طرح توجیهی امکان سنجی 14/000 عدد پولی خودرو 47 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 47

ظرفیت : 14 هزار عدد در سال

اشتغالزایی: 23 نفر

 

در مطالعات امکا نسنجی از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی آنالیز قرار گرفته نتایج حاصل
از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک شهرکهای
صنعتی ایران جهت بروزرسانی بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا ایـن
مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریف شـده
به تهیه مکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهت استانداردسـازی مبـانی کـه
بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد همچـون میـزان سـرمایهگـذاری لازم، بـرآورد هزینـههـای تاسیسـات
ماشینآلات چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه تدوین دستورالعمل نمـود کـه مطالعـه ایـن دسـتورالعمل
میتواند سرمایه گذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی بررسیهای فنی این مطالعات راهنمایی نماید.
در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده سپس بررسی های لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده
در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید امکانات سخت افزاری نرم افزاری مورد نیاز نیز
بررسی شده در نهایت ظرفیت های اقتصادی میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد
شده تا با استفاده از آن سرمایهگذران بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب درجهت انجام سرمایه گذار
اقتصادی با دیدگاه باز مسیر شفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند.
خاطر نشان مینماید که در خصوص گزارش حاضر که مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پولی خـودرو مـیباشـد
باید به این نکته توجه لازم را مبذول داشت که با توجه به وابستگی کامل تولید ای قطعه به تولیـد خـودرو پیشـنهاد
میگردد تا از طریق مذاکره با شرکتهای تولیدکننده خودروساز جهت مشارکت در سرمایهگذاری حداقل بخشی از بازار
تولید این قطعه را با این سرمایهگذاری مشترک تامین نمود.
خاطر نشان مینماید واحدهای تولید این کالا در کشور بایستی انعطاف زم جهت تولید انواع پولی خودرو مـورد نیـاز
صنایع خودروسازی سایر ماشین آلات صنعتی را داشته باشند تا بتوانند با توجه به نیاز این صنعت در کشـور امکـان
جذب بازار فروش محصولات خود را افزایش دهند.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

……………………………………

طبق کتاب مقررات صادرات واردات وزارت بازرگان سال ١٣٨۶ محـدود خاصـ جهـت واردات محصـول مـورد
مطالعه وجود ندارد لذا با پرداخت حقوق گمرک طبق جدول شماره امکان واردات وجود دارد.
همانطور که ذکر شد مطابق مقررات منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی، چگونه محدود قانونی برای واردات
قطعات خودرو وجود ندارد کن لازم است در خصوص به مورد بس ار مهم توجه شود.
الف بازار قطعات خودرو در کشورمان به سه گرو OEM OES AM تقسیم می گردد شرایط خرید این
گروهها به صورت زیر است.
بازار OEM
بازار را خودروسازان کشور تشک می دهند که شرکت های تأم کننده آنها اقدام به تأم قطعات مـورد
از خود از قطعه سازان می نما ند .شرکت های ساپکو (تأم کننده شرکت ران خودرو) شرکت سازه گسـتر
سا پا (تأم کننده شرکت سا پا) شرکت دسکو(تأم شرکت پارس خودرو) از شرکتهای اصـلی فعـال در یـ
بازار به شمار می ند.
در بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور ته می شود لذا در صورتی که امکان ساخت داخل برای
قطعه ای موجود نباشد خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازی قطعه مورد از می نما لذا واردات توسط
فروش آن به خودروساز اتفاق نمی افتد (خودروساز قطعات وارداتی را خر نمی کند)
بازار OES
بازار خدمات پس از فروش خودروها می باشد که وابسته به شرکتهای خودروساز است. سازمان خدمات پس
از فروش ران خودرو ( ساکو) شرکت سا پا دک، شرکت گسترش خدمات پارس خودرو مزدا دک از
شرکت های گروه محسوب می شوند.
شرایط این بازار نیز مانند شرایط عنوان شده برای بازار OEM است.
بازار AM
بازار قطعات خودرو شامل کل لوازم دکی فروش های مختلف در سط کشور می باشد که به صورت آزاد
( بدون ارتباط خاص با خودرو سازان ) اقدام به فروش قطعات خودرو می نما ند.
در این بازار شرایط رقابتی برقرار است لذا در صورتی که قطعات وارداتی قابلیت رقابت به لحاظ کیفی قیمت با
موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجو خواهد داشت.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان عنوان کرد که عملا امکان واردات فروش قطعات در بازار OEM OES
تنها برای شرکتهای خودرو ساز قابل انجام بوده ولی در بازار AM واحدهای مختلف امکان واردسازی فروش
قطعات منفصله خودرو را دارا هستند.
قطعات اجزا فورج در گروه قطعات کند مصرف خودرو طبقه بندی می گردند لذا مصرف آن در بازار
خدمات پس از فروش بس ار ایی تر از بازار خودروسازان است بطور که بخش قر به اتفاق قطعات در
بازار OEMمصرف می شود از رو زان واردات در سطح پایی خواهد بود.
با توجه به مطالب ذکر شده، قابل نت جه ری است که علیرغم نبود محدود برای واردات، عملاً واردات
قطعات امکان ناپذ در سطح بس ار پایی اتفاق می افتد.

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *