طرح توجیهی چدن خاکستری 76 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات :76

ظرفیت : 1100 تن

اشتغالزایی: 25

سال : 86

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

محصولات تولیدی طرح حاضر، قطعات صنعتی چدنی است کـه از طریـق ریختـه گـری تولیـد
خواهد شد. موارد مصرف این قطعات در صنایع مختلـف بـسیار متنـوع و متعـدد اسـت و در یـک
کلام میتوان گفت که قطعات فولادی و چـدنی مـورد اسـتفاده در صـنعت کـه از روشهـای دیگـر
شکلدهی قابل تولید نمـیباشـند ، از طریـق ریختـه گـری تولیـد و عرضـه مـیگردنـد و لـذا قابـل
نتیجهگیری است که تعداد، تنوع و موارد کاربرد این قطعات بسیار بالا اسـت. علـیایحـال در اینجـا
جهت روشن شدن موضوع، به موارد عمده مصرف این قطعات در جدول زیر اشاره شده است:

-معرفی برخی موارد کاربرد قطعات چدنی تولید شده از روش ریخته گری
حوزههای مصرف نمونهای از قطعات مصرفی
صنعت خودرو
سیلندر موتور – سرسیلندر- مفصل فرمان – دیسک ترمز – منیفلد دود – چرخ
دنده ها – کاسه ترمز – میل لنگ – محور تعلیق
صنعت کشتی سازی قطعات مختلف کشتی و اسکله ها

متعلقات ریل راه آهن – قطعات واگنها – قطعات لکوموتیو صنایع ریلی
پولیها – شاسیها – شیر فلکه ها – ریلها – بدنه الکتروموتورها و پمپها – بدنه
صنعت ماشینسازی و تجهیزات
گیربکسها – چرخ دنده ها –– پیچ و مهره – غلتک های نورد در صنایع مختلف
اتصالات لولهکشی – رادیاتور موتورخانه مرکزی – کرپیها – بدنه پمپها-
صنعت تأسیسات
شیرآلات صنعتی – کوپلینگها
صنعت کشاورزی قطعات تراکتور و دیگر ادوات کشاورزی
صنایع نظامی قطعات مختلف نظامی

بازار OEM : این بازار را خودروسازان کشور تشکیل می دهند که شـرکتهـای تـأمین کننـده
آنها اقدام به تأمین قطعات مورد نیاز خود از قطعهسازان مـینماینـد. شـرکتهـای سـاپکو (تـأمین

کننده شرکت ایران خودرو) شرکت سازهگستر سایپا (تـأمین کننـده شـرکت سـایپا) شـرکت اپکـو
(تأمین شرکت ایران خودرو دیزل) از شرکت اصلی فعال در این بازار به شمار میآیند.
بازار OES : این بازار خدمات پس از فروش خودروها مـیباشـد کـه وابـسته بـه شـرکتهـای
خودروساز است. سازمان خدمات پس از فروش ایـران خـودرو (ایـساکو) ، شـرکت سـایپا یـدک،
شرکت گسترش خدمات پارس خودرو، مزدا یدک از شرکتهای این گروه محسوب میشوند.
بازار AM : این بازار قطعات خودرو شامل کلیه لـوازم یـدکی فـروش هـای مختلـف در سـطح
کشور میباشد که به صورت آزاد ( بـدون ارتبـاط خـاص بـا خـودرو سـازان ) اقـدام بـه فـروش
قطعات خودرو مینمایند.
میزان مصرف در هر کـدام از بازارهـای خـودرو متفـاوت اسـت کـه مطالعـات بیـشتر در ایـن
خصوص در بخش های بعدی گزارش ارائه خواهد شد .

=================

 

طرح توجیهی ساده= 25-35 صفحه

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 380 الی 580 تومان

طرح تفصیلی و با جزئیات…(100-150 صفحه )….( 2-3 میلیون تومان
)
میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل

 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *