طرح توجیهی امکان سنجی 180 تن پودر کیک 50 صفحه

بعنوان ماده اولیه برای ترکیب با آب و تخم مرغ برای تهیه انواع کیک و سایر صنایع غذایی

 

نوع فایل: pdf                             تعداد صفحات :50                                     ظرفیت :180 تن

اشتغالزایی : 23

 

پودر کیک

مدارد مصرف پددر کیک را می تدان در یک گروه عیده مصارف غذائی انبان طبقه بندی کرد :
پددر کیک یک ماده غذائی است که در تهیه انداع کیک ها و شیرینی های وانگی و صنعتی مدرد استداده
قرار می گیرد . این ندع پددر کیک به دلیل داشتن کلیه مداد مدجدد برای پخت کیک، کار را برای انبان
ها ببیار اسان نیدده از این رو اگر شخصی میل به ودردن کیک داشته باشد براحتی می تداند ودد کیکی
را طبخ نیاید.
7-1 -بررسی کاالهای جا یگزین و تجزیه تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
پددر کیک یک ماده غذایی است که در جدامع امروز ببیار کاربرد دارد چه صنعتی و چه وانگی از ایرن
رو برای این ندع محصدل کاالی جایگاین واصی نیی تدان در نظر گرفت شاید تنها کاالی جرایگاین لن
کیک لماده باشد.
8-1 -اهمیت استراتژیکی کاال در دنیا امروز
محصدل مدرد مطالعه طرح حاضر ، هر چند بعندان یک ماده غذائی مه در تهیه انداع کیک های وانگی
و صنعتی دارای کاربرد است ، ولی از نگاه کالن می تدان گدت که این محصدل اهییت استراتژیک واصی
در داول کشدر و بازارهای جهانی ندارند و تنها از نگاه یک ماده اولیه مصرفی صنعت غرذا ) و مصرارف
وانگی غذا می تدان این محصدالت را مدرد مطالعه و بررسی قرار داد .

طرح توجیهی امکان سنجی 20/000 تن بیسکوئیت-قند مایع خرما 54 صفحه

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

9-1 -کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده
کشورهای عمده تولید کننده
از نقطه نظر کشدرهای عیده تدلید کننده می تدان به کشدرهای زیر اشاره کرد . الزم به رکر اسرت
1 که این کشدرها از سایت سازمان تجارت جهانی
استخراج شده اند .
 چین
 سدئیس
 ترکیه
 هند
 لمریکا
 فرانبه
 ایتالیا
کشورهای عمده مصرف کننده
پددر کیک یک ماده غذائی است که در ببیاری از منازل و کارگاه های صنعتی جهرت تهیره کیرک
دارای کاربرد است . لذا مصرف لن در ناد واندارها و واحدهای صنعتی تدلید کننده محصردالت غرذائی
می باشد و لذا با تدجه بر گبترده بددن الگدی مصرف واندارها و واحدهای صنعتی مصرف کننرده پرددر
کیک، نیی تدان کشدر واصی را در این مدرد به عندان مصرف کننده عیده تلقی کرد .

طرح های توجیهی

………………………………………………………………………………………………..

د( بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال
فرایند تدلید و ترکی پددر کیک پای در واحدهای صنعتی مدجدد به صدرت زیر است:
در ابتدا لرد گندم وارد کاروانه شده و پس از بررسی و کنترل های الزم و تطرابق اسرتاندارد هرای الزم
برای تدلید محصدل بکار گرفته می شدد. سپس طبق فرمدالسیدن مدجدد در واحد های صنعتی اقدام بره
وزن کشی مقادیر الزم مداد اولیه هیچدن شکر ، شیر وشک ، امدلبیدایر ، نیک ، بکینگ پرددر ، اسرانس
ها و افاورنی های مجاز ودراکی جهت تدلید محصدل می شدد. لنگاه پس از برداشت به مقدار کافی هرر
یک از مداد اولیه شروع به ترکی کرده و بعد از ترکی در مقادیر مدرد نظر ببته بندی می گردد.

ه( نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( در واحدهای تولیدی فعال
پددر کیک از انداع لرد که در قبیت های گذشته به لنها اشاره شرد ، اسرتخراج مری گرردد . از اینررو
قابلیت دسترسی واحدهای صنعتی تدلید کننده پددر کیک به لرد اصلی ترین عامرل در تعیرین رانردمان
تدلید این واحدهای صنعتی وداهد بدد . مطابق اطالعات جیع لوری شده لرد کشدر در کلیره کشردر در
حال کاهش است و به هیین نببت بخشی از واحدهای صنعتی تدلیرد پرددر کیرک قابلیرت کیترری در
دسترسی به لرد به عندان مداد اولیه را دارند و روی هیین امر راندمان تدلیدی لنها به طدر متدسرط 31
درصد ظرفیت اسیی لنها در نظر گرفته شده است .
و( نام کشورها و شرکتهای سازنده ماشینآالت مورد استفاده تولید
تکندلدژی تدلید پددر کیک پای در کشدرمان بدمی شده است . از اینرو شرکت های متخصص داولی
در طراحی کاروانه ، ساوت ماشین لالت و راه اندازی لنها در حال فعالیت می باشند . بنرابر ایرن مری
تدان گدت که کلیه ماشین لالت و تجهیاات مدرد استداده فرایند تدلید در داول کشدرمان قابل سراوت
می باشند .

……………………………..

دانلود طرح توجیهی تولید 40 تن بیکینگ پودر

=================================================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال

گردد.کلیه نمونه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *