و مواد گوناگونی تشکیل یافته است که بـا گذشـت زمـان و
محدودیتهای زیستمحیطـی و قـوانین وضـع شـده در ایـن زمینـه، روز بـه روز شـرایط سـختتـری بـرای
تولیدکنندگان این ترکیب به وجود میآید. امروزه فرآورده «ضد یخ- ضد جوش» تولیدکنندگان معتبر، عـاری
از فلزات سنگینی همچون باریم و ترکیبات مضری از قبیل بوراکس میباشد که مصرفکننده در هنگام خریـد
بایستی به این نکته دقت نماید.
نکاتی که در هنگام استفاده از ضد یخ باید به آن توجه داشت:
-عمر مفید ضدیخ برحسب زمان و شرایط کاری متغیر میباشد. زمان مناسب تعویض ضدیخ دو سال، توصـیه
میشود.
-رنگ ضدیخ ربطی به کیفیت آن نداشته و سـازندگان بـرای مـشخص کـردن محـصولات خـود از رنـگهـای
گوناگونی استفاده مینمایند.

همرنگ بودن ضدیخها دلیلی بر کیفیت یکسان آنها نیست، بنابراین از مخلوط کردن آنها باید جداً اجتنـاب
کرد.
– در مورد نسبت صحیح رقیقسازی نیز باید به دستورالعمل سازندگان توجه نمـود. بهتـرین کـارایی ضـدیخ-
ضدجوش ترکیب آن به نسبت یک به یک با آب است.
– اگر عمل مخلوط سازی به نسبت یک به یک با آب صورت گیرد، ضد یخ- ضد جـوش تـا دمـای ٣٨-درجـه
سانتیگراد نقطه انجماد مخلوط را پایین خواهد آورد.
– در مورد رقیقسازی نیز باید به دستورالعمل سازندگان توجه کرد. اگر غلظت ضدیخ بیشتر از مقـدار توصـیه
شده باشد، امکان خرابی واترپمپ و افزایش خوردگی وجود دارد. همچنین اگـر غلظـت ضـدیخ کمتـر از حـد
توصیه شده باشد، موجب افزایش نقطه انجماد و یخ زدن آن در مجاری سیستم رادیاتور میشود.
– باید به این نکته توجه شود که کیفیت آب استفاده شده در رقیقسازی ضد یخ، مهـم اسـت. حتـیالمقـدور
باید از آب با املاح کم استفاده کرد.
– سطح سیال باید دائما کنترل شود تا از میزان مشخص شده کمتر نباشد.
– ضد یخها معمولا کف تولید نمیکنند. مشاهده کف میتواند به علت وارد شـدن هـوا بـه سیـستم و سـوراخ
شدن بخش مکش واترپمپ باشد. در این صورت باید رادیاتور را کاملا تخلیه کرده و تمـامی لولـههـای رابـط،
واشرها، بستها و ترموستات را بررسی و نسبت به تعمیر قطعات معیوب اقدام کرد.
پیش از افزودن ضـدیخ در سیـستم خنـککننـده بایـد از سـلامت و کـارایی قـسمتهـای مختلـف سیـستم
خنککاری مانند ترموستات، پمپ آب، شیلنگهـا و درب رادیـاتور مطمـئن شـد. بـا بـازکردن بـست اتـصال
خروجی از ترموستات و شیلنگ لاسـتیکی بایـد تمـام مـسیر گـردش ضـدیخ، بـا آب یـا محلـولهـای ویـژه،
شستوشو و تمیز شود. بدنه بیرونی رادیاتور بهوسیله برس پلاسـتیکی نـرم بـا محلـول آب و صـابون شـسته
میشود تا عبور هوا از میان پرههای رادیاتور بهتر انجام شود.

دانلود طرح تولید 525 تن ضدیخ گازوییل

 

طرح توجیهی امکان سنجی تولید ٩۶٠متر مکعب ضد یخ 41 صفحه
قیمت : 7,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

زمان بروز رسانی این طرح یک هفته

پایان رایگان
2021-04-19T03:42:20+04:30

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید هزینه

توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

 

.

. .
🎁🎁🎁
 
هدیه دائمی خریداران طرح توجیهی

دانلود

 

 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه

   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

در صورتی که برای دریافت طرح اماده. 

.

مشکل داشتید حتما در واتساپ

 

پیام بدهید تا ارسال شود

  گارانتی بازگشت وجه

در صورت عدم استفاده از فایل خریداری شده شماره کارت خود را ارسال کنید تا وجه عودت داده شود

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.