طرح توجیهی امکان سنجی 1800 تن پودر میوه 138 صفحه

طرح توجیهی امکان سنجی 1800 تن پودر میوه 138 صفحه

نوع فایل :pdf                      تعداد صفحات : 138                   ظرفیت : 1800 تن                     اشتغالزایی: 50

هر محصول ویژگیها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هرگونه بررسی فنی و مـالی طـرح، لازم اسـت ایـن
خصوصیات به درستی شناخته شوند. شـناخت صـحیح مشخـصات و انـواع مختلـف محـصول، بـدون تردیـد،
راهنمای مناسبی جهت تصمیمگیریهای لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی مورد نیـاز
خواهد بود. در این ارتباط یکی از مؤثرترین روشهای قابل استفاده، به کارگیری اسـتانداردهای مـدون ملـی و
جهانی هر یک از محصولات میباشد. علاوه بر این جهت بررسی بازار لازم اسـت کـه شـماره تعرفـه گمرکـی
(نامگذاری بروکسل) محصولات نیز مشخص گردد تا در باره رونـد واردات و صـادرات محـصول و مقـررات آن
شناخت لازم حاصل شود.

1ـ2 تعریف ویژگیها و مشخصات فنی محصول
در این بخش نام و کاربرد، طبقهبندی، مشخصات فنی، بستهبنـدی، شـماره تعرفـه گمرکـی و اسـتانداردهای
محصول مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1ـ1ـ2 نام و کاربرد محصول
محصول مورد نظر این واحد تولیدی پودر میوه به ویژه پودر موز و پودر آلبالو است . از پودر موز و پودر آلبـالو
به دلیل وجود ترکیبات و خواص سلامتی بخش در تولید نوشیدنی های س لامتی بخـش مـورد اسـتفاده قـرار
می گیرند. از جمله دلایل تبدیل کنسانتره و آبمیوه به پودر میوه را می توان سهولت در حمل و نگهـداری آن

و حفظ ترکیبات و خواص محصول را می توان بیان نمود. از پـودر میـوه مـی تـوان بـه عنـوان یـک افزودنـی
طعم دهنده در صنایع مختلف از جمله صنایع پخت و تولید کیک، نوشیدنی ها، شـیر طعـم دار و … اسـتفاده
نمود. همچنین پودر موز به دلیل دارا بودن فیبر بالا و شیرینی پایین به منظور تهیـه غـذاهای رژیمـی بـرای
بیماران دیابتی مورد استفاده قرار می گیرد.

2ـ1ـ2 طبقهبندی محصول
به منظور تهیه پودر میوه می بایستی ابتدا از مواد اولیه، کنسانتره تهیه نمود که این کنسعدم اجرای فرآینـد
شفاف سازی به دو نوع زلال (شفاف شده)، کدر (پالپ شده) تقسیم می گردد.

170صفحه راهنما

در تلگرام 

2021-04-19T03:42:20+04:30

3ـ1ـ2 مشخصات فنی محصول
* پودر آلبالو:
آلبالو ثمره درختی است که در کتب طب سنتی از آن به نام قراصیا و به انگلیسی cherry نام برده شده است
که از نظر علمی آن را از خانواده گل سرخیان Rosaceae می شناسند و دارایـا دو نـوع شـیرین (گـیلاس) و
ترش (آلبالو) می باشد که البته نوع اخیر با نامهای مختلفی از قبیل آلوبالو، آلی بال و آلوی بوعلی نیز شناخته
می شود. از نظر حکمای طب سنتی قرصای هنگامیکه میوه آن هنوز خام و نرسـیده اسـت سـرد و خـشک و
قابض و در زمان نیم رس بودن سرد و خشک و در زمان رسیدن گرم و تر می باشد . نوع شـیرین آن ملـین و
نوع ترش آن باعث تسکین عطش شده و حدت و حرارت خون و صـفرا، آشـفتگی و دل بهـم خـوردگی، قـی
صفراوی و اسهال را تسکین می دهد. علاوه بر گوشت میوه، هسته و دوم آن نیز از نظر طبی خـواص فراوانـی
دارد که از جمله آن می توان به خرد کردن سنگ کلیه و مثانه و التیام زخمهـای مجـاری ادرار و مـدر بـودن
اشاره نمود. شربت آلبالو و گیلاس نیز برای کاهش تب و برای مبتلایان به امـراض کبـدی و ورمهـای مـزمن
روده و معده و کلیه مفید می باشد. در برگ آلبالو مقداری اسید پروسیک (Acid Prussic (وجود دارد که به
سبب آن عرق برگ آلبالو به عنوان مسکن می تواند کاربرد فراوانی داشته باشد . در هر یک صد گرم میوه تازه
آلبالو، 87-82 گرم آب، 12-7 گرم کربوهیدرات، 6/0 گرم پروتئین خام، 2-1 گـرم فیبـر و 160 کیلوکـالری
انرژی به همراه مقدار زیادی از ویتامینهای A ،B1 ،B2 ،D ،C و مواد معدنی مانند آهـن، منیـزیم، کلـسیم و
پتاسیم می باشد.

– ویژگی های فیزیکی:
محصول به دست آمده به صورت گرانول های پودری می باشد و بوی خـاص آلبـالو را در خـود حفـظ کـرده
باشد.
– ویژگی های شیمیایی:
رطوبت این محصول پودری بایستی در حدود 3 %باشد و به طور تقریبی می توان گفت کـه بـه ازای هـر 5/6
کیوگرم آلبالو، یک کیلوگرم پودر آلبالو تولید می گردد.

 

* پودر موز:
موز در کتب طب سنتی بنام موز و طلح آمده است و به انگلیسی Banana و Plantain و درخت آن با نـام
plant Banana نامیده می شود. نام علمی گیـاه مـوز کـه از خـانواده Musaceae مـی باشـد Musa
.است Musa sapientum وparadisiaca
گیاه موز درختچه ای است که از گیاهان چند ساله علفی بزرگ است و پهنای آن بـه عـرض 50-30 سـانتی
متر می باشد. از نظر ترکیبات شیمیایی مطابق تحقیقات انجام شده در موز دو عامـل شـیمیایی بـسیار قـوی
بنام سروتونین و نوراپینفرین وجود دارد که بـه ترتیـب بـرای نـرم کـردن عـضلات روده هـا و معالجـه انـواع
بیماریهای قلبی به کار می رود. در پوست موز نیز مقداری قند غیر قابل تبلور (انورت) وجود دارد.
74 درصد ساختمان گوشت موز را آب تشکیل می دهد و میزان قند آن 5,8 درصد گزارش شده است، بعلاوه
در موز 4,6 درصد قند انورت، 3,3 درصد نشاسته، 3,0 درصد مواد چرب، 2,4 درصد اسـیدهای آلـی و تـانن،
6,0 درصد مواد ازته، 2,0 درصد پکتین و 1,1 درصد مواد معدنی، 8 میلی گرم کلسیم، 26 میلی گرم فـسفر،
370 میلی گرم تیامین، 190 واحد بین المللی ویتامین A ،06,0 میلـی گـرم رایبـوفلاوین و 10 میلـی گـرم
ویتامین C وجود دارد.
موز در مناطق گرمسیری به عمل می آید و با توجه به قیمت مناسب و ارزان آن در تمامی نقـاط جهـان و در
طول سال توزیع می گردد. پوره موز حدود 20 سال قبل (1984 (در کشورهای توسعه یافته توسط شرکتهای
چیکیتا و…..به بازار مصرف ارائه گردید. موز به طور طبیعی در سواحل و زمینهای هم سطح دریا کشت شده و
به ازای هر هکتار 20-18 تن محصول می دهد و یک خوشه موز حدود 22 کیلـوگرم وزن دارد. عمـدتا از دو
واریته نانیکائو و گروس میشل برای تولید پوره موز استفاده مـی گـردد. هنگـام برداشـت محـصول انتخـاب و

دسته بندی میوه ها برای صادرات یکی از مهم ترین پارامترهای سالنهای بسته بندی می باشد که برای این
منظور فقط از خوشه های کامل و عاری از هرگونه صدمه یا آسیب مکانیکی و یا پوسـیدگی و آفـت اسـتفاده
می شود و از آنجائیکه تمامی خوشه ها به قدر کافی از شرایط مناسب جهت صادرات برخـوردار نیـستند لـذا
باید برای اینگونه موزها چاره ای اندیشه شود که تولید پوره، یکی از راههای آن می باشد که از موزهای خوب
و سالم موجود در خوشه های غیر صادراتی و با کیفیت بالا و مناسب تولید می گردد.
– ویژگی های فیزیکی:
این محصول نیز بایستی به صورت گرانول های پودری باشد و عطر و طعم موز را در خود حفظ کرده باشد.
– ویژگی های شیمیایی:
این محصول پودری نیز بایستی رطوبتی در حدود 4-3 %داشته باشد.

4ـ1ـ2 بستهبندی محصول
مواد غذایی خشک جزء گروه مواد غذایی آماده شده ای است که برای مصرف (تازه خـوردنی) آمـاده هـستند.
این مواد اغلب به رطوبت حساسند و میزان نفوذپذیری مواد اولیه بسته بندی بـستگی بـه نـوع مـواد غـذایی
خشک شده و میزان تحمل و جذب رطوبت مواد غذایی دارد. به عنوان مثال برای بـسته بنـدی نمـودن پـودر
سیب زمینی، برنج و ماکارونی در مکانهای مرطوب باید به غیر قابل نفوذپذیری مواد اولیه بـه رطوبـت، توجـه
خاصی شود. سبزی های خشک شده به علت وجود کلروفیل به نور حساس می باشند؛ لذا برای جلـوگیری از
کاهش کیفیت بر اثر اکسیداسیون چربی از مواد اولیه بسته بندی غیـر قابـل نفـوذ نـور اسـتفاد ه مـی کننـد.
سبزی های خشک و پودر گوجه فرنگی حاوی ویتامین C بوده و از این جهت به اکسیژن حساس هستند . لذا
برای بسته بندی آنها از مواد اولیه غیر قابل نفوذ به اکسیژن بهره می گیرند . برای بـسته بنـدی مـواد غـذایی
لیوفیلیزه یا محصول خشک شده تصعیدی از مواد اولیه بسته بن دی غیر قابل نفوذ به اکـسیژن بـا اسـتفاده از
خلاء و گاز N2 بهره می گیرند.

2ـ2 کالای قابل جانشین
محصول تولیدی می تواند هم به عنوان یک کالای واسطه و هم به عنوان یک کالای نهایی مصرف شود . پودر میـوه در صـورتی
که به شکل فرموله شده با سایر ترکیبات همچون شکر در آمده باشد، به صورت پـودر نوشـیدنی آمـاده جهـت رفـع تـشنگی و
تقویت بدن از طریق رساندن انواع ویتامینهای لازم استفاده می شود. اما به دلیل ارزش غذایی و ویتامین های موجود در انواع
پودر میوه بسیاری آن را به انواع نوشابه های گازدار و ماءالشعیر ترجیح می دهند. به دلیل سهولت مـصرف و امکـان مـصرف
انواع پودر میوه در تمام طول سال مصرف آن به جای میوه تازه نیز متداول است.
همچنین از این محصول به عنوان یک طعم دهنده در محصولاتی همچون کیک، کلوچه، غذای کودک و تهیه غـذاهای رژیمـی
بیماران دیابتی استفاده می شود.

++++++++++++++

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد – پیام نور

پکیچ طرح های توجیهی

———————————————————————————————–
برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.
شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است
مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………
طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )
میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟

——————————————
در صورت داشتن تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال 1390

طرح توجیهی امکان سنجی 1800 تن پودر میوه 138 صفحه
قیمت : 11,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

توجه فرمائید

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *