طرح توجیهی امکان سنجی 1100 تن ریخته گری چدنی آلیاژی 72 صفحه

 

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات :72

ظرفیت :1100 تن

اشتغالزایی : 25

ریخته گری چدنی آلیاژیمقدمه

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طـرحهـای سـرمایهگـذاری
اقتصادی انجام میگیـرد. در ایـن مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـی و مـالی و اقتـصادی طـرح مـورد
بررسـی و آنـالیز قــرار گرفتـه و نتـایج حاصــل از آن بــه عنـوان مبنـایی بــرای تــصمیمگیـری
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از آلیاژهای مختلف چـدن
به روش ریخته گری مـیباشـد. ایـن مطالعـات در قالـب متـدولوژی مطالعـات امکـانسـنجی تهیـه
گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طـور دقیـق معرفـی شـده و
سـپس بررسـیهـای لازم روی بـازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در
خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شـده و در نهایـت
ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتواننـد کلیـه اطلاعـات مـورد نیـاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امیـد اسـت
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

1 -معرفی محصول
1-1 -نام و کد محصولات (آیسیک3 (
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات صنعتی از چدن آلیاژی به طریق ریخته گـری
میباشد.
چدن ها ( iron cost ، (آلیاژی از آهن -کربن و سیلیسیم است کـه همـواره محتـوی عناصـری
در حد جزئی (کمتر از 1,0 درصد) و غالبا عناصر آلیاژی (بیشتر از 1,0 درصد) بوده و به حالـت
ریختگی یا پس از عملیات حرارتی به کار برده میشود. عناصر آلیاژی بـرای بهبـود کیفیـت چـدن
برای مصارف ویژه به آن افزوده میشود. آلیاژهای چدن در کارهای مهندسی کـه در آنهـا چـدن
معمولی ناپایدار است به کار مـیرونـد. اساسـا خـواص مکـانیکی چـدن بـه زمینـه سـاختاری آن
بستگی دارد و مهمترین زمینه ساختار چدنها عبارتند از :فریتـی ، پرلیتـی ، بینیتـی و آسـتینتی .
انتخاب نوع چدن و ترکیب آن براساس خواص و کاربردهای ویژه مربوطه تعیین میشود .
چدن ها به دو گروه اصلی طبقهبندی میشوند، آلیاژهایی برای مقاصد عمومی که موارد اسـتعمال
آنها در کاربردهای عمده مهندسی است و آلیاژهای بـا منظـور و مقاصـد ویـژه از جملـه چـدنهای
سفید و آلیاژی که برای مقاومت در برابر سایش ، خوردگی و مقاوم در برابر حرارت بـالا مـورد
استفاده قرار میگیرند. در طرح حاضر هدف تولید قطعـات ریختگـی از چـدن آلیـاژی اسـت ، لـذا
مطالعات بر روی این دو نوع چدن متمرکز شده است .

v معرفی چدن های آلیاژی
کربن چدن آلیاژی به صورت بلور سمانتیت کربید آهـن ، (Fe3C (مـیباشـد کـه از سـرد کـردن
سریع مذاب حاصل میشود و این چدن هـا بـه آلیاژهـای عـاری از گرافیـت و گرافیـتدار تقـسیم
میشوند و به صورتهای مقاوم به خوردگی ، دمای بالا، سایش و فرسایش میباشند .
· چدن های بدون گرافیت :شامل سه نوع زیر می باشد :
o چدن سفید پرلیتی :ساختار این چدنها از کاربیـدهای یکنواخـت برجـسته و تـوپر
M3Cدر یک زمینه پرلیتی تشکیل شده است .این چـدنها مقـاوم در برابـر سـایش
هستند و هنوز هم کاربرد داشته ولی بینهایت شکننده هستند لذا توسط آلیاژهـای
پرطاقت دیگری از چدن های سفید آلیاژی جایگزین گشتهاند .
o چدن سفید مارتنزیتی (نیکل- سخت) :نخستین چدن های آلیاژی که توسعه یافتنـد
آلیاژهای نیکل- سخت بودند. این آلیاژها به طور نسبی قیمـت تمـام شـده کمتـری
داشته و ذوب آنها در کوره کوپل تهیه شده و چدن های سـفید مـارتنزیتی دارای
نیکل هستند Ni. به عنوان افزایش قابلیت سختی پذیری برای اطمینـان از اسـتحاله
آستنیتی به مارتنزیتی در طی مرحله عملیات حرارتی به آن افزوده مـیشـود. ایـن
جدن ها حاوی Cr نیز به دلیل افزایش سختی کاربید یوتکتیک هـستند. ایـن چـدنها
دارای یک ساختار یوتکتیکی تقریبا نیمه منظمی با کاربیدهای یکنواخـت برجـسته و
یکپاره M3C هستند که بیشترین فاز را در یوتکتیک دارند و ایـن چـدنها مقـاوم در
برابر سایش هستند .

===================================================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *